Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

(LVU)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1990-03-08
Ändring införd
SFS 1990:52 i lydelse enligt SFS 2024:272
Ikraft
1990-07-01
Upphäver
Lag (1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-07-01

Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) är en lag som enligt 1 § LVU är avsedd att komplettera socialtjänstlagen (2001:453) när det gäller insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom upp till 20 år om det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne och, när den unge har fyllt 15 år, av honom eller henne själv.

Beslut om vård med stöd av 4 § LVU meddelas av förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden.

An unofficial translation is available from the Government Offices

Inledande bestämmelse

1 §  Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom ska göras i samförstånd med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453). Insatserna ska präglas av respekt för den unges människovärde och integritet.

[S2]Den som är under 18 år ska dock beredas vård enligt denna lag, om någon av de situationer som anges i 2 eller 3 § föreligger och det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne och, när den unge har fyllt 15 år, av honom eller henne själv.

[S3]Vård med stöd av 3 § får även beredas den som har fyllt 18 men inte 20 år, om sådan vård med hänsyn till den unges behov och personliga förhållanden i övrigt är lämpligare än någon annan vård och det kan antas att behövlig vård inte kan ges med den unges samtycke.

[S4]Vissa andra åtgärder får vidtas utan samtycke enligt 22, 24, 31 a, 32 a och 32 b §§.

[S5]Vid beslut enligt denna lag ska vad som är bäst för den unge vara avgörande. Lag (2022:664).

Prop. 2006/07:129: Förslaget behandlas i avsnitt 6.1.

I sjätte stycket anges att den unge skall få relevant information. Att se till att information ges är i första hand en uppgift för socialnämnden. Att ta del av informationen är en möjlighet, inte en skyldighet, för barn och unga. Hänsyn skall vid informationsgivning tas till barnets bästa och det ...

Prop. 2002/03:53: Förslaget behandlas i avsnitt 6.1 och 6.2.

Första stycket kompletteras med en bestämmelse om att insatserna skall präglas av respekt för den unges människovärde och integritet.

Detta ...

Prop. 2012/13:10: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.

Sjätte stycket upphävs. Den unges rätt att komma till tals regleras i 36 §. Den har utformats på motsvarande sätt som 11 kap. 10 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453), se författningskommentaren till den paragrafen.

 • RÅ 2009:64:Avlägsna eller hypotetiska risker för att barnets hälsa eller utveckling skadas kan inte läggas till grund för beslut om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.
 • HFD 2012:35:Den risk för skada som en separation från ett familjehem kan medföra ska inte vägas in i bedömningen av om vård enligt LVU ska upphöra.
 • RÅ 2008:55:Ett tvåårigt barn har tagits om hand enligt LVU på grund av att modern bl.a. uttalat dödshot mot barnet. Fråga om vilken hänsyn som kan tas till moderns uppgift att hoten inte varit allvarligt menade.
 • RÅ 1996:61:En vid prövningstillfället i Regeringsrätten 16-årig flicka hade på grund av kronisk trötthet, depression och därmed sammanhängande somatiska besvär sedan flera år försummat sin skolgång och tillbringat en stor del av dygnet i sängen. Fråga vid tillämpning av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga huruvida det på grund av brister i moderns omsorg eller annat förhållande i hemmet fanns påtaglig risk att flickans hälsa eller utveckling skadas.
 • RÅ 2002:69:Socialnämnd har ålagts att ersätta motparts rättegångskostnader i ett mål enligt lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn men inte det familjehem som också varit tappande part.
 • HFD 2015:36:I mål om placering enligt LVU är domstolens prövning inte begränsad till att endast avse lämpligheten av socialnämndens placeringsbeslut.
 • RÅ 2000:33:Fråga om innebörden av begreppet "socialt nedbrytande beteende" i 3 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.
 • RÅ 2005:66:En 12-årig flicka som är omhändertagen för vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga motsätter sig umgänge med vårdnadshavaren. Socialnämndens beslut om totalt umgängesförbud har fastställts då det har ansetts att den ungas vilja skall tillmätas avgörande betydelse och att det måste anses vara det bästa för henne att något umgänge inte utövas så länge hon själv inte kan acceptera det.
 • HFD 2011:6:Förutsättningar för vård enligt lagen med särskild bestämmelser om vård av unga.
 • RÅ 2010:24:Fråga om en 16-årig flicka med ADHD och autismspektrumstörning uppvisar ett sådant socialt nedbrytande beteende som avses i 3 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.
 • HFD 2022:11:Det är förenligt med artikel 5 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna att med stöd av 1 och 3 §§ lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga bereda den som fyllt 18 år och har ett socialt nedbrytande beteende vård som innefattar frihetsberövande.
 • HFD 2017:42:Mot bakgrund av lagstiftningens syfte måste även ett yngre barns uppgifter kunna tillmätas sådan tyngd att de ensamma kan ligga till grund för ett beslut om vård med stöd av LVU.
 • HFD 2014:46:Fråga om förutsättningar för vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Tillika fråga om förutsättningar för ett förordnande om omedelbar verkställighet av ett beslut om att vården ska upphöra.
 • HFD 2015:27:Risken för att en förälder trots kontaktförbud söker upp den andre föräldern och de eventuella negativa konsekvenser detta skulle kunna få för de hos denne bosatta barnen har inte ansetts vara ett sådant förhållande i hemmet som är grund för vård enligt LVU (jfr HFD 2014 ref. 23).
 • RÅ 1995:46:Fråga vid tillämpning av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga om påtaglig risk för skada av ett barns hälsa eller utveckling förelegat till följd av psykisk störning hos ensamstående förälder.
 • RÅ 1995:39:Fråga vid tillämpning av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga huruvida det på grund av brister i föräldrarnas omsorg finns påtaglig risk att barnens hälsa eller utveckling skadas.
 • RÅ 1996:91:Fråga vid tillämpning av 2 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga huruvida det förekommit misshandel eller brister i omsorgen.
 • RÅ 1995:38:Fråga om förutsättning för vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, när samtycke till vård i familjehem har lämnats på ett sent stadium i förfarandet.
 • HFD 2012 not 31:Sedan föräldrarna begärt att vården av deras familjehemsplacerade barn med svår beteendestörning skulle upphöra ansågs förutsättningar för vård enligt LVU föreligga då pågående behandling annars skulle försvåras
 • HFD 2023:33:Fråga om domstols utredningsansvar i mål om vård enligt LVU när socialnämnden i ansökan om vård har utelämnat detaljer i ett barns berättelse med hänvisning till sekretess.

Beredande av vård

2 §  Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Lag (2003:406).

Prop. 2002/03:53: Ändringen innebär att det i lagen tydliggörs att även psykisk misshandel omfattas. Någon förändring i sak är inte avsedd. Vad som avses med psykisk misshandel framgår av avsnitt 6.3.

