Upphävd författning

/r1/ Förordning (1988:680) med instruktion för utrustningsnämnden för universitet och högskolor;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Ändring införd
SFS 1988:680
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1978:498) med instruktion för utrustningsnämnden för universitet och högskolor
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Uppgifter

1 §  Utrustningsnämnden för universitet och högskolor skall verka för rationell utrustningsplanering och ekonomiskt gynnsam upphandling.

[S2]Nämndens verksamhetsområde är de statliga högskoleenheterna, de statliga arkiven, biblioteken och museerna, Kungliga Teatern AB och Kungliga Dramatiska teatern AB samt de övriga inrättningar som regeringen bestämmer särskilt.

2 §  Nämnden skall särskilt

  1. avge förslag till regeringen om kostnadsramar och om anvisande av medel för utrustning till de inrättningar som nämns i 1 §,
  2. fastställa utrustningsprogram i anslutning till byggnadsprojekt inom de kostnadsramar som upptagits i utrustningsplan,
  3. med anvisade medel utrusta berörda inrättningar, i nära samverkan med de medelsfördelande organen, den bygg- och inredningsansvariga myndigheten samt brukarna,
  4. utifrån främst lönsamhetskriterier pröva förutsättningarna för central respektive decentraliserad upphandling av utrustning inom ramen för av regeringen särskild utfärdade bestämmelser,
  5. sluta centrala avropsavtal eller ramavtal, främst för varugrupper avsedda för högskoleenheterna, när detta är motiverat ev ekonomiska eller andra skäl samt
  6. stödja myndigheterna genom rådgivning och utbildning i deras verksamhet med att anskaffa utrustning.

[S2]/r3/ Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på nämnden med undantag av 2 §.

[S2]/r3/ Myndighetens ledning

4 §  Nämndens överdirektör är chef för myndigheten.

[S2]/r3/ Styrelsen

5 §  Nämndens styrelse består av högst sju personer, överdirektören medräknad. Överdirektören är styrelsens ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordförande och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S3]/r3/ Organisation

6 §  Inom nämnden finns en planeringsbyrå och en upphandlingsbyrå.

[S2]Varje byrå leds av en byråchef.

[S3]Dessutom finns en avtalsenhet och en ekonomienhet.

[S4]/r3/ Personalföreträdare

7 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på nämnden.

[S2]/r3/ Personalansvarsnämnden

8 §  Nämndens personalansvarsnämnd består -- förutom av överdirektören och personalföreträdarna -- av cheferna för byråerna. Överdirektören är personalansvarsnämndens ordförande.

[S2]Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S3]/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

9 §  Överdirektören förordnas av regeringen.

[S2]Tjänster som byråchef tillsätts av regeringen efter anmälan av överdirektören.

[S3]Andra tjänster tillsätts av nämnden.

10 §  Andra styrelseledamöter än överdirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]/r3/ Bisysslor

11 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av nämnden även i fråga om byråchefer.

Ändringar

Förordning (1988:680) med instruktion för utrustningsnämnden för universitet och högskolor

Ikraftträder
1988-07-01

Ändring, SFS 1992:397

    Omfattning
    upph.