Upphävd författning

Lag (1989:933) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna

Departement
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1989-11-23
Ändring införd
SFS 1989:933 i lydelse enligt SFS 2003:696
Ikraft
1990-01-01
Upphäver
Lag (1987:384) om dubbelbeskattningsavtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagan finns inte med här.

1 §  Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet som Danmark, Färöarna, Finland, Island, Norge och Sverige undertecknade den 12 september 1989 skall tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta gälla för Sveriges del.

[S2]Avtalets bestämmelser i artikel 3 punkt 1 a om att uttrycket "Finland" inte inbegriper landskapet Åland i fråga om den finska kommunalskatten skall inte gälla.

[S3]Avtalet och protokollet är avfattade på danska, färöiska, finska, isländska, norska och svenska språken. På svenska språket har utfärdats två texter, en för Finland och en för Sverige. Samtliga texter har samma giltighet. Den för Sverige utfärdade texten framgår av bilaga till denna lag. De övriga texterna skall kungöras genom publicering i Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ). Lag (1991:939).

2 §  Bestämmelserna i artikel 26 punkt 2 i avtalet om att, i fall då beskattningsrätten tillagts annan avtalsslutande stat än den där personen som förvärvar inkomsten har hemvist och denna avtalsslutande stat på grund av sin lagstiftning inte medtar inkomsten vid taxeringen, inkomsten beskattas endast i den stat där personen har hemvist skall inte gälla beträffande utbetalning enligt sociallagstiftningen i en avtalsslutande stat om utbetalningen på grund av sin art inte utgör skattepliktig inkomst i denna stat för där bosatta personer.

3 §  Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

4 §  Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet, kan han ansöka om rättelse enligt artikel 28 punkt 1 i avtalet. Sådan ansökan skall göras hos Skatteverket. Lag (2003:696).

5 §  Även om en skattskyldigs inkomst eller förmögenhet enligt avtalet skall vara helt eller delvis undantagen från beskattning i Sverige, skall den skattskyldige lämna alla de uppgifter till ledning för taxeringen som han annars skulle ha varit skyldig att lämna.

6 §  Punkt III i protokollet till avtalet skall äga motsvarande tillämpning på personer och företag som deltar i konsortier, handelsbolag, kommanditbolag eller liknande som i de avtalsslutande staterna inte utgör självständiga skattesubjekt. Lag (1995:1343).

7 §  Bestämmelserna i punkterna 2 och 3 i protokollspunkt VII respektive punkterna 2 och 3 i protokollspunkt VIII i protokollet till avtalet skall, om inte annat framgår av 8 §, inte tillämpas på inkomst som förvärvas den 1 januari 1997 eller senare. Lag (1996:1295).

8 §  Bestämmelserna i punkterna 2 och 3 i protokollspunkt VII respektive punkterna 2 och 3 i protokollspunkt VIII i protokollet till avtalet skall fortfarande tillämpas om en person den 1 januari 1997 uppfyller, och för tid därefter alltjämt uppfyller, villkoren i de nämnda protokollspunkterna. Vid beräkning av sexmånadersregeln i punkt 4 i protokollspunkt VII respektive punkt 4 i protokollspunkt VIII får tid till och med den 30 juni 1997 beaktas. Från kortare avbrott skall därvid bortses.

[S2]Med uttrycket "kortare avbrott" avses uppehåll i tjänstgöringen i arbetsstaten som varar

 1. 1) högst 18 månader per barn på grund av föräldraledighet,
 2. 2) sammanlagt högst 12 månader under en period om 36 månader för allt annat uppehåll än uppehåll på grund av sådan sjukdom som avses i tredje stycket (tjänstledighet, arbetslöshet etc.).

[S3]Om en person är frånvarande från sitt arbete på grund av sjukdom anses detta inte innebära att han inte alltjämt uppfyller villkoren i bestämmelserna i punkterna 2 och 3 i nämnda protokollspunkter under förutsättning att han under hela sjukperioden behåller sin anställning.

[S4]En period då en person bedriver sitt varaktiga personliga arbete i hemviststaten anses inte utgöra ett "kortare avbrott".

[S5]Bestämmelserna i punkterna 4-6 i protokollspunkt VII respektive punkterna 4-6 i protokollspunkt VIII i avtalet skall fortfarande gälla vid tillämpningen av punkterna 2 och 3 i protokollspunkt VII respektive punkterna 2 och 3 i protokollspunkt VIII i avtalet.

[S6]Bestämmelserna i punkterna 2 och 3 i protokollspunkt VII respektive punkterna 2 och 3 i protokollspunkt VIII i avtalet tillämpas inte i de fall en anställning hos en och samma arbetsgivare pågår under en sammanhängande tid som är kortare än sex månader. Lag (1996:1295).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1989:933) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna

Lag (1991:939) om ändring i lagen (1989:933) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991 och tillämpas
  1. i fråga om skatter som innehålls vid källan, på inkomst som förvärvas den 1 januari 1990 eller senare,
  2. i fråga om övriga skatter på inkomst, på skatter som bestäms för beskattningsår som börjar den 1 januari 1990 eller senare,
  3. i fråga om förmögenhet, på förmögenhet som taxeras år 1991 eller senare.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:187
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1995:1343) om ändring i lagen (1989:933) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:15, Prop. 1995/96:75, Bet. 1995/96:SkU7
  Omfattning
  ny 6 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:1295) om ändring i lagen (1989:933) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:38, Prop. 1996/97:44, Bet. 1996/97:SkU12
  Omfattning
  nya 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1996-12-31

Ändring, SFS 1996:1512

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda lagen skall dock fortfarande tillämpas
  1. i fråga om skatter som innehålls vid källan, på inkomst som förvärvas före den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det år då lagen träder i kraft,
  2. i fråga om övriga skatter på inkomst, på skatter som bestäms för beskattningsår som börjar före den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det år då lagen träder i kraft,
  3. i fråga om skatt på förmögenhet, på förmögenhet på vilken skatt utgår på grund av taxering första kalenderåret efter det år då lagen träder i kraft eller tidigare.
  Den upphävda lagen skall också tillämpas i fall som avses i artikel 31 punkt 5 i avtalet såvitt avser punkterna 2-6 i protokollspunkt VII och punkterna 2-6 i protokollspunkt VIII i protokollet till avtalet den 12 september 1989 mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet.
  Omfattning
  upph.

Lag (2003:696) om ändring i lagen (1989:933) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2004-01-01