 • RÅ 2009:64:Avlägsna eller hypotetiska risker för att barnets hälsa eller utveckling skadas kan inte läggas till grund för beslut om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.
 • HFD 2018:6:Fråga om utredningen i ett mål om beredande av vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga ger tillräckligt stöd för slutsatsen att ett litet barn har utsatts för fysisk misshandel eller brister i omsorgen.
 • RÅ 1995:64:Ensamstående kvinna med två små barn erhöll på grund av att hon led av ett visst handikapp omfattande stöd och hjälp från socialvårdens sida dels i hemmet dels genom en kontaktfamilj. Fråga om förhållandena i hemmet var sådana att det fanns påtaglig risk för att barnens hälsa och utveckling skadas.
 • HFD 2012:35:Den risk för skada som en separation från ett familjehem kan medföra ska inte vägas in i bedömningen av om vård enligt LVU ska upphöra.
 • HFD 2015:27:Risken för att en förälder trots kontaktförbud söker upp den andre föräldern och de eventuella negativa konsekvenser detta skulle kunna få för de hos denne bosatta barnen har inte ansetts vara ett sådant förhållande i hemmet som är grund för vård enligt LVU (jfr HFD 2014 ref. 23).
 • RÅ 1995:46:Fråga vid tillämpning av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga om påtaglig risk för skada av ett barns hälsa eller utveckling förelegat till följd av psykisk störning hos ensamstående förälder.
 • RÅ 1995:39:Fråga vid tillämpning av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga huruvida det på grund av brister i föräldrarnas omsorg finns påtaglig risk att barnens hälsa eller utveckling skadas.
 • HFD 2014:23:Skriftliga hot mot en vårdnadshavare har inte ansetts vara ett sådant förhållande i hemmet som är grund för vård enligt LVU.
 • HFD 2017:42:Mot bakgrund av lagstiftningens syfte måste även ett yngre barns uppgifter kunna tillmätas sådan tyngd att de ensamma kan ligga till grund för ett beslut om vård med stöd av LVU.
 • HFD 2015 not 41:Vård av unga, lagen med särskilda bestämmelser om (LVU) / Vårdnadshavares agerande i samband med upphörande av frivillig vård i familjehemmet ansågs inte utgöra brister i omsorgen enligt 2 § LVU
 • RÅ 2008:55:Ett tvåårigt barn har tagits om hand enligt LVU på grund av att modern bl.a. uttalat dödshot mot barnet. Fråga om vilken hänsyn som kan tas till moderns uppgift att hoten inte varit allvarligt menade.
 • RÅ 1996:61:En vid prövningstillfället i Regeringsrätten 16-årig flicka hade på grund av kronisk trötthet, depression och därmed sammanhängande somatiska besvär sedan flera år försummat sin skolgång och tillbringat en stor del av dygnet i sängen. Fråga vid tillämpning av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga huruvida det på grund av brister i moderns omsorg eller annat förhållande i hemmet fanns påtaglig risk att flickans hälsa eller utveckling skadas.
 • NJA 2013 s. 145:En 13-årig flicka var omhändertagen för vård med stöd av lagen om vård av unga. Medan hon tillfälligt var placerad hos mamman anlade hon en omfattande brand. Placeringsbeslutet har ansetts inte i sig kunna medföra skadeståndsansvar mot dem som drabbades av branden. Däremot har socialnämndens underlåtenhet att uppfylla sin plikt att hålla uppsikt över flickan ansetts kunna medföra ett sådant ansvar. Också frågan om betydelsen för fördelningen av bevisbördan av att socialnämnden inte på ett kontrollerbart sätt gjorde en adekvat utvärdering av faresituationen.
 • RÅ 2002:69:Socialnämnd har ålagts att ersätta motparts rättegångskostnader i ett mål enligt lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn men inte det familjehem som också varit tappande part.
 • HFD 2015 not 7:Överklagande, som gjorts i syfte att få uttalanden i besluts- eller domskäl ändrade, avvisades
 • RÅ 1996:91:Fråga vid tillämpning av 2 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga huruvida det förekommit misshandel eller brister i omsorgen.
 • HFD 2014:46:Fråga om förutsättningar för vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Tillika fråga om förutsättningar för ett förordnande om omedelbar verkställighet av ett beslut om att vården ska upphöra.
 • RÅ 1995:38:Fråga om förutsättning för vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, när samtycke till vård i familjehem har lämnats på ett sent stadium i förfarandet.
 • HFD 2011 not 101:Utredningen om föräldrarnas förmåga att ta hand om sitt barn beskrev inte en sådan påtaglig risk för skada som är en förutsättning för ett beslut om tvångsvård
 • HFD 2012 not 31:Sedan föräldrarna begärt att vården av deras familjehemsplacerade barn med svår beteendestörning skulle upphöra ansågs förutsättningar för vård enligt LVU föreligga då pågående behandling annars skulle försvåras
 • HFD 2011:6:Förutsättningar för vård enligt lagen med särskild bestämmelser om vård av unga.
 • HFD 2023:33:Fråga om domstols utredningsansvar i mål om vård enligt LVU när socialnämnden i ansökan om vård har utelämnat detaljer i ett barns berättelse med hänvisning till sekretess.

3 §  Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende.

[S2]Vård skall också beslutas om den som dömts till sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken vid verkställighetens slut bedöms vara i uppenbart behov av fortsatt vård för att inte löpa sådan risk som avses i första stycket. Lag (2006:896).

Prop. 1997/98:96: Paragrafen har kompletterats med ett andra stycke. Av det följer att det skall vara möjligt att besluta om vård i fråga om den som dömts till sluten ungdomsvård med stöd av 31 kap 1 a § brottsbalken om den dömde vid verkställighetstidens slut bedöms vara i uppenbart behov av fortsatt vård enligt 3 §. Att detta inte kan bli aktuellt i fråga om den som har fyllt 20 år följer av 1 §. Beslut fattas av förvaltningsdomstol ...

Prop. 2005/06:165: I paragrafen har hänvisningen till 31 kap. 1 a § brottsbalken bytts ut mot en hänvisning till 32 kap. 5 § brottsbalken. Ändringen är föranledd av att bestämmelsen om sluten ungdomsvård har flyttats från 31 kap. 1 a § brottsbalken till den nya paragrafen 32 kap. 5 § samma balk. Frågan ...

 • HFD 2015:7:Fråga om en flicka som vistas på hemlig ort på grund av misshandel, hot och kränkande behandling i hemmet, genom att riskera att röja sin vistelseort uppvisar ett sådant socialt nedbrytande beteende som avses i 3 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.
 • NJA 2013 s. 145:En 13-årig flicka var omhändertagen för vård med stöd av lagen om vård av unga. Medan hon tillfälligt var placerad hos mamman anlade hon en omfattande brand. Placeringsbeslutet har ansetts inte i sig kunna medföra skadeståndsansvar mot dem som drabbades av branden. Däremot har socialnämndens underlåtenhet att uppfylla sin plikt att hålla uppsikt över flickan ansetts kunna medföra ett sådant ansvar. Också frågan om betydelsen för fördelningen av bevisbördan av att socialnämnden inte på ett kontrollerbart sätt gjorde en adekvat utvärdering av faresituationen.
 • RÅ 2000:33:Fråga om innebörden av begreppet "socialt nedbrytande beteende" i 3 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.
 • RÅ 2010:24:Fråga om en 16-årig flicka med ADHD och autismspektrumstörning uppvisar ett sådant socialt nedbrytande beteende som avses i 3 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.
 • HFD 2022:11:Det är förenligt med artikel 5 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna att med stöd av 1 och 3 §§ lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga bereda den som fyllt 18 år och har ett socialt nedbrytande beteende vård som innefattar frihetsberövande.
 • HFD 2015:42:En snart 17-årig ungdoms misskötsel av sin behandling av en allvarlig sjukdom har inte ansetts utgöra ett sådant socialt nedbrytande beteende som avses i LVU.

4 §  Beslut om vård med stöd av denna lag meddelas av förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden.

[S2]Ansökan skall innehålla en redogörelse för

 • den unges förhållanden,
 • de omständigheter som utgör grund för att den unge behöver beredas vård,
 • tidigare vidtagna åtgärder,
 • den vård som socialnämnden avser att anordna,
 • hur relevant information lämnats till den unge,
 • vilket slags relevant information som lämnats, samt
 • den unges inställning. Lag (2009:804).

Prop. 2006/07:129: Förslaget behandlas i avsnitt 6.2.

I andra stycket har gjorts en redaktionell ändring så att uppräkningen av vad en ansökan skall innehålla numera görs i punktform. I uppräkningen har också lagts till att en ansökan om vård skall innehålla en redogörelse även för hur relevant information lämnats till den unge, vilket slags relevant information som lämnats samt för den unges inställning. Bestämmelser ...

 • HFD 2011 not 101:Utredningen om föräldrarnas förmåga att ta hand om sitt barn beskrev inte en sådan påtaglig risk för skada som är en förutsättning för ett beslut om tvångsvård
 • HFD 2023:33:Fråga om domstols utredningsansvar i mål om vård enligt LVU när socialnämnden i ansökan om vård har utelämnat detaljer i ett barns berättelse med hänvisning till sekretess.

5 §  Rättens beslut om vård upphör att gälla, om vården inte har påbörjats inom fyra veckor från den dag då beslutet vann laga kraft.

Omedelbart omhändertagande

6 §  Socialnämnden får besluta att den som är under 20 år omedelbart skall omhändertas, om

 1. det är sannolikt att den unge behöver beredas vård med stöd av denna lag, och
 2. rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa eller utveckling eller till att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller vidare åtgärder hindras.

[S2]Om socialnämndens beslut om omhändertagande inte kan avvaktas, får nämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat besluta om omhändertagande. Beslutet skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

[S3]När socialnämnden har ansökt om vård med stöd av lagen, får även rätten besluta att den unge omedelbart skall omhändertas.

