Upphävd författning

Förordning (1988:935) om föranmälan och observation av vissa militära övningar

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1988-07-28
Ändring införd
SFS 1988:935
Ikraft
1988-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  I denna förordning meddelas föreskrifter med anledning av Sveriges åtaganden enligt dokumentet den 19 september 1986 från konferensen om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa.

[S2]/r3/ Årskalendrar m. m.

2 §  Överbefälhavaren skall senast den 1 november varje år till försvarsdepartementet ge in det underlag som regeringen behöver för att upprätta en årskalender för det närmast följande kalenderåret över de militära övningar som Sverige åtagit sig att föranmäla. I underlaget skall anges vilka övningar som planeras äga rum och som omfattar minst 13 000 man eller minst 300 stridsvagnar om styrkorna ingår i en fördelning eller är organiserade i minst två brigader under gemensamt befäl. I underlaget skall vidare anges övningens art, syfte och omfattning, tid och plats för övningen samt vad som i övrigt är av större vikt.

[S2]Överbefälhavaren skall samtidigt lämna uppgift om övningar som planeras bli genomförda under det därpå följande kalenderåret och som omfattar mer än 40 000 man.

[S3]Om förändringar uppkommer i det lämnade underlaget, skall överbefälhavaren så snart det kan ske anmäla detta till försvarsdepartementet.

3 §  Överbefälhavaren skall senast i samband med att underlag för årskalendern lämnas till försvarsdepartementet orientera departementet om militära övningar i övrigt av större vikt.

4 §  Överbefälhavaren skall efter att ha tagit del av utländska årskalendrar senast den 15 december till försvarsdepartementet lämna förslag om vilka utländska övningar, som bör bli föremål för observation från svensk sida enligt denna förordning.

[S2]/r3/ Svensk föranmälan samt utländska observatörsbesök vid svenska övningar

5 §  Överbefälhavaren skall senast två månader innan en anmälningspliktig övning inleds till försvarsdepartementet lämna underlag för föranmälan. Om regeringen beslutar att observatörer skall inbjudas till övningen, skall överbefälhavaren snarast ge in ett program för observatörsbesöket.

6 §  Överbefälhavaren skall planlägga och genomföra observatörsbesök och senast två veckor efter ett sådant besök sända in en rapport till utrikesdepartementet och försvarsdepartementet om detta.

[S2]/r3/ Utländsk föranmälan samt svenska observatörsbesök vid utländska övningar

7 §  Om en utländsk föranmälan innefattar observatörsinbjudan, skall överbefälhavaren senast två veckor efter det att han fått del av inbjudan, eller inom den tid som anges av försvarsdepartementet, till departementet lämna förslag till militära observatörer.

8 §  Observatörerna skall, var och en eller gemensamt, snarast och senast två veckor efter observatörsbesöket sända in en rapport om besöket till utrikesdepartementet och försvarsdepartementet.

[S2]Särskild rapport skall ges in under eller omedelbart efter observatörsbesöket, om observatören finner anledning härtill eller om utrikesdepartementet eller försvarsdepartementet begär det.

[S3]/r3/ Anmälan av en icke föranmäld utländsk övning

9 §  Om en utländsk stat anmäler en övning, som genomförs utan förvarning till deltagande trupp och som sålunda inte blivit föranmäld och som kan bli föremål för observation, skall överbefälhavaren till försvarsdepartementet anmäla huruvida han aner att militära observatörer bör sändas till övningen samt lämna förslag till sådana.

10 §  Överbefälhavaren skall se till att observatörer kan sändas med kort varsel.

11 §  Observatörerna skall, var och en eller gemensamt, snarast och senast två veckor efter observatörsbesöket sända in en rapport om besöket till utrikesdepartementet och försvarsdepartementet.

[S2]Särskild rapport skall ges in under eller omedelbart efter observatörsbesöket, om observatören finner anledning härtill eller om utrikesdepartementet eller försvarsdepartementet begär det.

[S3]/r3/ Anmälan av en icke förtecknad svensk övning

12 §  Överbefälhavaren skall till försvarsdepartementet anmäla övningar som inte är förtecknade i årskalendern men som är av sådan omfattning att de bedöms vara anmälningspliktiga. Anmälan skall innehålla de uppgifter som anges i 2 § första stycket tredje meningen.

13 §  Om regeringen beslutar att bjuda in till observatörsbesök, skall överbefälhavaren planlägga och genomföra besöket.

[S2]Överbefälhavaren skall senast två veckor efter observatörsbesöket ge in en rapport till utrikesdepartementet och försvarsdepartementet.

[S3]/r3/ Svensk inspektion utomlands

14 §  Överbefälhavaren skall till försvarsdepartementet anmäla om en utländsk övning eller annan verksamhet är av sådan art att han anser att en begäran om inspektion bör göras samt föreslå deltagare vid inspektionen.

15 §  Om regeringen har beslutat att en inspektion skall utföras, skall överbefälhavaren genomföra inspektionen enligt regeringens närmare bestämmande.

16 §  Överbefälhavaren skall omedelbart efter inspektionen ge in en preliminär rapport till utrikesdepartementet och försvarsdepartementet. Slutlig rapport skall ges in dit senast en vecka efter inspektionen.

[S2]/r3/ Utländsk inspektion i Sverige

17 §  Överbefälhavaren skall vidta sådana förberedande åtgärder att han kan fullgöra sina skyldigheter enligt 18 §.

18 §  Överbefälhavaren skall lämna bistånd vid genomförande av utländsk inspektion i Sverige.

[S2]Överbefälhavaren skall svara för att samverkanspersonal samt lämpliga fordon och luftfartyg med besättningar disponeras för oavbruten verksamhet i fyrtioåtta timmar. Han skall också tillhandahålla sambandsmedel, förläggning, förplägnad och vad som behövs i övrigt för inspektionens genomförande.

[S3]Överbefälhavaren skall också se till att de som genomför inspektionen vid behov kan få medicinsk vård.

19 §  Överbefälhavaren skall omedelbart efter inspektionen ge in en preliminär rapport till utrikesdepartementet och försvarsdepartementet. Slutlig rapport skall ges in dit senast en vecka efter inspektionen.

[S2]/r3/ Tillträdesrätt m. m.

20 §  Om fråga uppkommer hos en svensk myndighet att vägra den som genomför observation eller inspektion tillträde till en anläggning eller ett område eller att på något annat sätt inskränka möjligheten att genomföra observationen eller inspektionen, skall anmälan genast göras till försvarsdepartementet.

[S2]/r3/ Uppföljning

21 §  Överbefälhavaren skall förse regeringen med det underlag som den behöver för att ta ställning till hur bestämmelserna i det i 1 § angivna dokumentet tillämpas.

[S2]Överbefälhavaren skall därvid särskilt ange om uppgifterna i föranmälan eller anmälan stämmer överens med den genomförda verksamheten.

Ändringar

Förordning (1988:935) om föranmälan och observation av vissa militära övningar

Ikraftträder
1988-09-01

Ändring, SFS 1991:1256

    Omfattning
    upph.