Upphävd författning

Förordning (1989:473) om investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1989-06-08
Ändring införd
SFS 1989:473 i lydelse enligt SFS 1990:1288
Ikraft
1989-06-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Behövs enligt särskild lagstiftning tillstånd att påbörja sådant byggnadsarbete som avses i 1 § lagen (1989:471) om investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten, bör skattemyndigheten höra länsarbetsnämnden innan särskilt beslut meddelas i fråga om visst byggnadsarbete är skattepliktigt eller inte. Förordning (1990:1288).

2 §  Investeringsskatt betalas på det sätt och inom den tid som skattemyndigheten bestämmer. Förordning (1990:1288).

3 §  Länsarbetsnämnden skall underrätta skattemyndigheten om tillstånd eller överenskommelse att påbörja byggnadsarbete. Underrättelse skall dock inte lämnas, om det är uppenbart att arbetet inte är skattepliktigt. Förordning (1990:1288).

4 §  Hos skattemyndigheten skall föras förteckning över beslut i ärenden om investeringsskatt. I förteckningen antecknas byggherrens namn och adress, dagen då deklarationen kom in samt dagen för inbetalning av skatten. Annan anteckning om deklarationen eller om dess innehåll får inte ske. Förteckningen upprättas på blankett enligt formulär som riksskatteverket fastställer. Förordning (1990:1288).

5 §  Deklarationer och andra handlingar som har ingivits eller upprättats för fastställande av skatt förvaras hos skattemyndigheten. De skall förstöras sedan sju år har förflutit efter utgången av det år de ingavs eller upprättades. Förordning (1990:1288).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1989:473) om investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten

  Ikraftträder
  1989-06-15

Förordning (1990:646) om ändring i förordningen (1989:473) om investerings- avgift för vissa byggnads- arbeten

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1-5 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:1288) om ändring i förordningen (1989:473) om investerings- avgift för vissa byggnads- arbeten

Omfattning
ändr. 1-5 §§
Ikraftträder
1991-01-01

Förordning (2000:940) om upphävande av förordningen (1989:473) om investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för byggnadsarbeten som påbörjades under tiden den 27 maj 1989 - den 30 juni 1991.
Omfattning
upph.