 • RÅ 2002:69:Socialnämnd har ålagts att ersätta motparts rättegångskostnader i ett mål enligt lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn men inte det familjehem som också varit tappande part.
 • RÅ 2006:36:Fråga om svensk domstol är behörig att pröva ansökan om beredande av vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga när barnen vid den tidpunkt då domstolsprocessen inleds vistas i ett annat land.
 • RÅ 2010 not 49:Fråga i mål om prövningstillstånd om svensk domstols behörighet att pröva ansökan om beredande av vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
 • HFD 2011:50:Förutsättningar för upphävande av ett pågående omedelbart omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.
 • HFD 2015 not 57:Vård av unga, lagen med särskilda bestämmelser om (LVU) / Mål rörande beslut om omedelbart omhändertagande avskrevs när beslutet ersatts av ett nytt sådant beslut

6 a §  Är svensk domstol inte behörig att besluta om beredande av vård enligt denna lag, får socialnämnden besluta att den som är under 18 år omedelbart ska omhändertas, om

 1. åtgärder av behörig utländsk myndighet inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa eller utveckling eller till att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller vidare åtgärder hindras, och
 2. det är sannolikt att den unge tillfälligt behöver vård som avses i denna lag.

[S2]För beslut enligt första stycket gäller 6 § andra stycket och, för det fall socialnämnden har ansökt om vård med stöd av lagen, 6 § tredje stycket.

[S3]I 9 a och 9 b §§ finns bestämmelser om fortsatt omhändertagande för tillfällig vård av den unge.

[S4]Denna paragraf ansluter, tillsammans med 7-9 b §§, till rådets förordning (EU) 2019/1111 av den 25 juni 2019 om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn (Bryssel II-förordningen) och lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention. Lag (2022:955).

Prop. 2018/19:102: 1. åtgärder av behörig utländsk myndighet inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa eller utveckling eller till att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller vidare åtgärder hindras, och

2. det är sannolikt att den unge tillfälligt behöver vård som avses i denna lag. För beslut enligt första stycket gäller 6 § andra stycket och, för det fall socialnämnden har ansökt om vård med stöd av lagen, ...

Prop. 2021/22:189: Paragrafen innehåller bestämmelser som tydliggör att socialnämnden under vissa förutsättningar får besluta om omedelbart omhändertagande när svensk domstol inte är behörig att besluta om beredande av vård enligt denna lag. Övervägandena finns i avsnitt 5.

7 §  Har socialnämnden beslutat om omedelbart omhändertagande, skall beslutet underställas förvaltningsrätten inom en vecka från den dag då beslutet fattades. Därvid skall beslutet jämte handlingarna i ärendet tillställas rätten.

[S2]Förvaltningsrätten skall pröva beslutet så snart det kan ske. Om det inte finns synnerliga hinder, skall prövningen ske inom en vecka från den dag då beslutet och handlingarna kom in till rätten.

[S3]Om beslutet inte har underställts förvaltningsrätten inom föreskriven tid, upphör omhändertagandet.

[S4]Har socialnämnden beslutat om omedelbart omhändertagande efter det att nämnden har ansökt om vård med stöd av lagen, skall beslutet underställas den rätt som prövar frågan om vård. Därvid gäller bestämmelserna i första-tredje styckena. Lag (2009:804).

8 §  Om förvaltningsrätten fastställer ett beslut om omedelbart omhändertagande, ska socialnämnden inom fyra veckor från den dag då omhändertagandet verkställdes ansöka hos förvaltningsrätten om att den unge ska

 1. beredas vård med stöd av denna lag, eller
 2. vara fortsatt omhändertagen för tillfällig vård enligt 9 a §.

[S2]Förvaltningsrätten får medge förlängning av denna tid, om ytterligare utredning eller någon annan särskild omständighet gör det nödvändigt. Lag (2019:472).

Prop. 2018/19:102: 2. vara fortsatt omhändertagen för tillfällig vård enligt 9 a §. Förvaltningsrätten får medge förlängning av denna tid, om ytterligare utredning eller någon annan särskild omständighet gör det nödvändigt.

Paragrafen innehåller bestämmelser om tidsfrister för socialnämndens ansökan om att den unge ska beredas vård med stöd av lagen, efter det att förvaltningsrätten har fastställt ett beslut om omedelbart omhändertagande. Paragrafen ändras som ...

9 §  Ett omedelbart omhändertagande upphör

 1. om ansökan om vård eller ansökan om fortsatt omhändertagande för tillfällig vård enligt 9 a § inte har gjorts inom den tid som anges i 8 § och inte heller förlängning av tiden har begärts, eller
 2. när rätten avgör frågan om vård eller frågan om fortsatt omhändertagande.

[S2]Ett beslut om omedelbart omhändertagande får inte verkställas om den unge är häktad.

[S3]Om det inte längre finns skäl för ett omhändertagande, ska socialnämnden besluta att detta genast ska upphöra. Ett sådant beslut får meddelas också av den rätt som prövar en fråga om vård med stöd av lagen eller en fråga om fortsatt omhändertagande enligt 9 a §. Lag (2019:472).

Prop. 2018/19:102: 1. om ansökan om vård eller ansökan om fortsatt omhändertagande för tillfällig vård enligt 9 a § inte har gjorts inom den tid som anges i 8 § och inte heller förlängning av tiden har begärts eller

2. när rätten avgör frågan om vård eller frågan om fortsatt omhändertagande. Ett beslut om omedelbart omhändertagande får inte verkställas om den unge är häktad.

Om det inte längre finns skäl för ett omhändertagande, ska socialnämnden besluta ...

9 a §  Förvaltningsrätten får medge att ett omhändertagande enligt 6 a § ska fortsätta om den unge fortsatt behöver tillfällig vård och socialnämnden har ansökt om fortsatt omhändertagande inom den tid som anges i 8 § första stycket, tiden för ett beslut om förlängd tidsfrist enligt 8 § andra stycket inte har löpt ut eller tiden för ett gällande beslut om fortsatt omhändertagande inte har löpt ut.

[S2]Socialnämnden ska i ansökan ange hur lång tid den unge behöver vara omhändertagen och vilka omständigheter som utgör grund för ett fortsatt omhändertagande. Tillsammans med ansökan ska socialnämnden överlämna handlingarna i ärendet till förvaltningsrätten.

[S3]Om ansökan har kommit in till förvaltningsrätten inom föreskriven tid, får omhändertagandet fortsätta i avvaktan på förvaltningsrättens beslut.

[S4]Ett medgivande om fortsatt omhändertagande får lämnas för högst två månader åt gången, räknat från den dag då domstolen meddelar beslut i frågan. Ett fortsatt omhändertagande får pågå under högst ett år i följd, såvida inte fortsatt tillfällig vård är nödvändig. Lag (2019:472).

Prop. 2018/19:102: Socialnämnden ska i ansökan ange hur lång tid den unge behöver vara omhändertagen och vilka omständigheter som utgör grund för ett fortsatt omhändertagande. Tillsammans med ansökan ska socialnämnden överlämna handlingarna i ärendet till förvaltningsrätten.

Om ansökan har kommit in till förvaltningsrätten inom föreskriven tid får omhändertagandet fortsätta i avvaktan på förvaltningsrättens beslut.

...

9 b §  Ett fortsatt omhändertagande för tillfällig vård enligt 9 a § upphör om socialnämnden inte har ansökt om att den unge ska vara fortsatt omhändertagen innan tiden för gällande beslut om fortsatt omhändertagande har löpt ut.

[S2]Om det inte längre finns skäl för att den unge ska vara omhändertagen, ska socialnämnden eller, i förekommande fall, rätten besluta att omhändertagandet genast ska upphöra. Lag (2019:472).

Prop. 2018/19:102: Om det inte längre finns skäl för att den unge ska vara omhändertagen, ska socialnämnden eller, i förekommande fall, rätten besluta att omhändertagandet genast ska upphöra.

Paragrafen är ny och har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Paragrafen anger när ett fortsatt omhändertagande för tillfällig vård ...

Vården

10 §  Vården skall anses påbörjad när den unge på grund av ett beslut om omedelbart omhändertagande eller om vård har placerats utanför sitt eget hem.

[S2]För vårdens innehåll och utformning gäller bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453) och föreskrifterna i 11-20 §§. Lag (2001:466).

