Upphävd författning

Ersättningsförordning (1991:354);

Departement
Civildepartementet BU
Utfärdad
1991-04-18
Ändring införd
SFS 1991:354
Ikraft
1991-07-01
Upphäver
Förordning (1975:586) om register över statliga avgifter
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förordningens tillämpningsområde m.m.

1 §  Denna förordning gäller rätten för myndigheterna under regeringen att ta ut ersättning för varor och tjänster. Förordningen gäller dock inte affärsverken.

2 §  En myndighet får ta ut ersättning för varor och tjänster bara om det följer av en lag eller en förordning eller av ett särskilt beslut av regeringen.

3 §  Denna förordning skall tillämpas bara om något annat inte följer av en lag eller en förordning eller av ett särskilt beslut av regeringen.

[S2]/r3/ Ersättning för vissa varor och tjänster

4 §  Om det ligger inom ramen för en myndighets uppgift enligt lag eller enligt instruktion eller annan förordning, får myndigheten mot ersättning tillhandahålla följande varor och tjänster:

  1. tidskrifter och andra publikationer,
  2. informations- och kursmaterial,
  3. konferenser och kurser,
  4. rådgivning.

[S2]En myndighet får mot ersättning också upplåta lokaler om byggnadsstyrelsen har medgett det. En myndighet får också upplåta utrustning mot ersättning.

[S3]Varor och tjänster som avses i första och andra styckena får tillhandahållas andra än statliga myndigheter bara om verksamheten är av tillfällig natur eller av mindre omfattning.

5 §  En myndighet får efter överenskommelse med en annan myndighet under regeringen mot ersättning tillhandahålla den myndigheten även andra tjänster än som avses i 4 §, om det är förenligt med myndigheternas uppgift enligt lag eller enligt instruktion eller annan förordning.

6 §  Bara om regeringen särskilt medger det får en myndighet i större omfattning tillhandahålla en annan myndighet varor och tjänster som avses i 4 § första och andra styckena eller 5 §.

7 §  En myndighet får själv bestämma ersättningens storlek och disponera inkomster från försäljning av sådana varor och tjänster som avses i 4 eller 5 §.

[S2]/r3/ Redovisning av inkomster m. m.

8 §  Inkomster från försäljning av varor och tjänster som avses i 4 och 5 §§ skall redovisas särskilt under myndighetens förvaltningsanslag. Om myndigheten lämnar resultaträkning, skall inkomsterna redovisas i denna.

9 §  Inkomster från andra varor och tjänster än som avses i 4 eller 5 § skall redovisas mot den inkomsttitel som regeringen bestämmer.

[S2]/r3/ Samråd m. m.

10 §  Myndigheten skall varje år samråda med riksrevisionsverket om den ersättning som myndigheten tar ut för varor och tjänster.

[S2]Verket får medge undantag från samrådsskyldigheten.

11 §  Myndigheten skall på begäran av riksrevisionsverket lämna uppgifter om de varor och tjänster som myndigheten tar ut ersättning för.

12 §  Riksrevisionsverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Ersättningsförordning (1991:354)

Förarbeten
Prop. 1989/90:100
Ikraftträder
1991-07-01

Ändring, SFS 1992:191

    Omfattning
    upph.