Upphävd författning

Förordning (1988:370) med instruktion för Nämnden för statens gruvegendom;

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Ändring införd
SFS 1988:370
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1982:579) med instruktion för nämnden för statens gruvegendom
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Nämnden för statens gruvegendom förvaltar statens mineralfyndigheter och annan gruvegendom som tillhör staten, om inte någon annan myndighet skall ha hand om sådan förvaltning.

[S2]Nämnden svarar för att statens gruvegendom tillvaratas på bästa sätt och utökar denna genom prospekteringsverksamhet, när så är lämpligt.

2 §  Nämnden skall särskilt

[S2]ta initiativ till åtgärder för att förbättra det ekonomiska utbytet av gruvegendomen,

[S3]besluta i frågor om kronoandel samt

[S4]bereda ärenden om statligt stöd för prospektering.

Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1987:1100) skall med undantag av 18 § tillämpas på nämnden.

Myndighetens ledning

4 §  Nämndens direktör är chef för myndigheten.

Styrelsen

5 §  Nämndens styrelse består av högst sju personer, direktören medräknad. Av ledamöterna är en ordförande och en vice ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och direktören och minst två av de andra ledamöterna är närvarande.

Organisation

6 §  Nämndens organisation fastställs av styrelsen.

Personalansvarsnämnden

7 §  Nämndens personalansvarsnämnd består av direktören och högst fyra andra tjänstemän som styrelsen utser.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Tjänstetillsättning m. m.

8 §  Direktören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Andra tjänster tillsätts av nämnden. Därvid skall styrelsen tillsätta tjänster som lägst motsvarar avdelningsdirektör.

9 §  Förordnande att vara direktörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av direktören.

10 §  Andra styrelseledamöter än direktören utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande och vice ordförande. Förordnandena ges för en bestämd tid.

Överklagande

11 §  Nämndens beslut i frågor som rör förvaltningen av statens gruvegendom eller upplåtelse av sådan egendom får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1988:370) med instruktion för nämnden för statens gruvegendom

Ikraftträder
1988-07-01

Förordning (1993:693) om upphävande av förordningen (1988:370) med instruktion för Nämnden för statens gruvegendom

    Omfattning
    upph.