Upphävd författning

Förordning (1990:632) om bidrag till avgränsade integrationsprojekt

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1990-06-14
Ändring införd
SFS 1990:632 i lydelse enligt SFS 1998:1749
Ikraft
1990-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Föreningar, organisationer och religiösa sammanslutningar kan få statsbidrag enligt denna förordning till projekt som syftar till att stimulera integrationsprocesserna i samhället eller till att förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Kommuner och myndigheter kan i undantagsfall erhålla sådant bidrag. Förordning (1998:1749).2 § Bidrag får ges till tids- och kostnadsmässigt klart avgränsade projekt som inte ingår i den bidragssökandes ordinarie verksamhet.

3 §  Integrationsverket beslutar om och betalar ut bidrag om inte regeringen föreskriver annat. Integrationsverket får meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning. Förordning (1998:1749).

5 §  Integrationsverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (1998:228).

Ändringar

Förordning (1990:632) om bidrag till avgränsade integrationsprojekt

Förordning (1998:228) om ändring i förordningen (1990:632) om bidrag till avgränsade invandrarpolitiska projekt

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:68, Prop. 1997/98:16, Bet. 1997/98:SfU6
  Omfattning
  ändr. 3, 4, 5 §§
  Ikraftträder
  1998-06-01

Förordning (1998:1749) om ändring i förordningen (1990:632) om bidrag till avgränsade invandrarpolitiska projekt

Förarbeten
Rskr. 1998/99:102, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:SfU2
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Ändring, SFS 2000:216

Omfattning
upph.