/r1/ Förordning (1989:590) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel m. m. för tiden den 1 juli 1989--den 30 juni 19901;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1989-06-14
Ändring införd
SFS 1989:590
Ikraft
1989-07-01
Tidsbegränsad
1990-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För att täcka kostnaderna för den statliga kontrollen av läkemedel m. m. för tiden den 1 juli 1989-- den 30 juni 1990 skall avgifter betalas enligt följande.

 • ---------------------------------------------------------------------- Medel och artiklar Ansöknings- Årlig avgift/an- avgift mälningsavgift ------------------------------------------------------------------------
1. Farmacevtiska specialitetera) farmacevtiska specialiteter som inte avses under b) b) allergenpreparat per grundextrakt per spädning31 350 kr 8 345 kr 580 kr21 230 kr 7 075 kr 430 kr
2. Nya indikationer för farmacevtiskaspecialiteter22 515 kr--
3. Radiofarmacevtiska specialiteter6 440 kr3 695 kr
4. Naturmedel för injektion16 685 kr9 700 kr
5. Naturmedel som inte avses i 43 700 kr2 000 kr
6. Fabrikssteriliserade engångsartiklarför hälso- och sjukvårdsändamål per artikel per tillverkare resp. importör2 535 kr --1 050 kr 3 295 kr
7. Diabetestest som tillhandahållskostnadsfritt6 335 kr2 745 kr

2 §  Avgifterna skall betalas

[S2]för farmacevtiska och radiofarmacevtiska specialiteter samt för diabetestest av den som ansöker om eller fått godkännande av varan,

[S3]för naturmedel av den som har att anmäla varan,

[S4]för fabrikssteriliserade engångsartiklar av tillverkaren eller importören.

3 §  Avgifterna skall betalas inom den tid och på det sätt som socialstyrelsen bestämmer, dock med beaktande av vad som sägs i andra stycket.

[S2]Den årliga avgiften skall utgå

 1. för farmacevtiska och radiofarmacevtiska specialiteter samt för diabetestest från och med månaden efter den då specialiteten respektive testet registrerades till och med den månad då registreringen upphör,
 2. för naturmedel för injektion från och med månaden efter den då socialstyrelsen gett tillstånd till försäljning eller annat tillhandahållande till och med den månad då tillståndet upphör att gälla,
 3. för annat naturmedel och fabrikssteriliserade engångsartiklar från och med månaden efter den då anmälan gjordes till och med den månad då saluföringen upphör.

4 §  Om det finns särskilda skäl, får socialstyrelsen medge nedsättning av eller befrielse från avgift för farmacevtiska och radiofarmacevtiska specialiteter samt för fabrikssteriliserade engångsartiklar.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1989:590) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel m.m. för tiden den 1 juli 1989 - den 30 juni 1990

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989.
 2. Årsavgift för budgetåret 1989/90 skall inte betalas
  1. för farmacevtiska och radiofarmacevtiska specialiteter samt för diabetestest som före den 1 augusti 1989 anmälts till socialstyrelsen för omedelbar avregistrering,
  2. för naturmedel för injektion för vilka anmälan gjorts till socialstyrelsen före den 1 augusti 1989 om upphörande av tillstånd till försäljning eller annat tillhandahållande,
  3. för andra naturmedel och för fabrikssteriliserade engångsartiklar som enligt anmälan till socialstyrelsen inte kommer att saluföras efter den 31 juli 1989.
Ikraftträder
1989-07-01