Inaktuell version

Handelskammarförordning (1990:733)

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1990-06-14
Ändring införd
SFS 1990 i lydelse enligt SFS 2004:692
Upphäver
Kungörelse (1916:599) angående auktoriserade handelskamrar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om auktorisation av handelskamrar m.m. i anslutning till lagen (1990:515) om auktorisation av handelskamrar.

Ansökan om auktorisation

2 §  Ansökan om auktorisation av en handelskammare skall vara ställd till regeringen men ges in till Kommerskollegium.

3 §  Till ansökan om auktorisation skall det fogas bestyrkta kopior av de stadgar och andra bestämmelser som gäller för handelskammarföreningenoch handelskammaren samt, där det är möjligt, de verksamhetsberättelseroch bokslut som senast upprättats i verksamheten.

4 §  Kommerskollegium skall bereda ärenden om auktorisation och tillsammans med eget yttrande överlämna handlingarna i sådana ärenden till regeringen.

[S2]Under beredningen skall kollegiet höra lokala och regionala näringslivsorganisationer och myndigheter, berörda handelskamrar samt Svenska handelskammarförbundet.

Ändring av stadgar

5 §  Frågor om fastställelse av stadgeändringar enligt 8 § lagen (1990:515) om auktorisation av handelskamrar prövas av Kommerskollegium.

Vissa dokument för handelsändamål

6 §  De auktoriserade handelskamrar som Kommerskollegium efter samråd med Tullverket utser får utfärda

 1. sådana ursprungscertifikat som avses i artikel 11.2 i konventionen den 3 november 1923 (SÖ 1926:9) som rör förenkling av tullformaliteterna och i bilaga 12 till kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen,
 2. efter Tullverkets godkännande, varucertifikat EUR.1 enligt de bestämmelser om förmånstull som avses i artikel 20.3 d och e i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättande av en tullkodex för gemenskapen2.
 3. sådana särskilda certifikat som rör införsel och leverans till Sverige av en i tredje land tillverkad vara som kan behövas för att tillverkningslandet med hänsyn till där gällande exportrestriktioner skall medge utförsel av varan, och
 4. sådana intyg om faktiskt utövande av verksamhet som kan behövas för att få idka näring enligt följande direktiv 64/222/EEG, 68/364/EEG, 70/523/EEG, 74/556/EEG, 75/369/EEG, 64/427/EEG, 68/366/EEG, 82/470/EEG, 68/368/EEG, 75/368/EEG och 82/489/EEG. Direktiven gäller inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet och finns förtecknade i bilaga till denna förordning.

[S2]Uppdrag som avses i första stycket får endast meddelas en handelskammare som har tillräckliga personella och andra resurser för verksamhet med det särskilda slag av dokument som det är fråga om. Är förutsättningarna inte längre uppfyllda, skall uppdraget återkallas.

[S3]I fråga om certifikat som avses i första stycket 1 skall handelskamrarna tillämpa rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen och förordning (EEG) nr 2454/93.

[S4]Samråd med Tullverket enligt första stycket behöver inte ske i fråga om intyg som avses i första stycket 4.Förordning (2004:692).

7 §  En handelskammare som fått sådant uppdrag som anges i 6 § skall utse en eller flera personer som är ansvariga för verksamheten, liksom personer som har rätt att företräda kammaren vid utfärdandet av dokument som avses i 6 § första stycket.

8 §  En handelskammare har rätt att ta ut skälig ersättning av den som anlitar kammaren för att få ett sådant dokument som avses i 6 §.

9 §  Närmare föreskrifter om skyldighet för handelskamrar att lämna uppgifter om utfärdade dokument enligt 6 § första stycket och om där avsedd verksamhet i övrigt får meddelas av Kommerskollegium efter samråd med Tullverket. Förordning (1999:510).

Tillsyn

10 §  I fråga om verksamhet som avses i 6 § och annan intygsgivning för handelsändamål står auktoriserade handelskamrar under tillsyn av Kommerskollegium. Vad avser utfärdande av varucertifikat EUR.1 enligt 6 § första stycket 2 står dock auktoriserade handelskammare under tillsyn av Tullverket.

[S2]Den i 12 § lagen (1990:515) om auktorisation av handelskamrar avsedda berättelsen skall lämnas till kollegiet. Förordning (2004:692).

11 §  Auktoriserade handelskamrar skall lämna Kommerskollegium de upplysningar om sin verksamhet som behövs för den i 10 § angivna tillsynen.

Överklagande

12 §  Beslut varigenom Kommerskollegium har avslagit en framställning om fastställande av ändring i stadgar för en handelskammarförening eller för en auktoriserad handelskammare får överklagas hos regeringen. Beslut i övriga frågor får inte överklagas.

