Upphävd författning

Förordning (1990:986) om tekniska regler

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1990-11-01
Ändring införd
SFS 1990:986
Ikraft
1990-12-01
Upphäver
Förordning (1988:569) om skyldighet för myndigheter att lämna underrättelser om vissa föreskrifter m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  I denna förordning finns föreskrifter som begränsar rätten för myndigheterna under regeringen att besluta tekniska regler om varor. Föreskrifterna ansluter till Sveriges internationella förpliktelser enligt

 1. överenskommelsen om tekniska handelshinder inom det allmänna tull- och handelsavtalet, GATT (SÖ 1980:56),
 2. artikel 12 bis i EFTA-konventionen och bilaga H till samma konvention (SFS 1988:568), och
 3. avsnitt XIX i bilaga II till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet).

[S2]Förpliktelser motsvarande dem som följer av de nämnda avtalen följer också av andra avtal som Sverige ingått med särskilda länder. Förordning (1993:1337).

2 §  Med tekniska regler avses i denna förordning föreskrifter eller allmänna råd om förutsättningar för marknadsföring eller användning av en vara, t. ex. krav på varans utformning eller art i övrigt eller på benämning, märkning, provning eller bevis om överensstämmelse, liksom tillämpliga förfaranderegler. Förordning (1993:1337).

Utformning av tekniska regler

3 §  I EES-avtalet finns grundläggande principer om fri rörlighet för varor som skall iakttas vid utformningen av en teknisk regel. Av avtalet följer att en teknisk regel skall utformas så att den inte hindrar handeln med andra länder mer än som behövs för att tillgodose syftet med regeln. Även i övrigt skall Sveriges internationella förpliktelser beaktas vid utformningen av en teknisk regel. Förordning (1993:1337).

4 §  Om det finns en tillämplig internationell eller europeisk standard, bör en teknisk regel utformas så att den är förenlig med standarden. Förordning (1993:1337).

Förberedande åtgärder

5 §  En myndighet som avser att ändra eller upphäva en teknisk regel eller utarbeta en ny, skall, även om regeln inte omfattas av EES-avtalet, undersöka om det finns samordnade regler inom Europeiska gemenskapen eller europeiska standarder på området samt utreda möjligheterna att anpassa regeln till dessa. Det som nu sagts gäller också förslag till sådana regler och standarder. Förordning (1993:1337).

6 §  Myndigheten skall samråda med Kommerskollegium om utformningen av en teknisk regel när det kan finnas risk för att regeln får handelshindrande verkningar.

7 § har upphävts genom förordning (1993:1337).

Underrättelser för anmälan

8 §  Om en myndighet avser att fatta beslut om en teknisk regel, skall myndigheten i god tid innan dess underrätta Kommerskollegium om det förslag den har utarbetat. Förordning (1993:1337).

9 §  En underrättelse enligt 8 § skall innehålla texten till den föreslagna regeln med engelsk översättning samt, om det behövs för att bedöma förslagets innebörd, texten till sådana bakomliggande lagar och andra föreskrifter som är av betydelse.

[S2]En engelsk översättning behöver inte ingå i underrättelsen om den föreslagna regeln

 1. utgör allmänna råd som inte är faktiskt tvingande,
 2. helt motsvarar en internationell eller europeisk standard, eller
 3. till alla delar meddelas för att uppfylla Sveriges förpliktelser enligt EES-avtalet.

[S3]Andra stycket gäller under förutsättning att Kommerskollegium inte bestämmer annat med hänsyn till förpliktelserna enligt 1 §. Förordning (1993:1337).

10 §  Samtidigt med att myndigheten lämnar en underrättelse enligt 8 §, skall den särskilt ange om den föreslagna regeln innebär någon avvikelse från sådana regler och standarder eller förslag som avses i 5 § och redovisa skälen för avvikelsen. Förordning (1993:1337).

11 §  Myndigheten skall underrätta kollegiet om sitt beslut i ärendet.

