Upphävd författning

Förordning (1990:805) med instruktion för delegationen för verkstadsteknisk utveckling

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1990-06-28
Ändring införd
SFS 1990:805
Ikraft
1990-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad SFS1990:805 har iakttagits.

Uppgifter

1 §  Delegationen för verkstadsteknisk utveckling skall ansvara för genomförandet av ett särskilt, treårigt program för verkstadsteknisk utveckling.

[S2]Syftet med programmet är att främja de små och medelstora verkstadsföretagens konkurrensförmåga och produktivitet genom att utnyttja ny teknik och nya material i produkter och produktionsprocesser. Programmet är främst avsett för företag som arbetar som underleverantörer.

[S3]Delegationen skall samverka med andra statliga organ inom verksamhetsområdet och med verkstadsindustrin.

2 §  Delegationen skall fördela medel till industriella utvecklingsprojekt inom ramen för programmet. Parallellt med programmets genomförande skall delegationen ansvara för att en oberoende utvärdering genomförs.

3 §  Delegationen skall med början 1991 varje år före september månads utgång lämna en berättelse till regeringen om verksamheten under det senaste budgetåret.

Sammansättning

4 §  Delegationen består av högst 13 ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en vice ordförande.

Organisation

5 §  Hos delegationen finns ett kansli som leds av en chef.

6 §  Delegationen skall inrätta en beredningsgrupp med särskild kompetens i teknik och ledarskap för små och medelstora verkstadsföretag.

Verksförordningens tillämpning

7 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på delegationen för verkstadsteknisk utveckling:

[S2]16 § om interna föreskrifter,

[S3]17 § om inhämtande av uppgifter,

[S4]27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

[S5]29 § om myndighetens beslut,

[S6]30 § om överklagande.

8 §  Delegationen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 4--7, 9, 10 och 13 §§verksförordningen (1987:1100).

Ärendenas handläggning

9 §  Delegationen avgör sina ärenden vid sammanträde, om inte annat följer av 10 och 11 §§. Sammanträde skall hållas om minst hälften av ledamöterna begär det.

10 §  Delegationen är beslutför när ordföranden och hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

11 §  Om ett ärende är så brådskande att delegationen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som krävs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med delegationen.

12 §  Delegationen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut överlämna till någon ledamot, beredningsgruppen eller kanslichefen att avgöra ett särskilt ärende eller ett visst slag av ärenden, som är av det slaget att de inte behöver prövas av delegationen.

13 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 12 § inte behöver föredras.

Tjänstetillsättningar m. m.

14 §  Ledamöterna utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande. Förordnandet ges för en bestämd tid.

[S3]Delegationen utser inom sig vice ordförande.

15 §  Tjänsten som kanslichef tillsätts av regeringen.

[S2]Andra tjänster tillsätts av delegationen.

Bisysslor

16 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av delegationen även i fråga om chefen för kansliet.

Överklagande

17 §  Delegationens beslut att bevilja eller avslå ansökan om medel får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1990:805) med instruktion för delegationen för verkstadsteknisk utveckling

Förarbeten
Prop. 1989/90:88
Ikraftträder
1990-08-01

Förordning (1993:324) om upphävande av förordningen (1990:805) med instruktion för delegationen för verkstadsteknisk utveckling

    Omfattning
    upph.