Upphävd författning

Förordning (1988:367) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning

Version: 1988:367

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Ändring införd
SFS 1988:367
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1982:586) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Sveriges geologiska undersökning (SGU) är central förvaltningsmyndighet för frågor om landets geologiska beskaffenhet och mineralhantering.

[S2]Det övergripande målet för SGU: s verksamhet är att undersöka, dokumentera och beskriva Sveriges geologi för att tillhandahålla geologisk information som behövs särskilt inom områdena miljö och hälsa, fysisk planering och hushållning med naturresurser, naturresursförsörjning, jord- och skogsbruk och totalförsvar samt att marknadsföra denna information.

[S3]SGU är chefsmyndighet för Bergsstaten. Förordning (1993:692).

2 §  SGU skall i övrigt

 1. 1) handlägga ärenden enligt minerallagstiftningen och lagstiftningen om kontinentalsockeln,
 2. 2) inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m.,
 3. 3) främja och stödja riktad grundforskning och tillämpad forskning inom det geovetenskapliga området.

[S2]Verksamheten skall bedrivas på sådant sätt att insamlat geologiskt material snabbt görs tillgängligt.

[S3]SGU skall i övrigt på bästa sätt verka för att landets mineralresurser tillgodogörs på bästa sätt. Förordning (1993:692).

3 §  SGU får utföra uppdrag. För dessa uppdrag skall ersättning tas ut om inte annat är föreskrivet.

[S2]Ersättningen bestäms efter grunder som fastställs av SGU. Förordning (1993:692).

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på SGU.

Myndighetens ledning

5 §  Generaldirektören är chef för myndigheten.

Styrelsen

6 §  Styrelsen består av högst åtta ledamöter, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Organisation

7 §  Hos SGU finns två direktörer närmast under generaldirektören.

[S2]Inom SGU finns enheter med de uppgifter SGU särskilt anger. Varje enhet leds av en chef. Förordning (1993:692).8 § SGU får inrätta särskilda råd eller grupper för biträde vid planering av sin verksamhet enligt 1 § första och andra styckena och 2 § första stycket 3 samt för rådgivning och informationsutbyte inom dessa verksamhetsområden. Förordning (1993:692).

Personalföreträdare

Personalansvarsnämnden

10 §  SGU:s personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av de två direktörerna, berörd enhetschef och en av bergmästarna. Generaldirektören är nämndens ordförande.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1993:692).

Tjänstetillsättning m. m.

11 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Tjänst som direktör tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Andra tjänster tillsätts av SGU. Förordning (1988:1011).

12 §  Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören.

13 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Bisysslor

14 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av SGU även i fråga om direktör som avses i 7 § första stycket. Förordning (1988:1011).

Ändringar

Förordning (1988:367) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning

  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:1011) om ändring i förordningen (1988:367) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning

  Omfattning
  ändr. 2, 7, 10, 11, 14 §§
  Ikraftträder
  1988-11-01

Förordning (1990:793) om ändring i förordningen (1988:367) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1990-07-15

Förordning (1993:692) om ändring i förordningen (1988:367) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 7, 8, 10 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Ändring, SFS 1995:1381

  Omfattning
  upph.