Upphävd författning

Förordning (1989:573) om ändrade villkor för vissa lån som beviljats för anordnande av studentbostäder

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1989-06-08
Ändring införd
SFS 1989:573 i lydelse enligt SFS 1995:1295
Ikraft
1989-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller

 1. tilläggslån för anordnande av studentbostäder som beviljats enligt bemyndigande av Kungl. Maj:t under åren 1951--1962 och
 2. bostadslån som beviljats enligt bostadslånekungörelsen (1962:537) till den del 16 § fjärde stycket kungörelsen tillämpats på lånet.

2 §  Har bestämmelserna i punkt 6 i kungligt brev den 28 maj 1968 (ändrat den 24 april 1975) tillämpats för sådana lån som avses i 1 §, skall bestämmelserna i lagen (1989:567) om ändrade betalningsvillkor för vissa statliga bostadslån m.m. tillämpas från och med den 1 juli 1989 i fråga om betalning av ränta och amortering på lånen, från och med den 1 januari 1996 lämnas räntebidrag sedan räntefriheten för lånet upphört. Bidrag lämnas för en beräknad räntekostnad (den bidragsgrundande räntekostnaden) med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan denna räntekostnad och en garanterad ränta. Bidraget beräknas för ett halvår i taget och betalas ut i efterskott.

[S2]Den bidragsgrundande räntekostnaden skall beräknas schablonmässigt med utgångspunkt från det lånebelopp som gällde då lånet gjordes räntebärande och efter den räntesats för lån med bunden ränta som enligt föreskrifter av Boverket gäller vid ingången av varje femårsperiod under bidragstiden (subventionsräntesatsen). Den garanterade räntan skall motsvara det belopp som skulle ha beräknats, om punkt 6 i brevet fortfarande hade tillämpats på lånet.

[S3]Räntebidrag enligt första stycket lämnas inte för tid efter det årsskifte som infaller närmast efter det att 25 år har förflutit från det år då lånet gjordes räntebärande. Förordning (1995:1295).

2 a §  Om inte något annat följer av 2 b § skall räntebidrag betalas ut till den som vid tidpunkten för aviseringen är antecknad som bidragsmottagare hos länsstyrelsen.

[S2]Utbetalning av bidrag sker högst fyra gånger per år. Närmare föreskrifter om utbetalningstidpunkten meddelas av Boverket. Förordning (1995:1295).

2 b §  Ägare till hus som har räntebidrag får inte till någon annan överlåta, pantförskriva eller på annat sätt överföra rätten till sådant bidrag.

[S2]Överlåtelse eller pantförskrivning av bidrag för hela eller delar av den tid som låneavtalet gäller får dock göras till förmån för sådana långivare som står under Finansinspektionens tillsyn. Krav från låntagaren att utbetalning skall ske direkt till denne saknar verkan om en gällande pantförskrivning anmälts eller om överlåtelse skett.

[S3]Ett beslut om räntebidrag skall återkallas helt eller delvis före bidragstidens utgång, om rätten till bidrag övergått till annan i strid med bestämmelserna i första stycket. Förordning (1995:1295).

2 c §  Om det eller de hus som räntebidraget avser övergår till ny ägare, kan denne efter ansökan få överta bidraget.

[S2]Räntebidrag lämnas inte för den tid då det eller de hus som bidraget avser ingår i ett konkursbo. Förordning (1995:1295).

3 §  Bidragsverksamheten sköts av Boverket och länsstyrelserna. Länsstyrelsen prövar frågor om bidrag. Boverket sköter utbetalningen av bidrag.

[S2]Länsstyrelsens beslut får överklagas hos Boverket.

[S3]Boverkets beslut får inte överklagas. Förordning (1993:1116).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1989:573) om ändrade villkor för vissa lån som beviljats för anordnande av studentbostäder

Förordning (1993:1116) om ändring i förordningen (1989:573) om ändrade villkor för vissa lån som beviljats för anordnande av studentbostäder

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. Förordningen tillämpas även på dessförinnan anhängiggjorda ärenden som inte avgjorts före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ny 3 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1995:1295) om ändring i förordningen (1989:573) om ändrade villkor för vissa lån som beviljats för anordnande av studentbostäder

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.
 2. Till grund för beräkning av räntebidrag för tid efter ikraftträdandet används de lånebelopp och amorteringsplaner som gäller i bidragsärendena vid utgången av år 1995. Den bidragsgrundande räntekostnaden beräknas efter en subventionsräntesats som bestäms med utgångspunkt från att den första femårsperioden anses börja den 1 januari 1996.
 3. Äldre föreskrifter som innebär att rätten till bidrag är beroende av att det finns ett statligt reglerat lån och att återbetalning av lån utöver vad som följer av avtalade amorteringsvillkor skall beaktas vid beräkning av den räntekostnad som bidraget lämnas för, gäller i fortsättningen endast såvitt avser händelser som inträffat före ikraftträdandet av denna förordning.
Omfattning
ändr. 2 §; nya 2 a, 2 b, 2 c §§
Ikraftträder
1996-01-01

Ändring, SFS 2000:1385

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen skall dock fortfarande gälla i fråga om räntebidrag, med följande ändringar.
Räntebidrag skall beräknas för återstående bidragstid i ärendet och betalas ut med ett engångsbelopp i januari 2001. Till den del bidraget skall beräknas för räntebindningsperioder som påbörjas efter den 4 januari 2001 skall den subventionsräntesats användas som Boverket fastställer den 5 januari 2001.
I de fall räntebidrag enligt de förordningar som anges i första stycket skall betalas ut till den som vid tidpunkten för aviseringen är antecknad som bidragsmottagare hos länsstyrelsen, skall det - i de fall räntebidrag beräknas efter den 4 januari 20001 - i stället betalas till den som vid tidpunkten för utbetalningen är antecknad som bidragsmottagare hos länsstyrelsen.
Omfattning
upph.