 • RH 2016:46:Fråga om bestämmelsen om straff för egenmäktighet med barn är tillämplig när ett barn som har omhändertagits för vård enligt LVU bortförs innan det har överlämnats till de utsedda vårdgivarna och vården således inte har kunnat påbörjas. Tillika fråga om skadestånd för kränkning till barnet.

11 §  Socialnämnden bestämmer hur vården av den unge skall ordnas och var han eller hon skall vistas under vårdtiden. I fråga om den som vårdas i ett hem som avses i 12 § första stycket får dock Statens institutionsstyrelse i samband med att den unge transporteras besluta att han eller hon tillfälligt skall vistas i ett annat sådant hem.

[S2]Nämnden får medge att den unge vistas i sitt eget hem, om detta kan antas vara bäst ägnat att främja vården av honom eller henne. Vård med stöd av denna lag skall dock alltid inledas utanför den unges eget hem.

[S3]Om nämndens beslut enligt första eller andra stycket inte kan avvaktas, får ordföranden eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat besluta i frågan. Beslutet skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

[S4]Nämnden eller den åt vilken nämnden har uppdragit vården skall ha uppsikt över den unge och, i den utsträckning det behövs för att genomföra vården, bestämma om hans eller hennes personliga förhållanden.

[S5]Nämnden har under vårdtiden samma ansvar som vårdnadshavaren för att den unges grundläggande rättigheter enligt 6 kap. 1 § föräldrabalken tillgodoses. Lag (2007:1312).

Prop. 2006/07:129: I första stycket stadgas att Statens institutionsstyrelse i samband med att den som vårdas i hem som avses i 12 § första stycket transporteras får besluta att han eller hon tillfälligt skall vistas i ett annat sådant hem.

Normalt sett är det socialnämnden som beslutar om placering av den unge i ett visst hem. I samband med transporter för att den unge behöver göra t.ex. ett sjukhusbesök eller skall närvara vid en rättegång uppstår det dock ibland ett tillfälligt behov ...

Prop. 2002/03:53: Förslaget behandlas i avsnitt 6.1.

Ändringen i första, andra och fjärde styckena syftar till att uppnå könsneutralitet i lagen och innebär ingen ändring i sak.

Ett nytt femte stycke införs, i vilket sägs att socialnämnden under vårdtiden har samma ansvar som vårdnadshavaren för att den unges grundläggande rättigheter enligt <a href="https://lagen.nu/1949:381#K6P1" ...

 • NJA 2013 s. 145:En 13-årig flicka var omhändertagen för vård med stöd av lagen om vård av unga. Medan hon tillfälligt var placerad hos mamman anlade hon en omfattande brand. Placeringsbeslutet har ansetts inte i sig kunna medföra skadeståndsansvar mot dem som drabbades av branden. Däremot har socialnämndens underlåtenhet att uppfylla sin plikt att hålla uppsikt över flickan ansetts kunna medföra ett sådant ansvar. Också frågan om betydelsen för fördelningen av bevisbördan av att socialnämnden inte på ett kontrollerbart sätt gjorde en adekvat utvärdering av faresituationen.
 • RÅ 2002:69:Socialnämnd har ålagts att ersätta motparts rättegångskostnader i ett mål enligt lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn men inte det familjehem som också varit tappande part.
 • HFD 2015:36:I mål om placering enligt LVU är domstolens prövning inte begränsad till att endast avse lämpligheten av socialnämndens placeringsbeslut.

12 §  För vård av unga som på någon grund som anges i 3 § behöver stå under särskilt noggrann tillsyn ska det finnas särskilda ungdomshem. Hemmen ska vara indelade i säkerhetsnivåer. Ett hem som inte tillhör den lägsta nivån har förhöjd säkerhetsnivå.

[S2]Om socialnämnden har beslutat att den unge ska vistas i ett särskilt ungdomshem ska Statens institutionsstyrelse anvisa plats i ett sådant hem. I akuta situationer ska Statens institutionsstyrelse omedelbart anvisa en sådan plats.

[S3]Den unge får inte anvisas en plats som innebär mer ingripande övervakning och kontroll än vad som är nödvändigt för genomförandet av vården eller för att ordningen eller säkerheten på hemmet ska kunna upprätthållas. Lag (2024:259).

Prop. 2017/18:169: Om socialnämnden har beslutat att den unge ska vistas i ett hem som avses i första stycket ska Statens institutionsstyrelse anvisa plats i ett sådant hem. I akuta situationer ska Statens institutionsstyrelse omedelbart anvisa en sådan plats.

Paragrafen behandlas i avsnitt ...

Prop. 2004/05:123: I tredje stycket byts föreståndaren för hemmet ut mot Statens institutionsstyrelse (SiS). SiS får sedan i sin arbets- och delegationsordning reglera vem som skall underrättas.

Prop. 2023/24:81: Om socialnämnden har beslutat att den unge ska vistas i ett särskilt ungdomshem ska Statens institutionsstyrelse anvisa plats i ett sådant hem. I akuta situationer ska Statens institutionsstyrelse omedelbart anvisa en sådan plats.

Den unge får inte anvisas en plats som innebär mer ingripande övervakning och kontroll än vad som är nödvändigt för genomförandet av vården eller för att ordningen eller säkerheten på hemmet ska kunna upprätthållas. ...

 • NJA 2013 s. 145:En 13-årig flicka var omhändertagen för vård med stöd av lagen om vård av unga. Medan hon tillfälligt var placerad hos mamman anlade hon en omfattande brand. Placeringsbeslutet har ansetts inte i sig kunna medföra skadeståndsansvar mot dem som drabbades av branden. Däremot har socialnämndens underlåtenhet att uppfylla sin plikt att hålla uppsikt över flickan ansetts kunna medföra ett sådant ansvar. Också frågan om betydelsen för fördelningen av bevisbördan av att socialnämnden inte på ett kontrollerbart sätt gjorde en adekvat utvärdering av faresituationen.

12 a §  Om den unge är placerad på ett särskilt ungdomshem och vårdas eller har vårdats på sjukhus, ska verksamhetschefen vid vårdenheten genast underrätta Statens institutionsstyrelse om den unge önskar lämna eller redan har lämnat vårdenheten.

[S2]Får någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och är verksam vid ett särskilt ungdomshem kännedom om att den unge har en sådan smittsam sjukdom som enligt 1 kap. 3 § andra stycket smittskyddslagen (2004:168) utgör en allmänfarlig sjukdom, ska Statens institutionsstyrelse underrättas, om det inte står klart att det inte finns någon risk för smittspridning. Lag (2018:652).

Prop. 2017/18:169: Får någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och är verksam vid ett särskilt ungdomshem kännedom om att den unge har en sådan smittsam sjukdom som enligt 1 kap. 3 § andra stycket smittskyddslagen (2004:168) utgör en allmänfarlig sjukdom, ska Statens institutionsstyrelse underrättas, om det inte står klart att det inte finns någon risk för smittspridning. ...

13 §  Har den unge beretts vård med stöd av 2 §, ska socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vård enligt lagen fortfarande behövs och hur vården bör inriktas och utformas.

[S2]Har den unge beretts vård med stöd av 3 §, ska socialnämnden inom sex månader från dagen för verkställighet av vårdbeslutet pröva om vård med stöd av lagen ska upphöra. Denna fråga ska därefter prövas fortlöpande inom sex månader från senaste prövning. Lag (2022:664).

Prop. 2002/03:53: Förslaget behandlas i avsnitt 6.4.2.

Fjärde stycket är nytt. För att markera att överflyttning av vårdnaden enligt föräldrabalken kan vara en framkomlig väg att ge barn större trygghet och visshet om var de skall bo i framtiden åläggs socialnämnden att, när den unge varit placerad i samma familjehem i tre år, överväga om en sådan ...

Prop. 2012/13:10: Paragrafen behandlas i avsnitt 8.2.

Första stycket upphävs och bestämmelsen förs in i nya 13 a § första stycket. Det nya första stycket har utformats på motsvarande sätt som 6 kap. 8 § socialtjänstlagen, se författningskommentaren till den paragrafen.

Ändringarna i nya andra och tredje styckena är ...

