Upphävd författning

/r1/ Förordning (1989:902) om beräkning av vissa statliga avgifter för år 1990;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1989-11-23
Ändring införd
SFS 1989:902
Ikraft
1989-12-12
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller sådana föreskrifter om avgifter för år 1990 som myndigheter under regeringen beslutar och som avses i förordningen (1975:586) om register över statliga avgifter.

[S2]Förordningen gäller dock inte sådana föreskrifter som beslutas av myndigheter som hör till försvarsdepartementet.

2 §  När en myndighet beslutar föreskrifter om avgifter, får kostnadsökningen beräknas till högst 5,7 procent vid oförändrad volym. Om synnerliga skäl föreligger får kostnadsökningar beräknas till ett högre procenttal.

3 §  Vid samråd med riksrevisionsverket enligt förordningen (1975:586) om register över statliga avgifter skall myndigheterna redovisa hur de föreslagna avgiftsförändringarna hänför sig till förändringar i olika kostnadsslag.

4 §  Riksrevisionsverket skall till regeringen redovisa hur myndigheterna tillämpat denna förordning.

5 §  Riksrevisionsverket får meddela föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (1989:902) om beräkning av vissa statliga avgifter för år 1990

Ikraftträder
1989-12-12

Ändring, SFS 1991:1829

    Omfattning
    upph.