Upphävd författning

Förordning (1989:957) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna

Departement
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1989-12-07
Ändring införd
SFS 1989:957
Ikraft
1990-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Lagen (1989:933) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna skall träda i kraft den 1 januari 1990 och tillämpas

 1. i fråga om skatter som innehålls vid källan, på inkomst som förvärvas den 1 januari 1990 eller senare,
 2. i fråga om övriga skatter på inkomst, på skatter som bestäms för beskattningsår som börjar den 1 januari 1990 eller senare,
 3. i fråga om förmögenhet, på förmögenhet som taxeras år 1991 eller senare.

[S2]Avtalet träder i kraft den 31 december 1989.

2 §  Bestämmelsen om progressionsuppräkning i art. 25 punkt 6 d skall inte tillämpas.

3 §  Ärenden som enligt avtalet skall handläggas av behörig myndighet i Sverige prövas av riksskatteverket. Är ett ärende av sådan beskaffenhet att det bör avgöras av regeringen, skall dock riksskatteverket med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen.

[S2]Riksskatteverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1989:957) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.
 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1987:1043) om dubbelbeskattningsavtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.
 3. Den upphävda förordningen och lagen (1987:384) om dubbelbeskattningsavtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige tillämpas fortfarande
  1. i fråga om skatter som innehållits vid källan, på inkomst som förvärvats före den 1 januari 1990,
  2. i fråga om övriga skatter på inkomst, på skatter som bestäms för beskattningsår som börjar före den 1 januari 1990,
  3. i fråga om förmögenhet, på förmögenhet som taxeras före år 1991.
Ikraftträder
1990-01-01

Ändring, SFS 1997:658

  Omfattning
  upph.