Prop. 2020/21:35: Har den unge beretts vård med stöd av 3 §, ska socialnämnden inom sex månader från dagen för verkställighet av vårdbeslutet pröva om vård med stöd av lagen ska upphöra. Denna fråga ska därefter prövas fortlöpande inom sex månader från senaste prövning.

När den unge har varit placerad i samma familjehem under tre år från det att placeringen verkställdes, ska socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt <a href="https://lagen.nu/1949:381#K6P8" ...

Prop. 2021/22:178: Paragrafen innehåller bestämmelser om socialnämndens ansvar att följa vård som beretts den unge med stöd av 2 eller 3 §.

13 a §  Socialnämnden ska noga följa vården av den som får vård med stöd av denna lag.

[S2]Socialnämnden ska följa vården främst genom

 1. regelbundna personliga besök i det hem där den unge vistas,
 2. enskilda samtal med den unge,
 3. samtal med den eller dem som tagit emot den unge i sitt hem, och
 4. samtal med vårdnadshavarna.

[S3]Socialnämnden ska särskilt uppmärksamma den unges hälsa, utveckling, sociala beteende, skolgång samt relationer till anhöriga och andra närstående. Lag (2012:777).

Prop. 2012/13:10: Paragrafen, som är ny, behandlas i avsnitt 8.2.

Första stycket motsvarar nuvarande 13 § första stycket.

Andra och tredje styckena motsvarar i sak nuvarande 5 kap. 1 b § socialtjänstförordningen ...

13 b §  När socialnämnden prövar om vård som har beslutats med stöd av denna lag ska upphöra för någon som är under 18 år och som är placerad i ett hem som avses i 6 kap. 6 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453), ska socialnämnden också särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om flyttningsförbud enligt 24 §. Lag (2022:664).

13 c §  När den unge har varit placerad i samma familjehem under två år från det att placeringen verkställdes, ska socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken. Därefter ska frågan övervägas årligen.

[S2]Vid ett sådant övervägande ska följande särskilt beaktas:

 • den unges och familjehemsföräldrarnas inställning till en vårdnadsöverflyttning,
 • den unges relation till familjehemsföräldrarna och deras förmåga att tillgodose den unges behov av en trygg och god uppväxt,
 • familjehemsföräldrarnas inställning till och förmåga att tillgodose den unges behov av kontakt med sina föräldrar och andra närstående, och
 • den unges relation till sina föräldrar. Lag (2022:664).

14 §  Socialnämnden har ett ansvar för att den unges behov av umgänge med föräldrar och vårdnadshavare så långt möjligt tillgodoses.

[S2]Om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med vård enligt denna lag, får socialnämnden

 1. besluta hur den unges umgänge med vårdnadshavare och med föräldrar som har umgängesrätt reglerad genom dom eller beslut av domstol eller genom avtal ska utövas, eller
 2. besluta att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldrar eller vårdnadshavare.

[S3]Socialnämnden ska minst en gång var tredje månad överväga om ett sådant beslut som avses i andra stycket fortfarande behövs.

[S4]Av 30 § tredje stycket folkbokföringslagen (1991:481) framgår när socialnämnden får ansöka om skyddad folkbokföring för barn som vårdas enligt 2 § denna lag. Lag (2018:686).

Prop. 2017/18:145: Ändringen ska träda i kraft den 1 januari 2019.

Prop. 2002/03:53: Förslaget behandlas i avsnitt 6.4.3.

De ändringar som har gjorts i förhållande till nuvarande lag är att lagtexten numera klart talar om att föräldrar som inte är vårdnadshavare omfattas av paragrafen under förutsättning att umgängesrätten är reglerad genom dom eller beslut av domstol eller genom avtal. I annat fall har föräldern att vända sig till allmän domstol för att få umgängesrätten reglerad ...

 • HFD 2017:40:Fråga om umgänge mellan en förälder och barn som har omhändertagits för en s.k. uppväxtplacering.
 • HFD 2015:27:Risken för att en förälder trots kontaktförbud söker upp den andre föräldern och de eventuella negativa konsekvenser detta skulle kunna få för de hos denne bosatta barnen har inte ansetts vara ett sådant förhållande i hemmet som är grund för vård enligt LVU (jfr HFD 2014 ref. 23).
 • HFD 2017:39:Fråga om det finns tillräckliga skäl för att hemlighålla ett barns vistelseort för en förälder.
 • RÅ 1993:72:Begränsning av föräldrars umgängesrätt enligt 14 § lagen (199052) med särskilda bestämmelser om vård av unga har ansetts kunna ske också genom en inskränkning i föräldrarnas rätt att kontakta barnet per telefon.
 • RÅ 2005:66:En 12-årig flicka som är omhändertagen för vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga motsätter sig umgänge med vårdnadshavaren. Socialnämndens beslut om totalt umgängesförbud har fastställts då det har ansetts att den ungas vilja skall tillmätas avgörande betydelse och att det måste anses vara det bästa för henne att något umgänge inte utövas så länge hon själv inte kan acceptera det.
 • RH 2021:33:Tingsrättens beslut att avvisa en förälders umgängesyrkande har ansetts utgöra rättegångsfel som inte utan väsentlig olägenhet kan avhjälpas i hovrätten. Den omständigheten att barnet inte har varit bosatt hos den ene föräldern eller hos särskilt förordnad vårdnadshavare har inte ansetts utgöra processhinder för att i sak pröva ett umgängesyrkande av den andre föräldern.
 • HFD 2016:74:Delegation kan ske till socialnämndens ordförande att i brådskande fall fatta beslut enligt LVU att inte röja den unges vistelseort.

14 a §  Statens institutionsstyrelse skall följa upp verksamheten enligt denna lag. Uppföljningen skall omfatta tiden såväl under som efter avslutad vård.

[S2]Socialnämnden skall till Statens institutionsstyrelse lämna de uppgifter om enskilda som Statens institutionsstyrelse behöver för att fullgöra den skyldighet som följer av första stycket. Lag (2005:468).

Prop. 2004/05:123: Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 8.

Enligt 7 § förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten får Statens institutionsstyrelse (SiS) behandla personuppgifter för bland annat tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och administration ...

Särskilda befogenheter

Begränsningar av rörelsefriheten

15 §  Om den unge vårdas på någon grund som anges i 3 § och vistas i ett särskilt ungdomshem, får han eller hon hindras att lämna hemmet och i övrigt underkastas den begränsning av rörelsefriheten som är nödvändig för att vården ska kunna genomföras. Den unges rörelsefrihet får också inskränkas när det behövs av hänsyn till andra intagnas eller personalens säkerhet. Lag (2024:259).

15 a §  Den som omfattas av bestämmelserna i 15 § får, i den utsträckning det är lämpligt, vistas utanför det särskilda ungdomshemmet under en på förhand bestämd tid, dock högst fyra veckor.

[S2]Beslut om vistelse utanför hemmet fattas av Statens institutionsstyrelse efter samråd med socialnämnden. Lag (2024:259).

Prop. 2017/18:169: beslut om får gälla i högst 14 dagar. När det inte längre finns förutsättningar för beslutet ska det upphävas.

Den som avses i första stycket får vistas utanför hemmet under en på förhand bestämd tid, dock högst fyra veckor.

Beslut om inskränkning i rätten att använda elektroniska kommunikationstjänster eller ta emot besök samt beslut om vistelse utanför hemmet fattas av Statens institutionsstyrelse. ...

Prop. 2000/01:80: Paragrafen behandlas i avsnitt 12.4.

I första stycket införs en bestämmelse om rätt för den som vårdas i ett särskilt ungdomshem att meddela sig med andra genom telefonsamtal och att ta emot besök i den utsträckning som det kan ske med hänsyn till vården eller ordningen vid hemmet samt möjligheten att under en i förväg bestämd tid vistas utanför hemmet. Motsvarande bestämmelse finns i dag i ...

Prop. 2004/05:123: Förslagen behandlas i avsnitt 7.4.

Bestämmelserna om föreståndarens beslutanderätt utmönstras ur lagen. I stället anges att beslut fattas av Statens institutionsstyrelse (SiS). Angivandet av att beslut i vissa fall skall fattas av föreståndaren torde utgöra en rest från tiden innan SiS bildades och får numera anses vara otidsenligt; SiS och dess institutioner utgör ju en sammanhållen myndighet. I likhet ...

Prop. 2023/24:81: Beslut om vistelse utanför hemmet fattas av Statens institutionsstyrelse efter samråd med socialnämnden.

