Upphävd författning

Lag (1991:1870) om överflyttande av arbetsuppgifter från Riksskatteverkets sjömansskattekontor till skattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län;

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1991-12-19
Ändring införd
SFS 1991:1870
Ikraft
1992-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
De uppgifter som, enligt lagen (1958:295) om sjömansskatt, sjömansskattekungörelsen (1958:301), lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter eller annan författning, sköts av riksskatteverkets sjömansskattekontor skall i stället fullgöras av skattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1991:1870) om överflyttande av arbetsuppgifter från Riksskatteverkets sjömansskattekontor till skattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län

Förarbeten
Prop. 1991/92:48
Ikraftträder
1992-01-01

Lag (1996:1351) om upphävande av lagen (1991:1870) om överflyttande av arbetsuppgifter från Riksskatteverkets sjömansskattekontor till Skattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om sjömanskatt och avgifter som avser tid före utgången av år 1997.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:66, Prop. 1995/96:227, Bet. 1996/97:SkU3
  Omfattning
  upph.