Upphävd författning

/r1/ Förordning (1991:1412) om urval bland behöriga sökande till påbyggnadsutbildning inom komvux m. m.;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1991-10-31
Ändring införd
SFS 1991:1412
Ikraft
1991-12-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning finns föreskrifter om urval bland behöriga sökande till påbyggnadsutbildningar enligt 11 kap.skollagen (1985:1100) inom komvux och statens skolor för vuxna, som bygger på genomgången gymnasieskola eller motsvarande vuxenutbildning.

[S2]När antalet platser är mindre än antalet behöriga sökande gäller bestämmelserna i 2--7 §§.

2 §  Ett skäligt antal platser skall avsättas för dem som på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför de övriga eller som kommer från skolor vilkas betyg inte utan vidare kan jämföras med betygen från gymnasieskolan eller motsvarande vuxenutbildning eller som har motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt (fri kvot).

3 §  Övriga platser skall tilldelas två grupper av sökande i proportion till antalet förstahandssökande i varje grupp.

[S2]Till grupp 1 hänförs de sökande som endast åberopar avgångsbetyg från linje i gymnasieskolan eller motsvarande utbildning inom vuxenutbildningen.

[S3]Till grupp 2 hänförs de sökande som därutöver vill tillgodoräknas poäng enligt 4 § andra stycket 2.

4 §  Sökandena i grupp 1 tillgodoräknas poäng för avgångsbetyg från gymnasieskolan eller vuxenutbildningen. Bygger utbildningen på endast tvåårig gymnasieutbildning eller motsvarande får sökande med treårig sådan utbildning tillgodoräknas 0,4 poäng extra.

[S2]Sökandena i grupp 2 tillgodoräknas poäng för:

  1. betyg enligt första stycket,
  2. intresse för sökt utbildning och verksamhet utöver grundskole- och gymnasieutbildning inom intresseområdet enligt vad som sägs i 8 §.

5 §  Företräde mellan sökande inom en grupp bestäms efter ett jämförelsetal. Detta utgörs av summan av sökandes poäng enligt 4 §.

6 §  Poängen för betyg utgörs av medelvärdet av sökandens betyg.

7 §  En sökande som för andra gången i följd anger den aktuella påbyggnadsutbildningen som förstahandsönskemål får tillgodoräknas poäng för intresse.

[S2]En sökande som efter grundskoleutbildning eller motsvarande utbildning har skaffat sig arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet inom det område som utbildningen avser får tillgodoräknas poäng för detta.

[S3]Sammanlagt får den sökande tillgodoräknas högst 1,5 poäng.

Ändringar

Förordning (1991:1412) om urval bland behöriga sökande till påbyggnadsutbildning inom komvux m.m.

Ikraftträder
1991-12-01

Ändring, SFS 1992:403

    Omfattning
    upph.