Upphävd författning

Lag (1988:711) om befruktning utanför kroppen;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-06-14
Ändring införd
SFS 1988 i lydelse enligt SFS 2002:252
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  I denna lag finns bestämmelser om

  1. befruktning av en kvinnas ägg utanför hennes kropp, och
  2. införande av ett befruktat ägg i en kvinnas kropp. Lag (2002:252).

Prop. 2001/02:89: Paragrafen har behandlats i avsnitt 6.4.1.

Paragrafen, som har utformats enligt Lagrådets förslag, har omarbetats för att överensstämma med föreslagna ändringar. I paragrafen anges lagens tillämpningsområde. I förarbetena till lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen (prop. ...

Allmänna villkor för behandling

2 §  Givare av ägg eller spermie skall vara myndig. Givaren skall lämna skriftligt samtycke till att ägget får befruktas eller att spermie får användas för befruktning. Givaren får återkalla sitt samtycke fram till dess befruktning skett. Lag (2002:252).

Prop. 2001/02:89: Paragrafen har behandlats i avsnitten 6.4.1. och 6.4.2.

Paragrafen är ny. Här finns bestämmelser om vilka krav som skall ställas på de kvinnor och män som skall få vara givare av ägg eller spermier. I lagtexten har använts bl.a. begreppet givare i stället för donator då det i lagen (1984:1140) om insemination och lagen (1995:831) om transplantation ...

3 §  Ett befruktat ägg får föras in i en kvinnas kropp endast om kvinnan är gift eller sambo och maken eller sambon skriftligen samtyckt till detta. Om ägget inte är kvinnans eget skall ägget ha befruktats av makens eller sambons spermier. Lag (2002:252).

Prop. 2001/02:89: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.4.1.

I bestämmelsen, som har utformats i enlighet med Lagrådets förslag, anges i vilka fall det är tillåtet att utföra befruktning utanför en kvinnas kropp. Bestämmelsen har omarbetats för att täcka de föreslagna tilläggen att befruktning utanför en kvinnas kropp får ske antingen med kvinnans egna ägg och donerade spermier, eller med donerade ägg och ...

Prop. 2004/05:137: Enligt 3 kap. 1 § lagen om registrerat partnerskap skall bestämmelser med anknytning till äktenskap och makar tillämpas på motsvarande sätt för partnerskap och partner. Ett undantag i den lagen för befruktning utanför kroppen har tagits bort. När det i förevarande paragrafs första mening talas om att insemination får utföras om kvinnan är gift skall det alltså gälla också om hon är partner. I ett nytt andra stycke erinras om detta.

Övervägandena finns i ...

Var behandling får utföras

4 §  Befruktning av ägg från en kvinna, i vars kropp ägget skall införas, med spermier från kvinnans make eller sambo får inte utan Socialstyrelsens tillstånd utföras annat än vid offentligt finansierade sjukhus. Vad nu sagts gäller också införande av ägget i kvinnans kropp.

[S2]Kommer ägget inte från kvinnan eller spermien inte från kvinnans make eller sambo får befruktning och införande av ägg ske endast vid de sjukhus som upplåtit enhet för utbildning av läkare enligt avtal mellan de universitet som bedriver läkarutbildning och berörda landsting. Lag (2002:252).

Prop. 2001/02:89: Bestämmelsen har behandlats i avsnitten 6.3. och 6.4.4.

Bestämmelsen har flyttats från nuvarande 3 § och har delvis ändrats. I bestämmelsen slås fast att befruktning utanför kroppen får utföras på offentligt finansierade sjukhus samt efter Socialstyrelsens tillstånd även på andra sjukhus. Med offentligt finansierade sjukhus avses sådana sjukhus vars verksamhet till övervägande del är offentligt finansierad.

Då det nu föreslås att befruktning utanför kroppen ...

Särskild prövning

5 §  I fråga om sådan befruktning utanför kroppen som skall utföras med ett annat ägg än kvinnans eget eller med en spermie från annan man än kvinnans make eller sambo skall en läkare pröva om det med hänsyn till makarnas eller de samboendes medicinska, psykologiska och sociala förhållanden är lämpligt att en befruktning utanför kroppen äger rum. Befruktning utanför kroppen får utföras endast om det kan antas att det blivande barnet kommer att växa upp under goda förhållanden.

[S2]Vägras befruktning utanför kroppen, får makarna eller de samboende begära att Socialstyrelsen prövar frågan. Lag (2002:252).

Prop. 2001/02:89: Paragrafen har behandlats i avsnitt 6.4.1.

Paragrafen är ny. Här finns bestämmelser om bl.a. lämplighetsprövning av det par som skall genomgå sådan behandling för befruktning utanför kroppen som skall utföras med ett annat ägg än kvinnans eget eller med spermie från en annan ...

