Förordning (1989:29) om säkerhetsanalyser av statliga myndigheters ADB-system

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1989-02-02
Ändring införd
SFS 1989:29
Ikraft
1989-03-01
Tidsbegränsad
1992-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning tillämpas på myndigheter under regeringen som använder automatisk databehandling (ADB).

[S2]Förordningen tillämpas dock inte på statsrådsberedningen, departementen och regeringskansliets förvaltningskontor.

2 §  Myndigheterna skall göra säkerhetsanalyser av de ADB-system som är av väsentlig betydelse för egen eller andras verksamhet.

[S2]I analyserna skall riskerna för störningar i ADB-systemen identifieras och värderas.

[S3]För analysarbetet får myndigheterna stöd av statskontoret.

3 §  Myndigheterna skall i anslutning till sina analyser utarbeta en plan för de säkerhetshöjande åtgärder som kan behövas.

4 §  Myndigheterna skall före utgången av år 1990 till statskontoret redovisa analysresultaten och de åtgärder som har genomförts eller planerats med anledning av analyserna.

[S2]Försvarsmaktens myndigheter samt försvarets forskningsanstalt skall i stället redovisa till överbefälhavaren.

Ändringar

Förordning (1989:29) om säkerhetsanalyser av statliga myndigheters ADB-system

Förarbeten
Prop. 1987/88:95
Ikraftträder
1989-03-01