Upphävd författning

Sjömansskattekungörelse (1958:301)

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1958-05-16
Ändring införd
SFS 1958:301 i lydelse enligt SFS 1996:601
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande stadgande

1 §  Beteckningar i denna kungörelse har samma betydelse som i lagen (1958:295) om sjömansskatt och lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare.

[S2]Vad som i denna kungörelse föreskrivs om sjömansskatt gäller, med undantag av föreskrifterna i 21 §, i tillämpliga delar redaravgifter som uppbärs enligt lagen om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare. Vad som i denna kungörelse sägs om sjömansskatt gäller, såvitt inte annat särskilt föreskrivs, även allmänna egenavgifter. Lag (1994:1919).

Sjömansskattenämndens sammanträden

2 §  Sjömansskattenämnden sammanträder på kallelse av ordföranden. Där icke anledning till annat förekommer skall sammanträde hållas i Göteborg.

[S2]Är ledamot hindrad att inställa sig, skall anmälan därom göras hos ordföranden, som inkallar suppleant i hans ställe. Ordföranden må inkalla suppleant för överläggning inom nämnden, ändå att förfall för ledamot ej föreligger.

3 §  Sammanträde med sjömansskattenämnden må ej övervaras av annan än tjänsteman, som biträder nämnden. Till sammanträde äger dock ordföranden kalla sakkunnig eller annan att närvara, där så av särskilda omständigheter finnes påkallat. Vidare må sjöman eller redare företräda inför nämnden för att meddela upplysningar till ledning vid nämndens handläggning av ärende, som berör honom.

4 §  I sjömansskattenämndens protokoll skall särskilt antecknas om ledamot på grund av jäv icke deltagit i behandling av ärende. Kungörelse (1971:1248).

5 §  Uppstå skiljaktiga meningar inom sjömansskattenämnden och måste till följd därav omröstning anställas, skall denna vara öppen och den mening bliva gällande, vilken flertalet biträtt eller om rösterna utfalla lika, den mening som biträdes av ordföranden vid sammanträdet.

6 §  Om vid handläggning av ärende fattas beslut, som strider mot närvarande ledamots eller suppleants åsikt, åligger det denne att låta till protokollet anteckna sin skiljaktiga mening. Har föredraganden skiljaktig mening, skall denna antecknas till protokollet. Kungörelse (1970:934).

Förberedande åtgärder och beslut

7 §  Till redare, som kan antagas vara skyldig lämna uppgifter enligt 16 § 1 mom. lagen om sjömansskatt, skall årligen före den 1 september genom sjömansskattekontorets försorg utsändas blanketter att användas vid uppgiftsskyldighetens fullgörande. Kungörelse (1970:934). (Jämför 1974:777 ö.b.)

8 §  Innan sjömansskattenämnden meddelar beslut beträffande de grunder, enligt vilka drickspenningar skola uppskattas vid beräkning av sjömansskatt, skola vederbörande organisationer av redare och sjömän beredas tillfälle avgiva yttrande i ärendet.

9 §  Beslut, som avses i 21 § 1 mom. vid 1) och 2) lagen (1958:295) om sjömansskatt, skall där förhållandena ej föranleder till annat avse nästföljande beskattningsår. Beslut som avses i 21 § 1 mom. vid 2) nämnda lag skall meddelas i sådan tid att det kan intagas i meddelande från sjömansskattenämnden, som distribueras senast den 15 december. Förordning (1978:917).

10 §  Genom sjömansskattekontorets försorg skola till redare för fartyg, som avses i 1 § lagen om sjömansskatt, i god tid före beskattningsårs ingång eller då så eljest är påkallat översändas

 1. 1) sjömansskattetabeller,
 2. 2) utfärdade anvisningar enligt 21 § 1 mom. 7 lagen om sjömansskatt, samt
 3. 3) erforderliga blanketter. Kungörelse (1970:934). (Jämför 1974:777 ö.b.)

11 §  Till sjömansskattekontoret inkomna uppgifter från redare angående kontant inkomst ombord samt om det antal dagar som sjöman uppburit sådan inkomst, vilka avse i Danmark, Finland, Island eller Norge bosatta sjömän, skola utan dröjsmål meddelas skattemyndigheten i hemlandet eller, vad avser kontrolluppgift beträffande i Island bosatt sjöman, till Rikisskattstjori i Reykjavik. Förordning (1990:1292).

Bestämmande av ersättningar till kommuner m.fl.

