Upphävd författning

Förordning (1988:343) med instruktion för Rymdstyrelsen

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1988-05-19
Ändring införd
SFS 1988:343 i lydelse enligt SFS 1995:1146
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1977:1066) med instruktion för statens delegation för rymdverksamhet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Rymdstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för frågor som gäller den svenska rymd- och fjärranalysverksamheten, särskilt för forskning och utveckling. Förordning (1991:1542).

2 §  Rymdstyrelsen skall särskilt

 1. ta initiativ till forskning, utvecklingsarbete och annan verksamhet med anknytning till den svenska rymd- och fjärranalysverksamheten,
 2. verka för att olika intressenters verksamhet på rymd- och fjärranalysområdet samordnas,
 3. fördela statligt stöd till rymdforskning, rymdtekniskt utvecklingsarbete och fjärranalysverksamhet,
 4. bereda ärenden om internationellt rymd- och fjärranalyssamarbete, vara kontaktorgan för samarbete med internationella organisationer och utländska institutioner på rymd- och fjärranalysområdet samt sluta för denna verksamhet nödvändiga överenskommelser med motsvarande utländska organ och internationella organisationer,
 5. bereda ärenden om tillstånd till rymdverksamhet samt utöva kontroll av sådan verksamhet,
 6. föra register över rymdföremål,
 7. främja ändamålsenlig informations- och dokumentationsverksamhet på rymd- och fjärranalysområdet. Förordning (1995:186).

Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på rymdstyrelsen med undantag av 18 och 19 §§. Förordning (1991:1542).

Myndighetens ledning

4 §  Rymdstyrelsens generaldirektör är chef för Rymdstyrelsen. Förordning (1995:186).

Styrelsen

5 §  Rymdstyrelsens styrelse består av högst sju personer, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1995:186).

Organisation

6 §  Rymdstyrelsen bestämmer sin egen organisation. Förordning (1995:1146).

7 § har upphävts genom förordning (1995:1146).

Styrelsens ansvar och uppgifter

8 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall styrelsen besluta i följande frågor:

 1. frågor om stöd till forskning och utveckling,
 2. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning

Tjänstetillsättning m.m.

9 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid. Förordning (1995:1146).

10 § har upphävts genom förordning (1995:1146).

11 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid. Förordning (1995:186).

12 § har upphävts genom förordning (1995:1146).

Överklagande

13 §  Rymdstyrelsens beslut i ärenden om stöd till forskning och utveckling får inte överklagas. Förordning (1991:1542).

Ändringar

Förordning (1988:343) med instruktion för Rymdstyrelsen

  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1991:1542) om ändring i förordningen (1988:343) med instruktion för statens delegation för rymdverksamhet

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1995:186) om ändring i förordningen (1988:343) med instruktion för Rymdstyrelsen

  Omfattning
  ändr. 2, 4, 5, 9. 10, 11 §§
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1995:1146) om ändring i förordningen (1988:343) med instruktion för Rymdstyrelsen

Omfattning
upph. 7, 10, 12 §§, rubr. närmast före 12 §; ändr. 6, 8, 9 §§
Ikraftträder
1995-12-01

Ändring, SFS 1996:80

  Omfattning
  upph.