Upphävd författning

/r1/ Förordning (1988:745) om särskilda insatser för tonsättare och fonogramartister;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-06-09
Ändring införd
SFS 1988:745
Ikraft
1988-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Tonsättare och andra upphovsmän på musikområdet samt fonogramartister kan få bidrag av statsmedel enligt föreskrifterna i denna förordning.

2 §  Bidrag kan lämnas till den som är svensk medborgare eller stadigvarande vistas i Sverige.

3 §  Ändamålet med bidraget skall i första hand vara att ge mottagaren arbetsmässig trygghet.

4 §  Frågor om bidrag prövas av konstnärsnämnden. Bidrag får lämnas även utan ansökan.

5 §  Beslut av konstnärsnämnden enligt denna förordning får inte överklagas.

6 §  Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning får meddelas av konstnärsnämnden.

Ändringar

Förordning (1988:745) om särskilda insatser för tonsättare och fonogramartister

Förarbeten
Prop. 1987/88:100
Ikraftträder
1988-07-01

Ändring, SFS 1989:500

    Omfattning
    upph.