Upphävd författning

Lag (1991:742) om byggnadsgaranti;

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1991-07-10
Ändring införd
SFS 1991:742 i lydelse enligt SFS 1992:477
Ikraft
1991-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  När en näringsidkare uppför en byggnad som helt eller till övervägande del skall användas som bostad för permanent bruk eller i fråga om sådan byggnad utför ombyggnadsåtgärder som fordrar bygglov och som avsevärt förlänger byggnadens brukstid, skall det för byggnadsarbetet finnas en byggnadsgaranti. En garanti enligt denna lag behövs dock inte i fråga om en- eller tvåbostadshus när ett sådant garanti-, försäkrings- och avtalsskydd tillförsäkras som ställs som villkor för statlig bostadsfinansiering. Meddelas byggnadsgaranti även för sådan byggnad gäller bestämmelserna i lagen, om byggnaden inte tillhör konsument.

[S2]Byggnadsgarantin enligt denna lag gäller även om byggnaden övergått till ny ägare.

[S3]Avtalsvillkor som inskränker någons rätt till ersättning enligt bestämmelserna i denna lag är utan verkan.

2 §  Byggnadsgaranti får meddelas av juridisk person, som fått tillstånd till detta av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer (garantiföretag). Meddelade garantier skall tryggas genom särskild försäkring eller på annat likvärdigt sätt.

[S2]Garantiföretag står under tillsyn av den myndighet som regeringen bestämmer. Tillsynsmyndigheten får förelägga vite vid meddelande av beslut som rör tillsynen. Tillstånd att meddela byggnadsgaranti får återkallas av tillsynsmyndigheten, om garantiföretaget i något väsentligt hänseende inte iakttar gällande föreskrifter eller på något annat sätt visar sig olämpligt att utöva sin verksamhet enligt denna lag. Tillsynsmyndighetens beslut som rör tillsynen samt beslut om återkallelse av tillstånd får överklagas hos kammarrätten.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om tillsynen och om garantiföretags verksamhet enligt denna lag.

3 §  Samtliga garantiföretag skall gemensamt upprätthålla och bekosta en särskild nämnd som har till uppgift att yttra sig i frågor om byggnadsgaranti enligt denna lag (byggnadsgarantinämnden). Nämndens ordförande utses av regeringen.

4 §  Ett garantiföretag är skyldigt att på begäran av en byggherre meddela byggnadsgaranti, om det enligt lagen finns en skyldighet att ha en sådan garanti. Garanti får dock vägras om detta följer av tillståndet enligt 2 § eller om det med hänsyn till skaderisken eller någon annan särskild orsak finns skäl till detta.

[S2]Innan ett garantiföretag avslår en begäran om garanti enligt första stycket skall yttrande inhämtas från byggnadsgarantinämnden. Vägras garanti, får beslutet överklagas hos kammarrätten.

5 §  Byggnadsgarantin omfattar

 1. skälig kostnad för att avhjälpa fel i byggnadens konstruktion, i material som använts i byggnadsarbetet eller i utförandet av arbetet, och
 2. skälig kostnad för att avhjälpa skada på byggnaden som orsakats av felet.

[S2]Med fel avses avvikelse från fackmässigt godtagbar standard. Fel eller skador ersätts inte, om de måste antas sakna betydelse för byggnaden eller dem som bor eller vistas i byggnaden.

[S3]Genom garantin ersätts inte kostnader för fel eller skador som anmäls senare än tio år efter det att byggnadsarbetet godkänts vid besiktning som bestäms av garantiföretaget.

[S4]Garantin får innehålla villkor om att ägaren skall stå viss självrisk.

6 §  Ersättning för kostnad enligt 5 § utgår i den mån förutsättningar finns för att felet eller skadan avhjälps på ett tillfredsställande sätt och till skälig kostnad. Ersättningen betalas till byggnadens ägare.

[S2]Om felet har vållats av den som är byggnadens ägare eller av hans anställda, utgår ersättning till honom endast om felet har vållats även av annan eller det annars finns särskilda skäl för det.

[S3]Ersättning utgår inte i den mån felet eller skadan avhjälps utan dröjsmål av någon som kan utsättas för återkrav enligt 7 §.

7 §  Vad garantiföretaget har betalat ut på grund av en byggnadsgaranti för att avhjälpa fel eller skador får återkrävas av annan, om vållande till felet förekommit på hans sida eller om han på annan grund än avtal svarar för felet oberoende av vållande. Därvid tillämpas bestämmelserna i 2, 3, 4 och 6 kap.skadeståndslagen (1972:207).

[S2]Ett garantiföretag, som betalat ut ersättning på grund av en byggnadsgaranti, övertar den rätt till ersättning som ägaren kan ha mot den som på grund av avtal är ersättningsskyldig med anledning av felet eller skadan.

8 §  Att byggnadsarbete inte får påbörjas förrän bevis om byggnadsgaranti företetts för den eller de nämnder som fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, framgår av 9 kap. 1 § andra stycket plan- och bygglagen (1987:10).

[S2]Den som utför byggnadsarbete utan att erforderlig garanti finns är skyldig att vid fel eller skada enligt denna lag utge ersättning i den utsträckning som enligt 5 och 6 §§ skulle ha gällt för det garantiföretag som meddelat garantin, med rätt till återkrav enligt 7 §. Lag (1992:1)

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1991:742) om byggnadsgaranti

Lag (1992:1) om ändring i lagen (1991:742) om byggnads- garanti

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:57
  Omfattning
  ändr. 8 §, ikrafttr.best.
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:477) om ändring i lagen (1992:1) om ändring i lagen (1991:742) om byggnadsgaranti

Omfattning
ändr. ikrafttr.best. till 1992:1
Ikraftträder
1992-07-01

Ändring, SFS 1993:320

  Omfattning
  upph.