Riksgäldskontorets föreskrifter (1990:978) om inskrivning i statsskuldboken;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1990-10-12
Ändring införd
SFS 1990:978
Ikraft
1990-11-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  I statsskuldboken skall, under nedan angivna förutsättningar, skrivas in premieobligationer. Med premieobligationer avses i dessa föreskrifter obligationer vilka tillhör av staten genom Riksgäldskontoret utgivna lån, vars avkastning lottas ut genom vinstdragning. SFS (1995:343).

2 §  Premieobligationer, som står under föräldrars förmyndarförvaltning, skall efter beslut härom av överförmyndaren skrivas in i statsskuldboken med förbehåll att belopp som hänför sig till obligationerna inte får lyftas utan överförmyndarens samtycke.

[S2]Premieobligationer, som står under en förordnad förmyndares, god mans eller förvaltares förvaltning enligt föräldrabalken, skall skrivas in i statsskuldboken med förbehåll att belopp som hänför sig till obligationerna inte får lyftas utan överförmyndarens samtycke. SFS (1995:343).

3 §  Vid inskrivningen skall premieobligationerna överlämnas till Riksgäldskontoret.

[S2]Riksgäldskontoret utfärdar en bekräftelse när inskrivning har skett. SFS (1995:343).

4 §  Riksgäldskontoret vinstgranskar inskrivna premieobligationer efter varje dragning. SFS (1995:343).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Riksgäldskontorets föreskrifter (1990:978) om inskrivning i statsskuldboken

  Ikraftträder
  1990-11-15

Riksgäldskontorets föreskrifter (1992:57) om ändring i föreskrifterna (1990:978) om inskrivning i statsskuldboken

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 14, 18 §§, rubr. närmast före 2 §
  Ikraftträder
  1992-03-10

Riksgäldskontorets föreskrifter (1995:343) om ändring i föreskrifterna (1990:978) om inskrivning i statsskuldboken

  Övergångsbestämmelse

  Denna författning träder i kraft den 1 juli 1995. För statsobligationer som har skrivits in före ikraftträdandet gäller 6--11 §§ i de äldre föreskrifterna fortfarande. För sparobligationer och fordringar på obligationskonton som har skrivits in före ikraftträdandet gäller fortfarande förbudet i 17 § respektive 20 § i de äldre föreskrifterna mot överlåtelse, pantsättning eller belåning av utfärdat bevis.
  Omfattning
  upph. 5-20 §§, rubr. närmast före 2 §; ändr. 1, 2, 3, 4 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1995-07-01