Upphävd författning

Förordning (1991:7) om frisläpp av investeringsreserver

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1991-01-10
Ändring införd
SFS 1991:7 i lydelse enligt SFS 1995:179
Ikraft
1991-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Belopp som har avsatts till allmän investeringsreserv enligt lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv får tas i anspråk för

  1. kostnader för reparations- och andra underhållsarbeten på en här i riket belägen byggnad som inte utgör lagertillgång eller är avsedd att användas som bostad och för avskrivning av ny-, till- eller ombyggnad av en sådan byggnad om arbetena påbörjas den 10 januari 1991 eller senare,
  2. avskrivning av inventarier som, om de inte utgör transportmedel i internationell trafik, är avsedda att användas här i riket om inventarierna anskaffas den 10 januari 1991 eller senare,
  3. kostnader för främjande av skogsbruk eller för reparations- och andra underhållsarbeten på en här i riket belägen markanläggning som inte utgör lagertillgång och för avskrivning av sådan markanläggning om arbetena påbörjas den 10 januari 1991 eller senare.

2 §  Investeringsreserven får inte tas i anspråk för att anskaffa begagnade inventarier, föremål avsedda för utsmyckning, båtar som avses i 1 kap. 2 § sjölagen (1994:1009), järnvägsvagnar samt containrar och liknande anordningar för befordran av gods.

[S2]I fråga om inventarier som den skattskyldige har förvärvat från näringsidkare med vilken han har väsentlig ekonomisk intressegemenskap får investeringsreserven tas i anspråk endast om inventarierna har tillverkats under beskattningsåret.

[S3]I fråga om anskaffning av personbil som avses i vägtrafikkungörelsen (1972:603) får investeringsreserven tas i anspråk endast om bilen är avsedd för yrkesmässig trafik. Förordning (1995:179).

3 §  Allmän investeringsreserv får tas i anspråk endast för avskrivning eller kostnad i den förvärvskälla till vilken avsättningen hänför sig.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:7) om frisläpp av investeringsreserver

    Ikraftträder
    1991-02-01

Förordning (1995:179) om ändring i förordningen (1991:7) om frisläpp av investeringsreserver

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1995-03-01

Förordning (2000:941) om upphävande av förordningen (1991:7) om frisläpp av investeringsreserver

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om 2001 och tidigare års taxeringar.
Omfattning
upph.