/r1/ Förordning (1989:632) om försöksverksamhet i fråga om institutionsstyrelserna m. m. vid Sveriges lantbruksuniversitet;

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1989-06-14
Ändring införd
SFS 1989:632 i lydelse enligt SFS 1992:439
Ikraft
1989-07-01
Tidsbegränsad
1993-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Försöksverksamhet enligt denna förordning får bedrivas vid Sveriges lantbruksuniversitet.

2 §  Utan hinder av vad som föreskrivs i andra förordningar, andra regeringsbeslut eller sådana föreskrifter som en myndighet under regeringen har meddelat, får försöksverksamheten bedrivas i de avseenden som anges i 3 §.

3 §  Om det främjar verksamheten vid en institution får

  1. institutionsstyrelsen bestå av prefekt, företrädare för de anställda vid institutionen och, om det finns särskilda skäl, avdelningschef eller motsvarande vid institutionen,
  2. ledamöter i institutionsstyrelsen utses av de lokala fackliga organisationerna,
  3. flera prefekter utses när en institution är förlagd till två eller flera platser eller när det finns andra särskilda skäl.

[S2]Rektorsämbetet utser ordförande i institutionsstyrelsen vid institutioner med flera prefekter. Avdelningschef eller motsvarande utses som ledamot i en institutionsstyrelse av rektorsämbetet.

4 §  Lantbruksuniversitetet skall före den 15 januari 1993 till Jordbruksdepartementet redovisa erfarenheterna av försöksverksamheten. Förordning (1992:439).

Ändringar

Förordning (1989:632) om försöksverksamhet i fråga om institutionsstyrelserna m.m. vid Sveriges lantbruksuniversitet

    Ikraftträder
    1989-07-01

Förordning (1992:439) om dels fortsatt giltighet av förordningen (1989:632) om försöksverksamhet i fråga om institutionsstyrelserna m.m. vid Sveriges lantbruksuniversitet, dels ändring i samma förordning

Omfattning
forts. giltighet; ändr. 4 §
Ikraftträder
1992-07-01