Upphävd författning

Förordning (1988:550) med instruktion för Försvarshögskolan

Version: 1988:550

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Ändring införd
SFS 1988:550
Ikraft
1988-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Försvarshögskolan har till uppgift att bedriva utbildning av personal från myndigheter, organisationer och företag för ledande befattningar inom totalförsvaret.

2 §  Försvarshögskolan skall också i syfte att få underlag för undervisningen studera frågor som rör totalförsvaret.

Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Försvarshögskolan med undantag av 19, 20, 23 och 30 §§. Förordning (1996:113).

Försvarshögskolans ledning

4 §  Försvarshögskolans rektor är chef för myndigheten.

[S2]När rektorn inte är i tjänst sköts hans uppgifter av den tjänsteman som han bestämmer. Förordning (1994:527).

5 § har upphävts genom förordning (1996:113).

Personalföreträdare

6 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på försvarshögskolan.

Styrelsens ansvar och uppgifter

7 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen pröva frågor om skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning, samt frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan och avstängning.

[S2]Styrelsen skall också besluta om allmän inriktning av utbildningen samt i viktigare frågor om kurs- och studieverksamheten. Förordning (1996:113).

Anställningar

8 §  Anställning av yrkesofficer som generalmajor, konteramiral, överste av 1. graden och kommendör av 1. graden beslutas av regeringen efter anmälan av rektorn.

[S2]Som yrkesofficer får endast den anställas som har en motsvarande anställning i Försvarsmakten. Anställningen vid Försvarshögskolan skall gälla tills vidare, dock längst sex år. Förordning (1996:113).

9 § har upphävts genom förordning (1996:113).

Ändringar

Förordning (1988:550) med instruktion för Försvarshögskolan

  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1992:452) om ändring i förordningen (1988:550) med instruktion för Försvarshögskolan

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:1175) om ändring i förordningen (1988:550) med instruktion för Försvarshögskolan

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:527) om ändring i förordningen (1988:550) med instruktion för Försvarshögskolan

  Omfattning
  ändr. 4, 5, 7, 8, 9 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1362) om ändring i förordningen (1988:550) med instruktion för Försvarshögskolan

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1996:113) om ändring i förordningen (1988:550) med instruktion för Försvarshögskolan

  Omfattning
  upph. 5, 9 §§, rubr. närmast före 5 §; ändr. 3, 7, 8 §§, rubr. närmast före 8 §
  Ikraftträder
  1996-04-01

Ändring, SFS 1996:1476

  Omfattning
  upph.