Upphävd författning

Tillkännagivande (1991:1238) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 20 maj 1980 om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn;

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1991-08-29
Ändring införd
SFS 1991:1238
Upphäver
Tillkännagivande (1989:176) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 20 maj 1980 om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Den i Luxemburg den 20 maj 1980 dagtecknade konventionen om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn, som för Sveriges del trätt i kraft den 1 juli 1989/n1/, har kungjorts genom publicering i Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ 1989:8) i sin lydelse på originalspråken engelska och franska. En översättning av konventionen till svenska finns intagen i bilaga till regeringens proposition 1988/89: 8 om olovligt bortförande av barn i internationella förhållanden.
Konventionen kommer den 1 november 1991 att ha trätt i kraft i förhållande till de främmande stater som förtecknats i det följande.
_______________________________________________________________________ Stat Dag för kon- Förklaringar och reservationer ventionens ikraftträdande för staten i fråga ________________________________________________________________________
Belgien1986-02-01--
Cypern1986-10-01--
Danmark1991-08-01Konventionen skall inte tillämpas i fråga om Färöarna och Grönland.
I enlighet med artikel 6 har Danmark reserverat sig mot att meddelanden till dess centralmyndighet får vara avfattade på eller översatta till franska.
I enlighet med artikel 17 kan erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnaden i de fall som avses i artiklarna 8 och 9 vägras även på sådana grunder som är föreskrivna i artikel 10.
I enlighet med artikel 20 har Danmark förklarat att konventionen inte skall tillämpas i nordiska förhållanden i den mån särskilda regler gäller mellan de nordiska länderna.
Frankrike1983-09-01--
Förbundsrepubliken Tyskland1991-02-01I enlighet med artikel 6 har Förbundsrepubliken Tyskland reserverat sig mot att meddelanden till dess centralmyndighet får vara avfattade på eller översatta till engelska eller franska.
I enlighet med artikel 17 kan erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnaden i de fall som avses i artiklarna 8 och 9 vägras även på sådana grunder som är föreskrivna i artikel 10 punkterna 1 a och 1 b.
Irland1991-10-01I enlighet med artikel 17 kan erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnaden i de fall som avses i artiklarna 8 och 9 vägras även på sådana grunder som är föreskrivna i artikel 10.
Luxemburg1983-09-01--
Nederländerna1990-09-01Konventionen skall inte tillämpas i fråga om Nederländska Antillerna och Aruba.
Nederländerna anser att verkställighet kan vägras på den grunden att en sådan åtgärd skulle strida mot principerna i den i Rom den 4 november 1950 undertecknade konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
Norge1989-05-01I enlighet med artikel 6 har Norge reserverat sig mot att meddelanden till dess centralmyndighet får vara avfattade på eller översatta till franska.
I enlighet med artikel 17 kan erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnaden i de fall som avses i artiklarna 8 och 9 vägras även på sådana grunder som är föreskrivna i artikel 10.
I enlighet med artikel 20 har Norge förklarat att konventionen inte skall tillämpas i nordiska förhållanden i den mån särskilda regler gäller mellan de nordiska länderna.
Portugal1983-09-01--
Schweiz1984-01-01I enlighet med artikel 17 kan erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnaden i de fall som avses i artiklarna 8 och 9 vägras även på sådana grunder som är föreskrivna i artikel 10.
Spanien1984-09-01I enlighet med artikel 6 har Spanien reserverat sig mot att meddelanden till dess centralmyndighet får vara avfattade på eller översatta till engelska eller franska.
I enlighet med artikel 17 kan erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnaden i de fall som avses i artiklarna 8 och 9 vägras även på sådana grunder som är föreskrivna i artikel 10.
Storbritannien och Nordirland1986-08-01I enlighet med artikel 17 kan erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnaden i de fall som avses i artiklarna 8 och 9 vägras även på de grunder som är föreskrivna i artikel 10.
I enlighet med artikel 24 skall konventionen gälla endast inom Storbritannien och Nordirland jämte Isle of Man.

Österrike 1985-08-01 -- ________________________________________________________________________

Ändringar

Tillkännagivande (1991:1238) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 20 maj 1980 om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn

Ändring, SFS 1995:1129

    Omfattning
    upph.