12 §  Sjömansskattekontoret skall årligen upprätta sammanställningar, som för varje kommun i riket utvisar den sjömansskatt som under nästföregående år har erlagts av sjömän, för vilka kommunen utgör hemortskommun. Härvid avdrages den sjömansskatt som har restituerats efter det sådana sammanställningar senast har upprättats.

[S2]Motsvarande sammanställningar skall upprättas för landstingskommunerna. Förordning (1978:917).

13 §  Beslut om ersättningar enligt 4 § lagen (1958:295) om sjömansskatt skall av sjömansskattenämnden meddelas i sådan tid att utanordning av ersättningarna kan ske före den 1 september varje år. Förordning (1978:917).

Sjömansskattens storlek i visst fall, m.m.

13 a §  Sjömansskatt på dagpenning som avses i 1 § 2 mom. lagen (1958:295) om sjömansskatt utgår enligt den tabell som vid den tidpunkt då dagpenningen utbetalas gäller i fråga om skatteavdrag enligt lagen (1990:327) om skatte- avdrag från sjukpenning m. m. Förordning (1990:1292).

13 b §  Jämkning av sjömansskatt skall avse dagpenning enligt 13 a § endast om beslutet om jämkning icke kan verkställas genom nedsättning av beskattningsbar inkomst. Kungörelse (1973:1126).

13 c §  Riksskatteverket fastställer de sjömansskattetabeller som avses i 9 a § lagen (1958:295) om sjömansskatt samt meddelar föreskrifter enligt 14 §2 och 3 mom. samma lag. Förordning (1981:391).

13 d §  Riksskatteverket skall meddela föreskrifter angående värdering av sådan naturaförmån som avses i 35 § lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare. Förordning (1984:950).

Jämkning och rättelse

14 §  Över ansökan om jämkning från sjöman som är bosatt i Sverige skall yttrande inhämtas om det behövs. Sådant yttrande lämnas av skattemyndigheten i det län där sökanden är bosatt. Förordning (1990:1292).

15 §  Beslut över ansökan om jämkning eller rättelse skall meddelas så snart det kan ske.

[S2]Uppgift om jämkning eller rättelse, som skall iakttas vid inkomsttaxering eller debitering, skall tillställas vederbörande skattemyndighet. Förordning (1990:1292).

16 § har upphävts genom förordning (1990:1292).

Delgivning

17 §  Beslut enligt lagen (1958:295) om sjömansskatt eller lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare tillställs sjöman och redare som beslutet angår. Beslut som kan överklagas av det allmänna ombudet tillställs denne.

[S2]Innebär beslut att sjöman eller redare ålägges förpliktelse, skall underrättelse om beslutet översändas i rekommenderat brev, om det kan ske. Befinner sig sjöman på utrikes ort, må underrättelsen överlämnas genom redarens försorg. Underrättelsen får befordras genom telex eller telegram, om den icke kan överlämnas i annan ordning eller detta skulle medföra ej godtagbar försening.

[S3]Föreligger särskilda skäl, får delgivning av beslutet ske med parten. Förordning (1984:950).

[S4]Kontroll av skatteuppbörden m.m.

18 § har upphävts genom förordning (1990:1292).

19 §  Vid sjömansskattekontoret skall för kontroll av uppbörden av sjömansskatt föras

 1. 1) register över de fartyg ombord på vilka sjömansskatt skall uttagas, samt
 2. 2) register över framställda revisionskrav.

[S2]I registret över fartyg skall för varje redovisningsperiod införas uppgift om redovisad sjömansskatt och om datum då skatten influtit på sjömansskattekontorets konto. Har redovisning inte inkommit eller skatt inte inbetalats, skall detta särskilt anges i registret. Förordning (1994:30).

20 §  Inkommer inte redovisning av sjömansskatt i behörig tid eller är uppgifterna i redovisningen ofullständiga skall genom sjömansskattekontorets försorg utan dröjsmål vidtagas åtgärder för att införskaffa redovisning eller kompletterande uppgifter.

[S2]Redovisningarna skall granskas av sjömansskattekontoret. Då uppgifterna i det register över fartyg, som avses i 19 §, eller verkställd granskning ger anledning därtill, skall undersökning ofördröjligen företas för att utröna om redare brustit i skyldigheten att verkställa skatteavdrag eller redovisa innehållen skatt.

