Upphävd författning

Förordning (1991:1272) om byggnadsgaranti

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1991-09-12
Ändring införd
SFS 1991:1272
Ikraft
1991-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Ansökan om tillstånd att meddela byggnadsgaranti enligt lagen (1991:742) om byggnadsgaranti skall ställas till regeringen och ges in till finans- inspektionen.

[S2]Ansökningshandlingarna skall vara undertecknade av garantiföretagets styrelse och ange

 1. företagets postadress,
 2. fullständigt namn, personnummer och postadress för styrelseledamöterna, styrelsesuppleanterna, firmatecknarna, revisorerna och revisorssuppleanterna,
 3. hur firman tecknas,
 4. storleken av aktiekapitalet eller insatserna,
 5. hur garantierna skall tryggas,
 6. de huvudsakliga villkoren för garantierna,
 7. riktlinjer för premiesättning och självrisker och
 8. riktlinjer för återkrav.

[S3]Till ansökan skall bifogas en kopia av bolagsordning, stadgar eller motsvarande.

2 §  Finansinspektionen skall utöva tillsyn över garantiföretagen. Inspektionen får meddela de föreskrifter om garantiföretagens verksamhet som behövs. Garantiföretagen skall lämna inspektionen de upplysningar om sin verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter som inspektionen begär.

3 §  Finansinspektionen skall vid sin tillsyn över garantiföretagen se till att verksamheten utvecklas på ett sunt sätt. Därvid skall särskilt tillses att

 • premiesättningen är skäligt avvägd,
 • meddelade garantier är tryggade i tillfredsställande utsträckning och
 • de självrisker som tillämpas är rimliga.

4 §  Över lämnad byggnadsgaranti skall bevis (garantibevis) utfärdas.

Ändringar

Förordning (1991:1272) om byggnadsgaranti

Ikraftträder
1991-10-01

Förordning (1993:322) om upphävande av förordningen (1991:1272) om byggnadsgaranti

  Omfattning
  upph.