Upphävd författning

Förordning (1988:371) med instruktion för delegationen för samordning av havsresursverksamheten

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Ändring införd
SFS 1988:371
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1979:34) med instruktion för delegationen för samordning av havsresursverksamheten
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Delegationen för samordning av havsresursverksamheten skall verka för samordning av svensk verksamhet, som innefattar utnyttjande, skydd eller utforskande av havet eller som annars har anknytning till havet. Delegationen skall också verka för att havsresursverksamhet såväl vid myndigheter och organisationer som inom svenskt näringsliv främjas och stöds.

[S2]Delegationen skall hålla sig väl underrättad om samhällets och enskildas havsanknutna aktiviteter i Sverige samt fortlöpande följa den internationella havsresursverksamheten.

2 §  Delegationen skall särskilt

 1. för regeringen lägga fram ett med beaktande av den fysiska planeringen och i samverkan med berörda intressenter upprättat förslag till övergripande program för svensk havsresursverksamhet och, när sådant program föreligger, föreslå de ändringar i programmet som delegationen finner nödvändiga,
 2. lämna underlag för regeringens och myndigheternas ställningstaganden i frågor som rör utnyttjande eller skydd av havet,
 3. med beaktande av miljövårdens krav verka för en långsiktig hushållning med Sveriges naturresurser till lands och havs,
 4. verka för samordning av havsanknuten forskning och utveckling, sammanställa och tillhandahålla information om planerade och pågående projekt samt verka för att forsknings- och utvecklingsresultat kommer till nytta,
 5. insamla och sammanställa information om befintlig teknisk utrustning för havsresursändamål samt med beaktande av praktiska behov förmedla denna information,
 6. verka för internationellt samarbete på havsresursområdet.

Sammansättning

3 §  Delegationen består av högst sexton ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Organisation

4 §  Hos delegationen finns ett kansli som leds av en chef.

Verksförordningens tillämpning

5 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på delegationen:

[S2]16 § om interna föreskrifter, 17 § om inhämtande av uppgifter, 27 § om rätt att besluta i vissa frågor, 29 § om myndighetens beslut, 30 § om överklagande.

6 §  Delegationen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 4--7, 9, 10 och 13 §§verksförordningen (1987:1100).

Ärendenas handläggning

7 §  Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

8 §  Om ett ärende är så brådskande att delegationen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med delegationen.

9 §  Delegationen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos delegationen att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av delegationen.

10 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 9 § inte behöver föredras.

Tjänstetillsättningar m.m.

11 §  Ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande och vice ordförande. Förordnandena ges för en bestämd tid.

12 §  Tjänsten som chef för kansliet tillsätts av regeringen.

[S2]Andra tjänster tillsätts av delegationen.

Bisysslor

13 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av delegationen även i fråga om chefen för kansliet.

Ändringar

Förordning (1988:371) med instruktion för delegationen för samordning av havsresursverksamheten

Ikraftträder
1988-07-01

Förordning (1990:948) om upphävande av förord- ningen (1988:371) med instruk- tion för delegationen för sam- ordning av havsresursverksam- heten

  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1990-11-01