[S3]Har sjömansskatt avdragits med felaktigt belopp eller redare underlåtit fullgöra sin betalningsskyldighet enligt lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare, skall sjömansskattekontoret upprätta granskningsrapport. Redaren skall, där det inte anses överflödigt, beredas tillfälle yttra sig över rapporten. Yttrande skall alltid inhämtas om granskningsrapporten avser för lågt skatteavdrag och det kan antas att revisionskrav på felande belopp kan komma att framställas mot redaren. Vid granskningsrapport avseende för lågt skatteavdrag eller redaravgift underrättas redaren om att han skall inbetala det felande beloppet, om han inte har något att erinra mot rapporten. Förordning (1984:950).

21 §  Bestämmelser om begäran om indrivning m. m. finns i 4--9 §§ indrivnings- förordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige skall uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § nämnda förordning.

[S2]Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

[S3]Skattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län medverkar i förfarandet angående sjömansskatt enligt anvisningar som Riksskatteverket meddelar. Förordning (1993:1231).

22 §  Skattemyndigheten skall anmäla till Sjömansskattenämnden fall i vilka betalningsskyldighet enligt 17 § 1 mom.tredje stycket lagen (1958:295) om sjömansskatt eller 15 § lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare kan komma i fråga. Kan sådan betalningsskyldighet komma i fråga i samband med ansvar för brott enligt skattebrottslagen (1971:69), skall nämnden anmäla detta till åklagaren. Förordning (1996:601).

23 §  Riksskatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (1958:295) om sjömansskatt. Blanketter för uppbördsverksamheten, till vilka riksskatteverket har fastställt formulär, skall tillhandahållas genom verkets försorg. Förordning (1984:950).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Sjömansskattekungörelse (1958:301)

Ändring, SFS 1965:761

  Omfattning
  ändr. 14 §

Ändring, SFS 1967:637

  Omfattning
  ändr. 12, 13, 22 §§

Ändring, SFS 1970:934

  Omfattning
  utgår rubr. närmast efter 6 § och närmast före 16 §; ändr. 6, 7, 10-22 §§, rubr. närmast före 2 §; ny huvudrubr. närmast före 17 §, underrubr. närmast före 7, 12, 14, 18 §§ skall vara huvudrubr.; omtryck

Ändring, SFS 1971:1248

  Omfattning
  ändr. 4, 11, 12, 14-16, 21 §§

Ändring, SFS 1973:1126

  Omfattning
  nya 13 a, 13 b §§, rubr. närmast efter 13 §

Ändring, SFS 1974:778

  Omfattning
  ändr. rubr. närmast före 13 a §; ny 13 c §

Förordning (1978:624) om ändring i sjömansskattekungörelsen (1958:301)

  Omfattning
  ändr. 22 §

Förordning (1978:917) om ändring i sjömansskattekungörelsen (1958:301)

  Omfattning
  ändr. 9, 12, 13, 13 c §§

Förordning (1979:276) om ändring i sjömansskattekungörelsen (1958:301)

  Omfattning
  ändr. 14 §

Förordning (1981:391) om ändring i sjömansskattekungörelsen (1958:301)

  Omfattning
  ändr. 13 c §

Förordning (1982:1217) om ändring i sjömansskattekungörelsen (1958:301)

  Omfattning
  ändr. 19, 20 §§

Förordning (1984:950) om ändring i sjömansskattekungörelsen (1958:301)

  Omfattning
  ändr. 1, 17, 20, 22 §§; nya 13 d, 23 §§
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1986:1352) om ändring i sjömansskattekungörelsen (1958:301)

  Omfattning
  ändr. 14, 21 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1990:1292) om ändring i sjömansskattekungörelsen (1958:301)

  Omfattning
  upph. 16, 18 §§; ändr. 11, 13 a, 14, 15, 21 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1993:1231) om ändring i sjömansskattekungörelsen (1958:301)

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:198, Bet. 1992/93:SkU27
  Omfattning
  ändr. 21 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:30) om ändring i sjömansskattekungörelsen (1958:301)

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:447, Prop. 1992/93:150, Bet. 1992/93:FiU30
  Omfattning
  ändr. 19 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1919) om ändring i sjömansskattekungörelsen (1958:301)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995. Äldre bestämmelser gäller beträffande inkomster för vilka sjömansskatt har betalats eller skulle ha betalats före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1996:601) om ändring i sjömansskattekungörelsen (1958:301)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996. Äldre bestämmelser tillämpas dock fortfarande i fråga om gärningar som begåtts före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
1996-07-01

Förordning (1997:805) om upphävande av sjömansskattekungörelsen (1958:301)

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda kungörelsen tillämpas dock fortfarande i fråga om inkomster som hänför sig till tid före utgången av år 1997.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:66, Prop. 1995/96:227, Bet. 1996/97:SkU3
  Omfattning
  upph.