6 §  För befruktning utanför kroppen skall en läkare välja ägg eller spermier från en givare som är lämplig.

[S2]Ägg eller spermier från en givare som har avlidit får inte användas för befruktning.

[S3]Uppgifterna om givaren skall antecknas i en särskild journal, som skall bevaras i minst 70 år. Lag (2002:252).

Prop. 2001/02:89: Paragrafen har behandlats i avsnitt 6.4.2. och 6.4.3.

I paragrafen finns bestämmelser om vem som väljer lämplig givare av spermie eller ägg. Den har utformats efter motsvarande bestämmelse i lagen (1984:1140) om insemination när det gäller vem som väljer lämplig spermiegivare och bevarande av uppgifter.

I paragrafen ...

Rätt till information

7 §  Den som har avlats genom befruktning utanför kroppen med annat ägg än kvinnans eget eller med spermier från annan än kvinnans make eller sambo har, om han eller hon uppnått tillräcklig mognad, rätt att ta del av de uppgifter om givaren som antecknats i sjukhusets särskilda journal.

[S2]Har någon anledning att anta att han eller hon avlats på sätt som sägs i första stycket är socialnämnden skyldig att på begäran hjälpa denne att ta reda på om det finns några uppgifter antecknade i en särskild journal. Lag (2002:252).

Prop. 2001/02:89: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.4.3.

Bestämmelsen är ny och har utformats i enlighet med motsvarande bestämmelse i lagen (1984:1140) om insemination. Ett förtydligande har införts som innebär att socialnämnden skall vara skyldig att hjälpa även de barn, som inte säkert vet om de har tillkommit genom befruktning utanför kroppen ...

Skyldighet att lämna uppgifter till domstol

8 §  Om det i ett mål om faderskap eller moderskap till barn är nödvändigt att få del av de uppgifter som finns om en befruktning utanför kroppen, är den som är ansvarig för befruktningen eller någon annan som har tillgång till uppgifterna skyldig att på begäran av domstolen lämna ut dessa uppgifter. Lag (2002:252).

Prop. 2001/02:89: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.4.3.

Bestämmelsen är ny. Den innebär en skyldighet att lämna ut uppgifter om det i ett mål om faderskap eller moderskap till barn är nödvändigt att

få del av uppgifter som finns om en befruktning utanför kroppen. Bestämmelsen ...

Prop. 2004/05:137: I paragrafen finns bestämmelser om skyldighet för den som är ansvarig för en befruktning utanför kroppen att lämna uppgifter till domstol. Genom ändringen kommer samma skyldighet att lämna uppgifter att

gälla i ett mål om föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken som i mål om faderskap. ...

Straffbestämmelse

9 §  Den som vanemässigt eller för att bereda sig vinning bryter mot 3 eller 4 § döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (2002:252).

Prop. 2001/02:89: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.4.1.

Straffbestämmelsen fanns tidigare i 4 § i denna lag. Bestämmelsen har flyttats hit. Enligt straffbestämmelsen krävs att någon vanemässigt eller för att bereda sig vinning bryter mot bestämmelserna i 3 § dvs. mot villkoren för införande av ett befruktat ägg. Detsamma gäller verksamhet vid annat än offentligt finansierat sjukhus som sker mera organiserat ...

Överklagande

10 §  Socialstyrelsens beslut enligt 5 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2002:252).

Prop. 2001/02:89: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.4.1.

Enligt bestämmelsen skall Socialstyrelsens beslut överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Det är makarna eller de samboende gemensamt som kan överklaga Socialstyrelsens beslut. Enligt lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar skall överklagande ske till den länsrätt inom vars län ...

Bemyndigande

11 §  Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får till skydd för liv och hälsa meddela ytterligare föreskrifter om befruktning utanför kroppen och införande av ägg i en kvinnas kropp. Lag (2002:252).

Prop. 2001/02:89: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.2.

Regeringen bemyndigas att meddela närmare föreskrifter till skydd för enskilda. Regeringen får vidare bemyndigande att överlåta till den myndighet som regeringen bestämmer att utfärda de föreskrifter som behövs. Som framgår i avsnitt 6.2 anser regeringen att det för närvarande inte ...

Ändringar

Lag (1988:711) om befruktning utanför kroppen

Lag (2002:252) om ändring i lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen

Förarbeten
Rskr. 2001/02:227, Prop. 2001/02:89, Bet. 2001/02:SoU16
Omfattning
nuvarande 3, 4 §§ betecknas 4, 9 §§; ändr. 1, 2, 4, 9 §§; nya 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 §§, rubr. närmast före 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2005:445) om ändring i lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen

Förarbeten
Rskr. 2004/05:284, Prop. 2004/05:137, Bet. 2004/05:LU25
Omfattning
ändr. 3, 8 §§
Ikraftträder
2005-07-01

Ändring, SFS 2006:351

Omfattning
upph.