Paragrafen innehåller bestämmelser om vistelse utanför det särskilda ungdomshemmet.

Bestämmelserna i hittillsvarande första och tredje stycket om användningen av elektroniska kommunikationstjänster och besök flyttas till 15 e, 15 g, 15 i, 15 l, 15 m och 15 o §§ och delvis till 15 h och 15 n §§.

Bestämmelserna i hittillsvarande ...

15 b §  Den som omfattas av bestämmelserna i 15 § får beredas vård vid en enhet inom hemmet som är låsbar eller på något annat sätt inrättad för särskilt noggrann tillsyn (vård vid låsbar enhet),

 1. om det är nödvändigt med hänsyn till den unges eller andras säkerhet, eller
 2. om det är nödvändigt för att förhindra att den unge avviker eller för att i övrigt genomföra vården.

[S2]Den som vårdas vid en låsbar enhet ska ges möjlighet att dagligen vistas utomhus och ges möjlighet att ägna sig åt fysisk aktivitet eller någon annan fritidssysselsättning.

[S3]Vård vid en låsbar enhet får pågå under högst två månader i följd. Om särskilda behandlingsskäl föranleder det, får dock vården vid enheten pågå längre tid, förutsatt att någon av de omständigheter som anges i första stycket fortfarande gäller och att den unge samtidigt ges möjlighet till vistelse i öppnare former eller utanför hemmet. Lag (2018:652).

Prop. 2017/18:169: 2. om det är nödvändigt för att förhindra att den unge avviker eller för att i övrigt genomföra vården.

Den som vårdas vid en låsbar enhet ska ges möjlighet att dagligen vistas utomhus och ges möjlighet att ägna sig åt fysisk aktivitet eller någon annan fritidssysselsättning.

Vård ...

Prop. 2000/01:80: Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 12.4.

I bestämmelsen ges befogenheter att under vissa angivna förhållanden placera en intagen på ett hem för särskild noggrann tillsyn vid enhet som är låsbar eller på annat sätt inrättad för särskilt noggrann tillsyn. Bestämmelsen motsvarar vad som gäller i dag enligt 26 § socialtjänstförordningen. ...

Prop. 2002/03:53: Förslaget behandlas i avsnitt 9.

Andra meningen i första stycket och tredje meningen i andra stycket är nya. Med den intagnes speciella behov av vård avses att det hos den intagne föreligger ett vårdbehov som tydligt kan definieras och motivera vård i enskildhet. Normalt sett bör detta behov finnas tydligt beskrivet i den individuella behandlingsplan som upprättats vid SiS-institutionen. ...

15 c §  Den som omfattas av bestämmelserna i 15 § får, om det är särskilt påkallat på grund av att den unge uppträder våldsamt eller är så påverkad av berusningsmedel att han eller hon inte kan hållas till ordningen, hållas i avskildhet. Den unge ska då stå under fortlöpande uppsikt av personalen och ha möjlighet att tillkalla personal. Han eller hon får inte hållas i sådan avskildhet längre tid än vad som är oundgängligen nödvändigt och inte i något fall under längre tid än fyra timmar i följd.

[S2]En läkare eller sjuksköterska ska skyndsamt yttra sig om varje åtgärd som vidtas enligt första stycket. Om läkaren eller sjuksköterskan begär det, ska åtgärden genast avbrytas. Lag (2018:652).

Prop. 2017/18:169: En läkare eller sjuksköterska ska skyndsamt yttra sig om varje åtgärd som vidtas enligt första stycket. Om läkaren eller sjuksköterskan begär det, ska åtgärden genast avbrytas.

Paragrafen, som i allt väsentligt har utformats i enlighet med Lagrådets förslag, behandlas i avsnitt 6.10 och 6.20. ...

Prop. 2000/01:80: Även denna paragraf är ny och behandlas i avsnitt 12.4.

Paragrafen motsvarar bestämmelserna i fråga om den som är intagen i ett särskilt ungdomshem i nuvarande 27 § socialtjänstförordningen.

Prop. 2002/03:53: Enligt Justitieombudsmannens i avsnitt 9 kommenterade ställningstagande avses med hållas ”avskild från de övriga vid hemmet” alla situationer där den intagne genom institutionens åtgärder hindras att träffa de övriga intagna. I 15 c § har tillskapats institutet avskildhet som motsvarar JO:s tolkning av nuvarande 15 c §. För att markera att bestämmelsen i 15 c § avser situationer där den intagne inte har annan kontakt ...

15 d §  Den som omfattas av bestämmelserna i 15 § får, om det krävs med hänsyn till hans eller hennes speciella behov av vård eller säkerhet eller säkerheten vid hemmet, hindras från att träffa andra som vårdas där (vård i enskildhet).

[S2]Vård i enskildhet ska vara anpassad efter den unges individuella vårdbehov.

[S3]En fråga om vård i enskildhet ska prövas fortlöpande och alltid omprövas inom sju dagar från senaste prövning. Lag (2018:652).

Prop. 2017/18:169: Vård i enskildhet ska vara anpassad efter den unges individuella vårdbehov. En fråga om vård i enskildhet ska prövas fortlöpande och alltid omprövas inom sju dagar från senaste prövning.

Paragrafen, som är ny, behandlas i avsnitt 6.11 och 6.20. Paragrafen har utformats i enlighet med ...

Begränsningar av användningen av elektroniska kommunikationstjänster

15 e §  På särskilda ungdomshem utan förhöjd säkerhetsnivå får den som omfattas av bestämmelserna i 15 § använda elektroniska kommunikationstjänster endast i den utsträckning det är lämpligt. Lag (2024:259).

Prop. 2023/24:81: av bestämmelserna i 15 § använda elektroniska kommunikationstjänster endast i den utsträckning det är lämpligt.

Paragrafen, som är ny, innehåller en bestämmelse om användningen av elektroniska kommunikationstjänster på särskilda ungdomshem utan förhöjd säkerhetsnivå. Överväganden finns i avsnitt 6.1.2.

Bestämmelsen motsvarar delvis hittillsvarande ...

15 f §  På särskilda ungdomshem med förhöjd säkerhetsnivå får den som omfattas av bestämmelserna i 15 § använda elektroniska kommunikationstjänster endast för att stå i förbindelse med en annan person.

[S2]Sådan kommunikation får bara ske med utrustning som tillhandahålls eller godkänns av Statens institutionsstyrelse och i den utsträckning det är lämpligt.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att undantag från begränsningen i första stycket får göras för viss verksamhet eller i vissa situationer under förutsättning att användningen är särskilt angelägen och inte äventyrar säkerheten eller ordningen på hemmet. Lag (2024:259).

Prop. 2023/24:81: av bestämmelserna i 15 § använda elektroniska kommunikationstjänster endast för att stå i förbindelse med en annan person.

Sådan kommunikation får bara ske med utrustning som tillhandahålls eller godkänns av Statens institutionsstyrelse och i den utsträckning det är lämpligt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att undantag ...

15 g §  Den unge får, utöver vad som anges i 15 e och 15 f §§, vägras att använda elektroniska kommunikationstjänster om användningen kan äventyra vården av den unge, ordningen eller säkerheten på det särskilda ungdomshemmet eller vara till skada för den unge eller för någon annan, på ett sätt som inte kan avhjälpas genom att användningen begränsas, avlyssnas eller kontrolleras enligt 15 h §. Lag (2024:259).

Prop. 2023/24:81: elektroniska kommunikationstjänster om användningen kan äventyra vården av den unge, ordningen eller säkerheten på det särskilda ungdomshemmet eller vara till skada för den unge eller för någon annan, på ett sätt som inte kan avhjälpas genom att användningen begränsas, avlyssnas eller kontrolleras enligt 15 h §.

Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om möjligheten att i enskilda fall besluta att vägra den som vårdas på ett särskilt ...

15 h §  Den unges användning av elektroniska kommunikationstjänster enligt 15 e och 15 f §§ får begränsas, avlyssnas eller på något annat sätt kontrolleras om det behövs med hänsyn till vården av den unge, ordningen eller säkerheten på det särskilda ungdomshemmet eller för att förhindra skada för den unge eller för någon annan.

[S2]Vid avlyssning eller annan kontroll ska den unge och den som den unge ska kommunicera med informeras om kontrollen i förväg.