Bilaga

 1. Rådets direktiv 64/222/EEG av den 25 februari 1964 med detaljbestämmelser för övergångsåtgärder inom följande näringsområden: partihandel samt agenturverksamhet inom handel, industri och hantverk (EGT nr 56, 4.4.1964, s. 857/64)
 2. Rådets direktiv 68/364/EEG av den 15 oktober 1968 med detaljbestämmelser om övergångsåtgärder för självständiga näringsidkare inom detaljhandeln (ISIC-grupp ex 612) (EGT nr L 260, 22.10.1968, s. 6)
 3. Rådets direktiv 70/523/EEG av den 30 november 1970 om detaljerade övergångsbestämmelser för egenföretagare inom partihandeln med kol och agenturverksamhet inom kolhandeln (ur ISIC-grupp 6112) (EGT nr L 267, 10.12.1970, s. 18)
 4. Rådets direktiv 74/556/EEG av den 4 juni 1974 med detaljbestämmelser om övergångsåtgärder för olika former av verksamhet inom handel med och distribution av giftiga ämnen och verksamhet som medför yrkesmässig användning av dessa produkter inklusive verksamhet som agent (EGT nr L 307, 18.12.1974, s. 1)
 5. Rådets direktiv 75/369/EEG av den 16 juni 1975 om åtgärder för att främja den faktiska etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster som handelsresande och hemförsäljare, särskilt övergångsåtgärder för dessa former av verksamhet (EGT nr L 167, 30.6.1975, s. 29)
 6. Rådets direktiv 64/427/EEG av den 7 juli 1964 med detaljbestämmelser om övergångsåtgärder för egenföretagare inom tillverknings- och processindustrin inom ISIC-huvudgrupperna 23--40 (industri och hantverk) (EGT nr 117, 23.7.1964, s. 1863/64) ändrat genom rådets direktiv 69/77/EEG av den 4 mars 1969 (EGT nr L 59, 10.3.1969, s. 8)
 7. Rådets direktiv 68/366/EEG av den 15 oktober 1968 med detaljbestämmelser om övergångsåtgärder för egenföretagare inom livsmedels- och dryckesvaruindustrin (ISIC-huvudgrupper 20 och 21) (EGT nr L 260, 22.10.1968, s. 12)
 8. Rådets direktiv 82/470/EEG av den 29 juni 1982 om åtgärder för att underlätta ett effektivt utövande av etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster som egenföretagare inom vissa tjänster som är förknippade med transporter och kommunikationer och resebyråer (ISIC-grupp 718) samt lagring och magasinering (ISIC-grupp 720) (EGT nr L 213, 21.7.1982, s. 1) ändrat genom Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 156)
 9. Rådets direktiv 68/368/EEG av den 15 oktober 1968 med detaljbestämmelser om övergångsåtgärder för egenföretagare inom servicesektorn (ur ISIC-huvudgrupp 85); 1. Restauranger, kafféer, krogar och andra ställen där man äter och dricker (ISIC-grupp 852); 2. Hotell, pensionat, campingplatser och andra slag av husrum (ISIC-grupp 853) (EGT nr L 260, 22.10.1968, s. 19)
 10. Rådets direktiv 75/368/EEG av den 16 juni 1975 om åtgärder som underlättar etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster inom diverse branscher (ur ISIC-huvudgrupperna 01--85), särskilt övergångsåtgärder för dessa verksamhetsformer (EGT nr L 167, 30.6.1975, s. 22)
 11. Rådets direktiv 82/489/EEG av den 19 juli 1982 om åtgärder som underlättar etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster som hårfrisör (EGT nr L 218, 27.7.1982, s. 24). Förordning (1994:1737).

Ändringar

Handelskammarförordning (1990:733)

  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1993:1128) om ändring i handelskammarförordningen (1990:733)

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1993:1128

Förordning (1994:1737) om ändring i handelskammarförordningen (1990:733)

  Omfattning
  ändr. 6 §; ny bil.
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1999:510) om ändring i handelskammarförordningen (1990:733)

Omfattning
ändr. 6, 9 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2004:692) om ändring i handelskammarförordningen (1990:733)

Omfattning
ändr. 6, 10 §§
CELEX-nr
31992R2913
Ikraftträder
2004-09-15

Förordning (2007:730) om ändring i handelskammarförordningen (1990:733)

Omfattning
upph. bil.; ändr 6 §
CELEX-nr
32006L0100
Ikraftträder
2007-10-20

Förordning (2016:182) om ändring i handelskammarförordningen (1990:733)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2016-04-15

Förordning (2016:289) om ändring i handelskammarförordningen (1990:733)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2016-05-01