Lag (1990:1332) om avgifter för miljöfarliga batterier

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad
1990-12-13
Ändring införd
SFS 1990:1332
Ikraft
1991-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01
Övrigt
Rättelseblad SFS1990:1332 har iakttagits.

1 §  Denna lag gäller avgifter för hantering och import av sådana miljöfarliga batterier som innehåller kvicksilver, kadmium eller bly.

2 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de föreskrifter om avgifter som behövs för att täcka samhällets kostnader för att samla in och oskadliggöra batterier som är förbrukade eller som inte längre används.

[S2]Avgiften får tas ut endast av den som yrkesmässigt hanterar eller importerar batterier.

Ändringar

Lag (1990:1332) om avgifter för miljöfarliga batterier

Förarbeten
Prop. 1990/91:36
Ikraftträder
1991-01-01