/r1/ Tillkännagivande (1990:966) av ett avtal mellan den Europeiska ekonomiska gemenskapen och EFTA-länderna om en procedur för informationsutbyte inom området tekniska föreskrifter;

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1990-10-11
Ändring införd
SFS 1990:966
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Engelska författningstexten inte med här.
Regeringen ger till känna att Europeiska ekonomiska gemenskapen, å ena sidan, och republiken Österrike, republiken Finland, republiken Island, konungariket Norge, konungariket Sverige och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, den 19 december 1989 har träffat ett avtal vars lydelse i svensk och engelsk text framgår av bilaga till detta tillkännagivande. Avtalet träder i kraft den 1 november 1990.
*/k/ Bilaga
/r2/ Avtal mellan den Europeiska ekonomiska gemenskapen, å ena sidan, och republiken Österrike, republiken Finland, republiken Island, konungariket Norge, konungariket Sverige och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om en procedur för informationsutbyte inom området tekniska föreskrifter
Den Europeiska ekonomiska gemenskapen, å ena sidan, samt republiken Österrike, republiken Finland, republiken Island, konungariket Norge, konungariket Sverige och Schweiziska edsförbundet, nedan kallade EFTA-länderna, å andra sidan, i det följande alla gemensamt kallade de avtalsslutande parterna.
VILKA TAR HÄNSYN TILL frihandelsavtalen mellan den Europeiska ekonomiska gemenskapen och EFTA-länderna och särskilt målsättningarna i artikel 1 i vart och ett av dessa avtal,
VILKA TAR HÄNSYN TILL de informationsförfaranden för tekniska föreskrifter som tillämpas inom den Europeiska ekonomiska gemenskapen, å ena sidan, och inom den Europeiska frihandelssammanslutningen, EFTA, å andra sidan,
VILKA BEAKTAR EFTA-ländernas och den Europeiska ekonomiska gemenskapens åtagande att förverkliga ett dynamiskt Europeiskt ekonomiskt samarbetsområde,
VILKA BEAKTAR det pågående samarbetet mellan den Europeiska ekonomiska gemenskapen och medlemsstaterna i den Europeiska frihandelssammanslutningen inom området tekniska handelshinder samt den gemensamma föresats som uppnåtts inom ramen för detta samarbete, att samordna de två informationsprocedurerna,
HAR KOMMIT ÖVERENS OM FÖLJANDE:
Artikel 1
I detta avtal förstås med:
 • "teknisk specifikation": en specifikation som förekommer i ett dokument som fastställer vilka egenskaper som krävs hos en vara, såsom kvalitet, bruksegenskaper, säkerhet eller dimensioner, inklusive de krav som skall tillämpas på varan vad beträffar terminologi, symboler, provning och provningsmetoder, förpackning, märkning eller etikettering;
 • "teknisk föreskrift": tekniska specifikationer, inklusive tillämpliga administrativa föreskrifter som obligatoriskt skall följas, de jure eller de facto, vid marknadsföring eller användning i en medlemsstat eller i en betydande del av en sådan stat, med undantag för sådana som fastställs av lokala myndigheter;
 • "förslag till teknisk föreskrift": texten till en teknisk specifikation, inklusive administrativa föreskrifter, som man utarbetat i syfte att anta eller att slutligen låta anta som teknisk föreskrift och som är på ett sådant beredningsstadium att ändringar ännu kan göras;
 • "vara": industritillverkade varor och samtliga jordbruksprodukter, inklusive fiskprodukter.
Artikel 2
Gemenskapen skall genom EFTA-rådet notifiera EFTA-länderna om de förslag till tekniska föreskrifter vilka notifierats av dess medlemsstater i enlighet med inom Gemenskapen gällande tillämplig rätt.
Artikel 3
EFTA-länderna skall likaså, genom EFTA-rådet notifiera Gemenskapen om de förslag till tekniska förteskrifter, som notifierats inom EFTA i enlighet med inom EFTA tillämpliga regler.
Artikel 4
Hela texten till det förslag till tekniska föreskrifter som notifieras skall tillhandahållas såväl på originalspråket som i fullständig översättning till något av de officiella EG-språken.
Artikel 5
När det behövs skall hela texten på originalspråket till de bakomliggande lagar och andra föreskrifter, som är av väsentlig och direkt betydelse, också översändas, om kännedom om sådan text krävs för att bedöma innebörden av det förslag till teknisk föreskrift, som notifierats.
Artikel 6
Varje avtalsslutande part får begära ytterligare upplysningar om en föreslagen teknisk föreskrift, vilken notifierats i enlighet med detta avtal.
Artikel 7
Gemenskapen och EFTA-länderna får lämna kommentarer till det notifierade förslaget. Kommentarer från EFTA-länderna skall av EFTA-rådet överlämnas till de Europeiska gemenskapernas kommission (här nedan kallad "Kommissionen") i form av ett enda samordnat meddelande, och Gemenskapens kommentarer skall av Kommissionen översändas till EFTA-rådet. De avtalsslutande parterna skall, när sex månaders uppskov påkallas i enlighet med reglerna i deras respektive interna system för utbyte av information, upplysa varandra om detta på liknande sätt.
Artikel 8
Behöriga myndigheter skall uppskjuta antagandet av förslag till tekniska föreskrifter, som notiferats, under tre månader räknat från den dag när förslaget mottagits
