Upphävd författning

/r1/ Förordning (1989:439) om statsbidrag till verksamheten med särskilda inskolningsplatser hos offentliga arbetsgivare;

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1989-05-25
Ändring införd
SFS 1989:439
Ikraft
1989-07-01
Upphäver
Förordning (1983:1079) om statsbidrag till verksamheten med ungdomslag, m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag till arbetsgivare som bedriver verksamhet enligt lagen (1989:425) om särskilda inskolningsplatser hos offentliga arbetsgivare.

2 §  Bidrag till verksamheten med särskilda inskolningsplatser lämnas för arbetsgivarens kostnader för

 1. lön och andra anställningsförmåner till de ungdomar som arbetar på sådana inskolningsplatser,
 2. administrationen av verksamheten med särskilda inskolningsplatser, samt
 3. lämnad ersättning enligt 16 § lagen (1989:425) om särskilda inskolningsplatser hos offentliga arbetsgivare.

[S2]/r3/ Bidragets storlek

3 §  Bidrag enligt 2 § 1 lämnas med 100 procent av arbetsgivarens totala lönekostnad för den anställde. Sådant bidrag får inte lämnas för lön som överstiger den lönenivå som har fastställts i sådant kollektivavtal som avses i 11 § lagen (1989:425) om särskilda inskolningsplatser hos offentliga arbetsgivare.

4 §  Bidrag enligt 2 § 2 lämnas med fem procent av lönekostnaderna för de ungdomar som arbetar på särskilda inskolningsplatser hos arbetsgivaren.

[S2]/r3/ Övriga bestämmelser

5 §  Statsbidrag enligt denna förordning får inte lämnas till den som för samma åtgärd får bidrag med stöd av andra bestämmelser.

6 §  Bestämmelserna i 19--23 §§ förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten gäller när denna förordning tillämpas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1989:439) om statsbidrag till verksamheten med särskilda inskolningsplatser hos offentliga arbetsgivare

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989 då förordningen (1983:1079) om statsbidrag till verksamheten med ungdomslag, m. m. skall upphöra att gälla. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för dem som efter ikraftträdandet av den nya förordningen kvarstår i arbete i ungdomslag.
Förarbeten
Prop. 1988/89:109
Ikraftträder
1989-07-01

Förordning (1992:334) om upphävande av förordningen (1989:439) om statsbidrag till verksamheten med särskilda in- skolningsplatser hos offentliga arbetsgivare

  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1992-07-01