Upphävd författning

Förordning (1989:12) om statsbidrag till miljöförbättrande åtgärder i jordbruket;

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1989-01-26
Ändring införd
SFS 1989:12
Ikraft
1989-03-01
Upphäver
Förordning (1988:641) om statsbidrag till lagringsutrymmen för stallgödsel
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Inledande bestämmelser

1 §  Statsbidrag får i mån av tillgång på medel lämnas enligt denna förordning till jordbruksföretag för lagringsutrymmen för stallgödsel och för odling av fånggröda.

[S2]Bidrag till odling av fånggröda får lämnas endast under åren 1989 och 1990.

2 §  Bidrag får lämnas endast till jordbruksföretag inom de områden som avses i 7 § andra stycket förordningen (1979:426) om skötsel av jordbruksmark.

[S2]Bidrag till odling av fånggröda får dock lämnas också till jordbruksföretag inom områden i Älvsborgs, Skaraborgs och Västmanlands län.

[S3]/r3/ Bidrag till lagringsutrymmen

3 §  Bidrag lämnas endast till jordbruksföretag med fler än tio djurenheter.

[S2]Vad som avses med djurenhet framgår av miljöskyddsförordningen (1989:364). Förordning (1989:370).

4 §  Bidrag lämnas för sådan uppbyggnad av lagringsutrymmen som krävs för att uppfylla fordringarna enligt 8 § första stycket förordningen (1979:426) om skötsel av jordbruksmark.

[S2]Bidrag lämnas endast för den del av uppbyggnaden som behövs för att lagra gödsel motsvarande en gödselproduktion under längre tid än sex månader.

5 §  Bidrag lämnas med högst 20 procent av den godkända kostnaden, dock högst 25 000 kronor.

5 a §  Bidrag till lagringsutrymmen lämnas bara om ansökan om bidrag har kommit in till lantbruksnämnden före den 1 juli 1991.

[S2]/r3/ Bidrag till odling av fånggröda

6 §  Bidrag till odling av fånggröda lämnas endast om

 1. jordbruksföretagets åkerareal uppgår till minst fem hektar,
 2. vall odlas på högst 30 procent av åkerarealen, samt
 3. minst två hektar av företagets åkerareal besås med fånggröda.

7 §  Bidrag lämnas endast om odlingen av fånggrödan sker i överensstämmelse med föreskrifter som har meddelats av lantbruksstyrelsen.

8 §  Bidrag lämnas med 500 kronor för varje hektar som besås med fånggröda.

[S2]/r3/ Övriga bestämmelser

9 §  Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av lantbruksnämnden.

10 §  I beslut om bidrag till lagringsutrymmen skall sökanden åläggas att inom viss tid utföra den åtgärd som avses med bidraget.

11 §  Bidrag till uppbyggnad av lagringsutrymmen betalas ut när åtgärden har utförts och godkänts av lantbruksnämnden.

12 §  I fråga om bidrag som har beviljats enligt denna förordning gäller i övrigt föreskrifterna i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet med undantag av 2, 4 och 8 §§.

[S2]Lantbruksstyrelsen får dock meddela föreskrifter om undantag från 5 § förordningen om statligt stöd till näringslivet i fråga om bidrag till odling av fånggröda.

13 §  Bidrag enligt denna förordning lämnas inte för odling av fånggröda på en areal om ersättning för odlingen där lämnas inom ramen för det särskilda omställningsprogrammet för att minska spannmålsöverskottet och stimulera alternativ markanvändning.

14 §  Lantbruksnämndens beslut enligt denna förordning får överklagas hos lantbruksstyrelsen. Lantbruksstyrelsens beslut får inte överklagas.

15 §  Lantbruksstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1989:12) om statsbidrag till miljöförbättrande åtgärder i jordbruket

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1989 och gäller till utgången av juni 1991. Genom förordningen upphävs förordningen (1988:641) om statsbidrag till lagringsutrymmen för stallgödsel.
Beslut om bidrag till lagringsutrymmen för stallgödsel som har meddelats före ikraftträdandet skall anses vara meddelat enligt den nya förordningen.
Ikraftträder
1989-03-01

Förordning (1989:370) om ändring i förordningen (1989:12) om statsbidrag till miljöförbättrande åtgärder i jordbruket

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1991:238) om ändring i förordningen (1989:12) om statsbidrag till miljöförbättrande åtgärder i jordbruket

  Omfattning
  forts. giltighet; ny 5 a §
  Ikraftträder
  1991-06-01

Ändring, SFS 1997:76

  Omfattning
  upph.