Inaktuell version

Förordning (1990:195) om vård av statens konst

Version: 2003:1060

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1990-04-19
Ändring införd
SFS 1990:195 i lydelse enligt SFS 2003:1060
Ikraft
1990-07-01
Upphäver
Cirkulär (1962:560) till statsmyndigheterna angående skyldighet att till nationalmuseet lämna uppgifter rörande vissa samlingar av konst och konsthantverk
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Förordningens tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller konst som tillhör staten och finns hos statliga myndigheter.

[S2]I fråga om konst som staten får låna från annan finns bestämmelser bl. a, i förordningen (1984:535) om statliga myndigheters lån av konstföremål för lokalutsmyckning.

1 a § Har upphävts genom förordning (2003:1060).

Myndigheternas vårdansvar

2 §  Varje myndighet som har konst placerad hos sig skall vårda den väl. I fråga om konst som utgör tillbehör till fast egendom ankommer dock vården på den myndighet som förvaltar byggnaden.

[S2]I fråga om konst som utgör lös egendom men ändå har särskild anknytning till en viss byggnad får den myndighet som förvaltar byggnaden åta sig att svara för vården. Åtagandet skall göras skriftligt och uppgift om detta skall utan dröjsmål lämnas till Statens konstråd. Förordning (2003:1060).

3 §  Skadas ett konstverk, skall myndigheten låta reparera skadan på ett fackmässigt sätt. Om kostnaden för reparationen inte står i rimlig proportion till konstverkets värde eller om kostnaden i förhållande till myndighetens resurser är betydande, får myndigheten dock besluta att inte reparera skadan.

4 §  Varje myndighet skall upprätta en förteckning över sitt innehav av konst som tillhör staten, årligen inventera det och lämna uppgift om innehavet till Statens konstråd. Förordning (2003:1060).

Samråd med Statens konstråd m.m.

5 §  Myndigheten skall samråda med Statens konstråd, när det gäller vården av konsten. Konserverings- eller reparationsåtgärder får inte utföras utan att samråd skett med Statens konstråd. Förordning (2003:1060).

6 §  Om myndigheten med stöd av 3 § beslutar att inte reparera ett skadat konstverk, skall myndigheten omedelbart anmäla detta till Statens konstråd. Förordning (2003:1060).

Statens konstråds tillsyn m.m.

7 §  Statens konstråd har tillsyn över myndigheternas vård av konst som tillhör staten och som inte står under tillsyn av någon annan myndighet. Statens konstråd skall ge myndigheterna råd om vården av denna konst. Förordning (2003:1060).

8 §  För sin tillsyn har Statens konstråd tillträde till de lokaler hos myndigheterna där konst förvaras. Förordning (2003:1060).

9 §  Om Statens konstråd anser att en myndighet brister i sin vård av konsten hos myndigheten och rättelse inte sker inom rimlig tid, skall detta anmälas till regeringen. Förordning (2003:1060).

10 §  Om det brister i en myndighets vård eller underhåll av ett konstverk och verket löper risk att skadas eller, om skada redan har uppkommit, att skadas ytterligare, får Statens konstråd ta hand om konstverket. Statens konstråd får också ta hand om ett skadat konstverk som den vårdansvariga myndigheten med stöd av 3 § har beslutat att inte reparera. Förordning (2003:1060).

11 §  Statens konstråd skall föra en förteckning över konstverk som har tagits om hand med stöd av 10 §. I förteckningen skall skälen för omhändertagandet anges. Förordning (2003:1060).

12 §  Konstverk hos en statlig myndighet vars verksamhet upphör eller vars verksamhet överförs till annat huvudmannaskap, skall överföras till Statens konstråd för ny placering, om inte annat särskilt bestämts.

[S2]Om en myndighet inte längre önskar ha kvar ett konstverk, skall verket överlämnas till Statens konstråd för ny placering.

[S3]När Statens konstråd tagit emot ett konstverk enligt första eller andra stycket, skall konstrådet vid behov samråda med den myndighet eller institution till vars ansvars- eller samlingsområde konstverket hör. Förordning (2003:1060).

13 §  Om det i en sådan förteckning som avses i 4 § har tagits upp konst som en annan myndighet har tillsyn över, skall Statens konstråd vidarebefordra uppgifterna dit. Förordning (2003:1060).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1990:195) om vård av statens konst

    Övergångsbestämmelse

    Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990, då Kungl. Maj:ts cirkulär (1962:560) till statsmyndigheterna angående skyldighet att till nationalmuseet lämna uppgifter rörande vissa samlingar av konst och konsthantverk skall upphöra att gälla.
    Har konst som utgör lös egendom före denna förordnings ikraftträdande överlämnats till den myndighet som förvaltar byggnaden, där konsten är placerad, behåller denna myndighet vårdansvaret för sådan konst.
    Ikraftträder
    1990-07-01

Förordning (2001:1164) om ändring i förordningen (1990:195) om vård av statens konst

Omfattning
ändr. 2, 4-13 §§, rubr. närmast före 5, 7 §§; ny 1 a §
Ikraftträder
2002-02-01

Förordning (2003:1060) om ändring i förordningen (1990:195) om vård av statens konst

Omfattning
upph. 1 a §; ändr. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 5, 7 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2017:566) om ändring i förordningen (1990:195) om vård av statens konst

Omfattning
ny 12 a §
Ikraftträder
2017-08-01