Upphävd författning

Förordning (1991:1381) om beräkning av basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1991-10-17
Ändring införd
SFS 1991:1381
Ikraft
1991-11-06
Upphäver
Förordning (1990:772) om beräkning av basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Till ledning för fastställande för år 1992 av det basbelopp som anges i 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring skall statistiska centralbyrån beräkna förhållandet mellan det allmänna prisläget i oktober 1991 och prisläget i oktober 1989. Beräkningen, som skall göras på grundval av konsumentprisindex, skall inbegripa avdrag för vissa prisförändringar enligt nämnda lagrum i dess lydelse från och med den 1 januari 1991. Beräkningen skall därför göras enligt följande formel:
konsumentprisindex för oktober 1990
29 700 xkonsumentprisindex för oktober 1989--0,0293x
konsumentprisindex för oktober 1991 konsumentprisindex för oktober 1990--0,0319
Statistiska centralbyrån skall senast den 20 november 1991 till regeringen redovisa resultatet av beräkningen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:1381) om beräkning av basbeloppet enligt 1 kap 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 6 november 1991.
  2. De nya föreskrifterna tillämpas första gången vid fastställande av basbeloppet för år 1992.
Ikraftträder
1991-11-06

Ändring, SFS 1992:1007

    Omfattning
    upph.