Upphävd författning

Kammarkollegiets föreskrifter (1989:673) om uppgifter som egendomsnämndens förteckning över den kyrkliga jorden och pastoratens prästlönefonder skall innehålla;

Departement
Kammarkollegiet
Utfärdad
1989-06-06
Ändring införd
SFS 1989:673
Ikraft
1989-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förteckning över den kyrkliga jorden

1 §  För varje fastighet skall i förteckningen anges dels det slag av kyrklig jord till vilken fastigheten skall hänföras, dels fastighetens beteckning, storlek och läge.

2 §  För varje löneboställe skall, i den mån det är möjligt, i förteckningen anges i vad mån medel ur en prästlönefond eller ersättning, som avses i 23 § lagen (1988:183) om förvaltningen av kyrklig jord eller motsvarande äldre bestämmelse, har använts för att täcka kostnader för förvärv, amortering av lån ur kyrkofonden eller värdebeständig rationalisering. Vidare skall anges från vilken fastighet använda fondmedel eller ersättning kommer.

3 §  För varje prästlönefondsfastighet skall, i den mån det är möjligt, i förteckningen anges ur vilka prästlönefonder medel för inköpet har tillskjutits och från vilka fastigheter dessa fondmedel i sin tur kommer.

4 §  För varje prästgård skall i förteckningen anges om den utgör en särpräglad miljö eller omfattar någon byggnad som har särskilt värde som exempel på en viss tids byggnadsskick. För en prästgård som utgör sådan miljö eller omfattar sådan byggnad skall dessutom anges de särskilda bestämmelser för vården och användningen av en sådan prästgård eller byggnad som egendomsnämnden har meddelat. Detta gäller även för varje tidigare prästgård som enligt 1 § andra stycket lagen (1988:183) om förvaltningen av kyrklig jord har blivit löneboställe.

[S2]/r3/ Förteckning över pastoratens prästlönefonder

5 §  I förteckningen skall, i den mån det är möjligt, anges från vilken fastighet fonderat belopp härrör och för varje utbetalning av fonderat belopp dels från vilken fastighet beloppet härrör, dels för vilket ändamål utbetalningen sker.

6 §  Det åligger varje pastorat att lämna egendomsnämnden de uppgifter som nämnden behöver för att föra förteckningen.

Ändringar

Kammarkollegiets föreskrifter (1989:673) om uppgifter som egendomsnämndens förteckning över den kyrkliga jorden och pastoratens prästlönefonder skall innehålla

Ikraftträder
1989-07-01

Ändring, SFS 1994:1467

    Omfattning
    upph.