Kommerskollegiets åtgärder

12 §  När Kommerskollegium har tagit emot en underrättelse enligt 8 §, skall kollegiet i anslutning till de internationellt överenskomna procedurerna vidta följande åtgärder:

 1. anmäla till övriga berörda parter om förslaget till regel genom meddelande till GATT-sekretariatet samt EFTA:s råd och EFTA:s övervakningsmyndighet,
 2. underrätta regeringen och den beslutande myndigheten om något EFTA-land inom tre månader från dagen för anmälan avgett kommentarer i form av ett s. k. detaljerat utlåtande, enligt vilket förslaget måste ändras för att förhindra uppkomsten av ett handelshinder eller begränsa verkningarna av ett sådant,
 3. även i övrigt hålla regeringen och myndigheten underrättade om kommentarer som kommit in till kollegiet och om andra resultat av en anmälan,
 4. lämna regeringen underlag för svar till andra parter i de internationella överenskommelserna, och
 5. ombesörja publicering av notiser och sköta annan upplysningsverksamhet. Förordning (1993:1337).

13 §  Om Kommerskollegium finner att en föreslagen regel skulle inverka störande på Sveriges handelspolitiska förbindelser, skall kollegiet snarast anmäla det till regeringen.

[S2]Kollegiet får i ett sådant fall underställa regeringen frågan om förslaget skall anmälas enligt 12 § 1.Förordning (1993:1337).

14 §  När Kommerskollegium har tagit emot en underrättelse enligt 11 §, skall kollegiet underrätta EFTA:s råd och EFTA:s övervakningsmyndighet om i vilken utsträckning kommentarer från andra länder kunnat beaktas eller regeln annars ändrats i förhållande till det anmälda förslaget. Uppgift skall också lämnas om tiden för regelns ikraftträdande. Förordning (1993:1337).

15 §  Utöver vad som anges i denna förordning, skall Kommerskollegium vara upplysningscentral enligt den i 1 § 1 nämnda överenskommelsen.

Begränsningar i rätten att besluta tekniska regler m. m.

16 §  En myndighet får inte fatta beslut om en teknisk regel förrän tre månader förflutit från den dag då anmälan enligt 12 § 1 gjorts, om det inte är fråga om ett sådant fall som avses i 18 §. Förordning (1993:1337).

17 §  Har det avgetts ett sådant detaljerat utlåtande som avses i 12 § 2, får myndigheten inte fatta beslut om den tekniska regeln förrän sex månader förflutit från det att anmälan gjorts, om det inte är fråga om ett sådant fall som avses i 18 §. Förordning (1993:1337).

18 §  Om tvingande och oförutsägbara skäl som rör allmän säkerhet eller skyddet av människors eller djurs liv och hälsa eller skyddet av växter medför att en teknisk regel måste utarbetas på mycket kort tid för att sedan genast antas, får beslutet fattas utan att föreskrifterna i 5, 6, 8--10 och 19 §§ har följts.

[S2]Underrättelse enligt 8 § skall i sådana fall lämnas snarast möjligt och senast när beslutet fattas. Myndigheten skall därvid noga ange vilka de tvingande och oförutsägbara skälen är. Förordning (1993:1337).

19 §  Myndigheten skall inhämta regeringens godkännande innan en teknisk regel beslutas, om regeln avviker från vad som internationellt tillämpas på ett sådant sätt att handeln mellan Sverige och andra länder försvåras eller regeln på annat sätt kan störa Sveriges handelspolitiska förhållande till något annat land eller någon mellanfolklig organisation.

[S2]Om det är fråga om ett sådant fall som avses i 18 §, skall godkännande enligt första stycket begäras så snart det kan ske. Förordning (1993:1337).

Tillsyn m. m.

20 §  Kommerskollegium skall följa myndigheternas tillämpning av denna förordning.

[S2]Kollegiet får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av förordningen.

Ändringar

Förordning (1990:986) om tekniska regler

Ikraftträder
1990-12-01

Förordning (1992:189) om ändring i förordningen (1990:986) om tekniska regler

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1992-05-15

Förordning (1993:1337) om ändring i förordningen (1990:986) om tekniska regler

  Omfattning
  upph. 7 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 §§, rubr. närmast före 8 §; omtryck
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1993:1337

Ändring, SFS 1994:2029

  Omfattning
  upph.