[S3]Kommunikation mellan den unge och en advokat som biträder den unge i en rättslig angelägenhet får inte avlyssnas eller på något annat sätt kontrolleras. Lag (2024:259).

Prop. 2023/24:81: 15 e och 15 f §§ får begränsas, avlyssnas eller på något annat sätt kontrolleras om det behövs med hänsyn till vården av den unge, ordningen eller säkerheten på det särskilda ungdomshemmet eller för att förhindra skada för den unge eller för någon annan.

Vid avlyssning eller annan kontroll ska den unge och den som den unge ska kommunicera med informeras om kontrollen i förväg.

Kommunikation ...

15 i §  Ett beslut enligt 15 g eller 15 h § får gälla i högst 30 dagar. När det inte längre finns förutsättningar för beslutet ska det upphävas. Lag (2024:259).

Prop. 2023/24:81: Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om giltighetstiden för beslut enligt 15 g eller 15 h § att vägra, begränsa, avlyssna eller på något annat sätt kontrollera användningen av elektroniska kommunikationstjänster. Övervägandena finns i avsnitt 7.6.

Bestämmelsen motsvarar den hittillsvarande 15 a § första stycket tredje och fjärde meningarna, med skillnaden att ett beslut får gälla i högst 30 ...

Omhändertagande av utrustning för elektroniska kommunikationstjänster

15 j §  På särskilda ungdomshem utan förhöjd säkerhetsnivå får den unges utrustning för elektroniska kommunikationstjänster omhändertas och förvaras för den unges räkning när ett beslut har fattats enligt 15 g eller 15 h § att vägra, begränsa, avlyssna eller på något annat sätt kontrollera användningen.

[S2]Utrustning som har omhändertagits enligt första stycket ska lämnas tillbaka till den unge senast i samband med att beslutet att vägra, begränsa, avlyssna eller på något annat sätt kontrollera användningen upphör att gälla.

[S3]Utrustning för elektroniska kommunikationstjänster får även samlas in under en behandlingsaktivitet, sysselsättning eller dygnsvila. Lag (2024:259).

Prop. 2023/24:81: utrustning för elektroniska kommunikationstjänster omhändertas och förvaras för den unges räkning när ett beslut har fattats enligt 15 g eller 15 h § att vägra, begränsa, avlyssna eller på något annat sätt kontrollera användningen.

Utrustning som har omhändertagits enligt första stycket ska lämnas tillbaka till den unge senast i samband med att beslutet att vägra, begränsa, avlyssna eller på något annat sätt kontrollera användningen ...

15 k §  På särskilda ungdomshem med förhöjd säkerhetsnivå får den som omfattas av bestämmelserna i 15 § inte inneha eller ta emot utrustning för elektroniska kommunikationstjänster. Sådan utrustning ska omhändertas och förvaras för den unges räkning.

[S2]Utrustning som har omhändertagits ska lämnas tillbaka till den unge senast i samband med att han eller hon inte längre ska vistas på ett hem med förhöjd säkerhetsnivå. Lag (2024:259).

Prop. 2023/24:81: av bestämmelserna i 15 § inte inneha eller ta emot utrustning för elektroniska kommunikationstjänster. Sådan utrustning ska omhändertas och förvaras för den unges räkning.

Utrustning som har omhändertagits ska lämnas tillbaka till den unge senast i samband med att han eller hon inte längre ska vistas på ett hem med förhöjd säkerhetsnivå.

Paragrafen, som är ny, innehåller förbud mot att inneha eller ta emot utrustning ...

Begränsningar av besök

15 l §  Den som omfattas av bestämmelserna i 15 § får ta emot besök endast i den utsträckning det är lämpligt.

[S2]I lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård finns ytterligare bestämmelser om besök på vårdinstitutioner som omfattas av denna lag. Lag (2024:259).

Prop. 2023/24:81: I lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård finns ytterligare bestämmelser om besök på vårdinstitutioner som omfattas av denna lag.

Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om besök på de särskilda ungdomshemmen. Övervägandena finns i avsnitt 6.2. ...

15 m §  Ett besök till den unge får, utöver vad som anges i 15 l §, vägras om det kan äventyra vården av den unge, ordningen eller säkerheten på det särskilda ungdomshemmet eller vara till skada för den unge eller för någon annan, på ett sätt som inte kan avhjälpas genom att besöket till den unge begränsas, övervakas eller kontrolleras enligt 15 n §. Lag (2024:259).

Prop. 2023/24:81: kan äventyra vården av den unge, ordningen eller säkerheten på det särskilda ungdomshemmet eller vara till skada för den unge eller för någon annan, på ett sätt som inte kan avhjälpas genom att besöket till den unge begränsas, övervakas eller kontrolleras enligt 15 n §.

Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser ...

15 n §  Ett besök till den unge enligt 15 l § får begränsas, övervakas eller på något annat sätt kontrolleras om det behövs med hänsyn till vården av den unge, ordningen eller säkerheten på det särskilda ungdomshemmet eller för att förhindra skada för den unge eller för någon annan.

[S2]Vid övervakning eller annan kontroll ska den unge och besökaren informeras om kontrollen i förväg.

[S3]Ett besök av en advokat som biträder den unge i en rättslig angelägenhet får övervakas eller kontrolleras endast om advokaten eller den unge begär det. Lag (2024:259).

Prop. 2023/24:81: annat sätt kontrolleras om det behövs med hänsyn till vården av den unge, ordningen eller säkerheten på det särskilda ungdomshemmet eller för att förhindra skada för den unge eller för någon annan.

Vid övervakning eller annan kontroll ska den unge och besökaren informeras om kontrollen i förväg.

Ett besök av en advokat som biträder den unge i en rättslig angelägenhet får ...

15 o §  Ett beslut enligt 15 m eller 15 n § får gälla i högst 30 dagar. När det inte längre finns förutsättningar för beslutet ska det upphävas. Lag (2024:259).

15 p §  Om det är nödvändigt av säkerhetsskäl, får ett besök till den som omfattas av bestämmelserna i 15 § villkoras av att besökaren genomgår kroppsvisitation.

[S2]Vid kroppsvisitation ska den som kontrolleras visas all den hänsyn som omständigheterna medger. Kroppsvisitation ska, om möjligt, utföras i närvaro av en annan person än den som genomför visitationen. Lag (2024:259).

Bakgrundskontroll

15 q §  Vid bedömningen av om kommunikation eller besök bör vägras, begränsas eller kontrolleras enligt 15 g, 15 h, 15 m eller 15 n § ska det, om det behövs, undersökas om den som den unge vill kommunicera med eller få besök av är dömd eller misstänkt för brott.

[S2]I den utsträckning det behövs får upplysningar också hämtas in om personliga förhållanden i övrigt i fråga om besökaren eller den som den unge vill kommunicera med.

[S3]Besökaren eller den som den unge vill kommunicera med ska i förväg informeras om att en bakgrundskontroll enligt första stycket kan göras och vad kontrollen kan omfatta. Lag (2024:259).

Otillåtna föremål

16 §  Den som omfattas av bestämmelserna i 15 § får inte inneha narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, sådana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådana varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor eller injektionssprutor, kanyler eller andra föremål som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika. Den unge får inte heller inneha något annat som kan vara till men för vården eller ordningen vid hemmet. Om sådan egendom påträffas, skall den omhändertas. Lag (2005:468).

Prop. 1997/98:183: Ändringen är föranledd av tillägget i 20 § och innebär att varor som omfattas av den nya lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor får omhändertas om sådana varor påträffas inom ett sådant hem för särskilt noggrann tillsyn som avses i lagen.

Prop. 1998/99:3: I paragrafen läggs dopningsmedel till de medel som inte får innehas av dem som omfattas av 15 §.

Prop. 2004/05:123: Förslaget behandlas i avsnitt 7.3. Genom ändringen blir det obligatoriskt att på ett hem för särskilt noggrann tillsyn omhänderta de i paragrafen uppräknade föremålen och andra föremål som är särskilt ägnade att användas för missbruk eller annan befattning med narkotika. Även annan egendom som kan vara till men för vården eller ordningen vid hemmet skall omhändertas. Härvidlag är det viktigt att det i beslutet anges på ...

17 §  Den som omfattas av bestämmelserna i 15 § får, om det behövs, kroppsvisiteras eller ytligt kroppsbesiktigas vid ankomst till hemmet för kontroll av att han eller hon inte bär på sig något som enligt 16 § inte får innehas. Detsamma gäller om det under vistelsen i hemmet uppkommer misstanke att sådan egendom ska påträffas hos honom eller henne.