 • av Kommissionen när förslag notifierats av Gemenskapens medlemsstater,
 • av EFTA-rådet när förslag notifierats av EFTA-länderna.
Artikel 9
Detta tre månaders uppskov skall emellertid inte tillämpas när de behöriga myndigheterna av tvingande skäl, som rör allmän säkerhet eller skyddet av människors och djurs hälsa och liv eller skyddet av växter, måste utarbeta tekniska föreskrifter på mycket kort tid, i syfte att anta och införa dem omedelbart, utan att samråd är möjligt. De skäl som utgör berättigad anledning för att skyndsamt vidta de föreslagna åtgärderna skall anges. Skälen skall anges ingående och på ett tydligt förklarande sätt, med särskild tonvikt på oförutsägbarheten och allvaret i den fara som de berörda myndigheterna står inför, liksom på den absoluta nödvändigheten av att vidta en omedelbar åtgärd för att avvärja den.
Artikel 10
Den slutliga texten till den tekniska föreskriften på originalspråket skall också översändas.
Artikel 11
De administrativa procedurerna för ovan nämnda notifikationer anges närmare i bilagan, som utgör en integrerad del av detta avtal.
Artikel 12
Information, som lämnas i enlighet med detta avtal, skall på begäran vara konfidentiell. Såväl Gemenskapen som EFTA- länderna får dock, förutsatt att nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtas, konsultera fysiska eller juridiska personer, inklusive personer inom den privata sektorn, för att få ett expertutlåtande.
Artikel 13
De avtalsslutande parterna skall, inom ramen för det samarbete som etablerats mellan experter från Gemenskapen och EFTA- länderna i fråga om tekniska handelshinder, hålla regelbundna konsultationer, både för att säkerställa att den procedur som anges i detta avtal fungerar tillfredsställande och för att utbyta synpunkter på de kommentarer som någon av de avtalsslutande parterna framfört beträffande förslag till tekniska föreskrifter, som notifierats i enlighet med detta avtal. De avtalsslutande parterna kan vidare komma överens om att hålla ytterligare ad hoc-möten för att avhandla enskilda fall av särskilt intresse för någon avtalsslutande part.
Artikel 14
Detta avtal skall utvidgas till att omfatta notifikation av förslag till tekniska föreskrifter rörande processer och produktionsmetoder så snart de avtalsslutande parterna har notifierat varandra om att de härför nödvändiga interna procedurerna har genomförts.
Artikel 15
Detta avtal ingås för en inledande prövotid om två år, varefter avtalet antingen skall göras till föremål för en gemensam översyn eller förlängas för en ytterligare period, som skall bestämmas.
Artikel 16
En avtalsslutande part kan frånträda detta avtal, under förutsättning att de andra avtalsslutande parterna ges skriftlig underrättelse därom sex månader i förväg.
Artikel 17
 1. Detta avtal skall träda i kraft den 1 juli 1990, under förutsättning att de avtalsslutande parterna före den dagen har deponerat sina godkännandeinstrument hos generalsekretariatet för de Europeiska gemenskapernas råd, som skall vara depositarie.
 2. Om avtalet inte träder i kraft den 1 juli 1990, skall det träda i kraft den första dagen i den andra månaden efter det att det sista godkännandeinstrumentet har deponerats.
 3. Depositarien skall underrätta de avtalsslutande parterna om dagen för varje fördragsslutande parts deposition av godkännandeinstrumentet samt om dagen för avtalets ikraftträdande.
Artikel 18
Detta avtal, som upprättats i ett exemplar på vardera danska, holländska, engelska, franska, tyska, grekiska, italienska, portugisiska, spanska, finska, isländska, norska och svenska språket, vilka alla texter äger lika giltighet, skall deponeras i arkivet hos sekretariatet för de Europeiska gemenskapernas råd, som skall överlämna en bestyrkt kopia till varje fördragsslutande part.
BILAGA
Enligt detta avtal anses nödvändigt att följande meddelanden överförs på elektronisk väg:
 1. Notifikationsblanketter. Dessa kan överföras före eller tillsammans med den kompletta texten.
 2. Bekräftelse av mottagandet av textförslag med angivnde av bl. a. gällande tidsfrist, som fastställts i enlighet med respektive systems regler.
 3. Begäran om kompletterande information.
 4. Svar på begäran om kompletterande information.
 5. Kommentarer.
 6. Begäran om ad hoc-möten.
 7. Svar på begäran om ad hoc-möten.
 8. Begäran om slutgiltig text.
 9. Information om att ett uppskov om sex månader har begärts.
 10. Den fullständiga texten till det notifierade förslaget.
 11. Bakomliggande lagar eller andra föreskrifter.
 12. Slutgiltig text.
Meddelandena 1--9 skall vara avfattade på något av den Europeiska gemenskapens officiella språk
De avslutande parterna skall gemensamt komma överens om administrativa procedurer för meddelandena, särskilt det exakta angivandet av notifikationsnummer och -koder samt enskildheter rörande andra meddelanden.

Ändringar

Tillkännagivande (1990:966) av ett avtal mellan den Europeiska ekonomiska gemenskapen och EFTA-länderna om en procedur för informationsutbyte inom området tekniska föreskrifter