Upphävd författning

Lag (1989:853) med tillfälliga bestämmelser om pälsdjursuppfödares investeringsreserv;

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1989-11-16
Ändring införd
SFS 1989:853
Ikraft
1989-12-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Tillägg enligt 13 § första stycket lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv skall inte göras på belopp som återförs enligt 11 § första stycket a samma lag om det återförda beloppet är hänförligt till en förvärvskälla vari den skattskyldige det beskattningsår då avsättningen gjordes har redovisat intäkt, som till övervägande delen avser yrkesmässig uppfödning av mink, räv eller iller, och om hans intäkt av sådan verksamhet under det år då återföring sker understiger motsvarande intäkt under något av de två föregående åren.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1989:853) med tillfälliga bestämmelser om pälsdjursuppfödares investeringsreserv

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 december 1989 och tillämpas endast vid 1991 års taxering.
Ikraftträder
1989-12-01

Lag (1996:486) om upphävande av lagen (1989:853) med tillfälliga bestämmelser om pälsdjursuppfödares investeringsreserv

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda lagen tillämpas alltjämt i fråga om 1991 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:210, Prop. 1995/96:143, Bet. 1995/96:SkU26
  Omfattning
  upph.