Inaktuell version

Förordning (1991:712) om tillfälligt anordningsbidrag inom missbrukar- och ungdomsvården

Version: 1991:712

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1991-07-12
Ändring införd
SFS 1991:712
Ikraft
1991-07-01
Tidsbegränsad
1993-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statligt anordningsbidrag lämnas för sådana nya platser som tas i bruk under åren 1991 och 1992 i särskilda ungdomshem enligt 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller hem som avses i 23 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. Bidrag lämnas inom en total ram av 150 000 000 kronor för åren 1991 och 1992, dock med högst 75 000 000 kronor för år 1991. Bidrag lämnas med 500 000 kronor per plats i sluten avdelning och 250 000 kronor per plats i öppen avdelning, dock med högst hälften av de faktiska ny-, till- eller ombyggnadskostnaderna.

2 §  Frågor om anordningsbidrag prövas av socialstyrelsen, som också betalar ut beviljade bidrag.

3 §  Ansökan om anordningsbidrag görs av landstingskommunen eller kommunen och ges in till socialstyrelsen.

4 §  På socialstyrelsens eller riksrevisionsverkets begäran är landstingskommunen eller kommunen skyldig att tillhandahålla det underlag som behövs för dessa myndigheters granskning.

5 §  Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

6 §  Socialstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:712) om tillfälligt anordningsbidrag inom missbrukar- och ungdomsvården

    Övergångsbestämmelse

    Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991 och gäller till utgången av år 1992. Bidrag enligt förordningen lämnas dock för tid från och med den 1 januari 1991.
    Ikraftträder
    1991-07-01