Upphävd författning

Förordning (1989:810) om avgift för efterforskning av personer bosatta utomlands

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1989-10-12
Ändring införd
SFS 1989:810 i lydelse enligt SFS 1997:14
Ikraft
1990-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Med utrikesförvaltningen avses i denna förordning utrikesdepartementet och utlandsmyndigheterna.

2 §  För uppdrag som utrikesförvaltningen utför med att efterforska personer som är bosatta utomlands betalas avgift enligt denna förordning.

[S2]Avgift beslutas av den myndighet som uppdragsgivaren har vänt sig till.

[S3]Domstolar och andra svenska myndigheter är fria från avgift. Förordning (1997:14).

3 §  För varje person som efterforskas betalas en avgift på 300 kronor.

4 §  Den som begär utrikesförvaltningens bistånd med efterforskning skall även ersätta nödvändiga utlägg i samband med uppdraget såsom porto, telex, kostnad för införskaffande av handlingar samt eventuell annonsering.

[S2]Om det finns skäl till det, får ersättningen jämkas eller efterges helt.

5 §  Avgift enligt 3 § och ersättning enligt 4 § tas ut i efterhand mot postförskott, om inte betalning sker på annat sätt. Om uppdraget har lämnats till en utlandsmyndighet och uppdragsgivaren är bosatt i Sverige, redovisas ärendet genom utrikesdepartementet.

6 §  Beslut av en myndighet inom utrikesförvaltningen enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1989:810) om avgift för efterforskning av personer bosatta utomlands

    Ikraftträder
    1990-01-01

Förordning (1997:14) om ändring i förordningen (1989:810) om avgift för efterforskning av personer bosatta utomlands

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1997-02-15

Förordning (2011:438) om upphävande av förordningen (1989:810) om avgift för efter- forskning av personer bosatta utomlands

Omfattning
upph.