Upphävd författning

Förordning (1991:1288) om förhandsgranskning av biologiska bekämpningsmedel

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1991-09-12
Ändring införd
SFS 1991:1288 i lydelse enligt SFS 1995:215
Ikraft
1992-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Termer och benämningar som används i lagen (1991:639) om förhandsgranskning av biologiska bekämpningsmedel har samma betydelse i denna förordning.

[S2]Med tillverkare avses i denna förordning också den som för vidare överlåtelse i eget namn förpackar, packar om eller ändrar namn på ett biologiskt bekämpningsmedel utan att ha tillverkat produkten.

2 §  Kemikalieinspektionen prövar frågor om godkännande av biologiska bekämpningsmedel.

[S2]Kemikalieinspektionen meddelar föreskrifter om de uppgifter som skall lämnas i samband med att en ansökan om godkännande ges in till inspektionen.

3 §  När ett biologiskt bekämpningsmedel godkänns skall kemikalieinspektionen meddela de villkor som behövs i fråga om märkning, annan produktinformation och de ytterligare åtgärder som behövs för att förebygga skador.

[S2]Kemikalieinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter om försiktighetsmått enligt 6 § lagen (1991:639) om förhandsgranskning av biologiska bekämpningsmedel.

4 §  Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter och beslut i det särskilda fallet i fråga om undantag från kravet på godkännande enligt 5 § lagen (1991:639) om förhandsgranskning av biologiska bekämpningsmedel.

5 §  Kemikalieinspektionen beslutar i frågor om återkallelse och upphörande av ett godkännande.

6 §  Kemikalieinspektionen utövar den centrala tillsynen över efterlevnaden av lagen (1991:639) om förhandsgranskning av biologiska bekämpningsmedel och de föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av lagen. Länsstyrelsen utövar fortlöpande tillsyn inom länet.

7 §  En tillsynsmyndighets kostnader för provtagning och undersökning av prov skall ersättas av den vars verksamhet provtagningen avser, i den utsträckning och enligt de villkor som kemikalieinspektionen föreskriver.

8 §  Kemikalieinspektionen får föreskriva om avgift för myndigheters verksamhet enligt 11 § lagen (1991:639) om förhandsgranskning av biologiska bekämpningsmedel. Inspektionen får också föreskriva om uppgiftsskyldighet för den som skall betala avgiften, i den utsträckning det behövs för att bestämma avgiftens storlek.

9 §  Ett beslut i det särskilda fallet som har meddelats med stöd av lagen (1991: 639) om förhandsgranskning av biologiska bekämpningsmedel eller denna förordning får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Förordning (1995:215).

10 §  En myndighet får bestämma att dess beslut enligt lagen (1991:639) om förhandsgranskning av biologiska bekämpningsmedel liksom föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen skall gälla omedelbart även om det överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:1288) om förhandsgranskning av biologiska bekämpningsmedel

    Ikraftträder
    1992-01-01

Förordning (1995:215) om ändring i förordningen (1991:1288) om förhandsgranskning av biologiska bekämpningsmedel

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
1995-04-01

Ändring, SFS 1998:947

Omfattning
upph.