Upphävd författning

Lag (1989:1035) om särskild insamling av uppgifter från bostadsrättsföreningar m.fl.

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1989-12-18
Ändring införd
SFS 1989:1035
Ikraft
1990-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Bostadsrättsförening är, efter anmaning av länsskattemyndighet, skyldig att lämna uppgifter om de lägenhetsförsäljningar i föreningens fastigheter som förekommit under åren 1988 och 1989. Uppgifterna skall avse uppgifter om köpet, taxeringsenheten samt byggnads- och lägenhetsdata. Nämnda uppgiftsskyldighet åvilar också sådan bostadsförening och bostadsaktiebolag som avses i 2 § 7 mom.första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

Ändringar

Lag (1999:1260) om upphävande av lagen (1989:1035) om särskild insamling av uppgifter från bostadsrättsföreningar m.fl.

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
upph.