Upphävd författning

/r1/ Förordning (1990:772) om beräkning av basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) omm allmän försäkring;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1990-06-14
Ändring införd
SFS 1990:772
Ikraft
1990-08-01
Upphäver
Förordning (1988:1202) om beräkning av basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Till ledning för fastställande för år 1991 av det basbelopp som anges i 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring skall statistiska centralbyrån beräkna förhållandet mellan det allmänna prisläget i oktober 1990 och prisläget i oktober 1989. Beräkningen skall göras på grundval av konsumentprisindex. Vid beräkningen skall dock avdrag göras med 2,93 procentenheter för vissa prisförändringar enligt nämnda lagrum i dess lydelse från och med den 1 januari 1991.
Statistiska centralbyrån skall senast den 20 november 1990 till regeringen redovisa resultatet av beräkningen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1990:772) om beräkning av basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.
  2. De nya föreskrifterna tillämpas första gången vid fastställande av basbeloppet för år 1991.
  3. Genom förordningen upphävs förordningen (1988:1202) om beräkning av basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Förarbeten
Prop. 1989/90:110
Ikraftträder
1990-08-01

Ändring, SFS 1991:1381

    Omfattning
    upph.