[S2]En kroppsvisitation eller en ytlig kroppsbesiktning ska genomföras i närvaro av ett vittne om inte den unge avstår från den rätten.

[S3]Den unge ska tillfrågas om han eller hon önskar att någon särskild person ur personalen genomför eller närvarar vid kroppsvisitationen eller den ytliga kroppsbesiktningen. Den unges önskemål ska så långt det är möjligt tillgodoses.

[S4]All den hänsyn som omständigheterna medger ska iakttas vid kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning. Lag (2018:652).

Prop. 2017/18:169: En kroppsvisitation eller en ytlig kroppsbesiktning ska genomföras i närvaro av ett vittne om inte den unge avstår från den rätten.

Den unge ska tillfrågas om han eller hon önskar att någon särskild person ur personalen genomför eller närvarar vid kroppsvisitationen eller den ytliga kroppsbesiktningen. Den unges önskemål ska så långt det är möjligt tillgodoses.

All den hänsyn som omständigheterna ...

Prop. 2004/05:123: Ändringen är föranledd av att proportionalitetsprincipen kommer till allmänt uttryck vad avser de särskilda befogenheterna i den föreslagna 20 a §. Den nuvarande bestämmelsen i förevarande paragraf av samma innebörd blir då överflödig.

17 a §  Den som omfattas av bestämmelserna i 15 § är, om inte annat motiveras av medicinska eller liknande skäl, skyldig att vid ankomsten till hemmet lämna blod-, urin-, utandnings-, saliv- eller svettprov för kontroll av om han eller hon är påverkad av narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, sådant medel som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådan vara som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Den unge får uppmanas att lämna prov endast om det finns anledning till det.

[S2]Första stycket första meningen gäller också om det under vistelsen i hemmet kan misstänkas att den unge är påverkad av någon sådan dryck eller vara eller något sådant medel som anges i första stycket. Lag (2018:652).

Prop. 2017/18:169: Första stycket första meningen gäller också om det under vistelsen i hemmet kan misstänkas att den unge är påverkad av någon sådan dryck eller vara eller något sådant medel som anges i första stycket.

Paragrafen, som utformats i enlighet med Lagrådets förslag, behandlas i avsnitt 6.8 och 6.20.

I ...

Prop. 2000/01:80: Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 12.1.

I bestämmelsen ges en skyldighet, och motsvarande befogenhet, för en person som är intagen i ett särskilt ungdomshem att vid ankomsten lämna blod-, urin- eller utandningsprov för kontroll av om han eller hon påverkad av alkohol, ...

Prop. 2006/07:129: Förslaget behandlas i avsnitt 10.3.

Paragrafen ändras så att den intagne är, om inte annat föranleds av medicinska eller liknande skäl, skyldig att efter uppmaning lämna blod-, urin- eller utandningsprov för kontroll av om han eller hon är påverkad av vissa medel, om det kan misstänkas att han eller hon är det, även vid andra tillfällen än i samband med ankomsten till hemmet eller i samband med vistelse ...

Prop. 2010/11:107: Paragrafen reglerar Statens institutionsstyrelses möjligheter att kontrollera om den intagne är påverkad av narkotika, alkohol eller vissa andra medel eller varor.

Ändringen innebär att Statens institutionsstyrelse, förutom blod-, urin- och utandningsprov, får möjlighet att använda saliv- och svettprov. Ändringarna i paragrafen behandlas i avsnitt 5.3.

Vidare görs språkliga ändringar, ...

17 b §  Om det behövs för att genomföra vården eller upprätthålla ordningen vid hemmet, får bostadsrum och andra slutna förvaringsställen som disponeras av någon som omfattas av bestämmelserna i 15 § undersökas (rumsvisitation). En rumsvisitation får endast utföras för att söka efter föremål som den unge inte får inneha enligt 16 §.

[S2]En rumsvisitation ska genomföras i närvaro av ett vittne. All den hänsyn som omständigheterna medger ska iakttas. Lag (2018:652).

Prop. 2017/18:169: En rumsvisitation får endast utföras för att söka efter föremål som den unge inte får inneha enligt 16 §.

En rumsvisitation ska genomföras i närvaro av ett vittne. All den hänsyn som omständigheterna medger ska iakttas.

Paragrafen, som är ny, behandlas i avsnitt 6.5. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets ...

17 c §  Om det behövs för att genomföra vården eller upprätthålla ordningen vid hemmet, får säkerhetskontroll genomföras med metalldetektor eller annan liknande anordning på de särskilda ungdomshem som Statens institutionsstyrelse bestämmer. Det ska för varje särskilt ungdomshem anges i vilka situationer kontroller får genomföras. Sådan kontroll får bara genomföras på unga som omfattas av bestämmelserna i 15 § för att söka efter föremål som den unge inte får inneha enligt 16 §. Lag (2018:652).

Prop. 2017/18:169: Paragrafen, som är ny, behandlas i avsnitt 6.6. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Genom bestämmelsen införs en ny särskild befogenhet, säkerhetskontroll. Enligt bestämmelsen får Statens institutionsstyrelse för varje särskilt ungdomshem genomföra säkerhetskontroller, om det behövs för att genomföra vården eller upprätthålla ordningen vid hemmet.

Det ...

18 §  Bestämmelserna i 16, 17, 17 b och 17 c §§ ska gälla för alla som vårdas på ett särskilt ungdomshem, om det är nödvändigt för att genomföra vården och upprätthålla ordningen på hemmet och regeringen, eller efter regeringens bemyndigande, Statens institutionsstyrelse medger det. Lag (2024:259).

Prop. 2017/18:169: Paragrafen behandlas i avsnitt 6.5 och 6.6.

I paragrafen har en hänvisning till de särskilda befogenheterna rumsvisitation (17 b §) och säkerhetskontroll (17 c §) lagts till. Det innebär att alla som vistas i ett hem för särskilt noggrann tillsyn (särskilt ungdomshem) enligt 12 § kan komma att omfattas av de särskilda befogenheterna ...

Prop. 2023/24:81: Paragrafen innehåller en bestämmelse om att vissa av Statens institutionsstyrelses befogenheter på de särskilda ungdomshemmen, efter medgivande, ska gälla för alla som vårdas på hemmet.

Ändringarna i paragrafen är endast språkliga.

19 §  Den som omfattas av bestämmelserna i 15 § får underkastas övervakning av sina brev och andra försändelser, om detta behövs med hänsyn till ordningen vid hemmet eller till den unges särskilda förhållanden. För detta ändamål får Statens institutionsstyrelse öppna och ta del av försändelser som kommer till eller sänds från den unge. Om en ankommande försändelse innehåller egendom som den unge inte får inneha enligt 16 §, skall egendomen omhändertas.

[S2]Brev mellan den unge och en svensk myndighet eller advokat eller hans eller hennes offentliga biträde skall vidarebefordras utan föregående granskning. Lag (2005:468).

Prop. 2004/05:123: Se kommentaren till 15 § a.

Prop. 2023/24:81: får användas endast om de står i rimlig proportion till syftet med åtgärden. Om mindre ingripande åtgärder är tillräckliga, ska de användas.

Den unge ska ges möjlighet att på lämpligt sätt följa vad som händer i omvärlden.

Paragrafen innehåller bestämmelser om tillämpningen av Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda befogenheter på de särskilda ungdomshemmen. Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2023/24:81#S7-1-1" ...

20 §  Om narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, sådana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådana varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor har omhändertagits enligt 16 eller 19 § eller om sådan egendom påträffats på ett särskilt ungdomshem utan att det finns någon känd ägare till egendomen, ska Statens institutionsstyrelse låta förstöra eller sälja egendomen enligt bestämmelserna om beslagtagen egendom i 2 § 1 första stycket lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m. Belopp som har tagits emot vid försäljning tillfaller staten.

[S2]Detsamma ska gälla i fråga om injektionssprutor, kanyler och andra föremål som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika. Lag (2024:259).

Prop. 2017/18:169: (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. Belopp som har erhållits vid försäljning tillfaller staten.

Detsamma ska gälla i fråga om injektionssprutor, kanyler och andra föremål som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika.

Paragrafen behandlas i avsnitt ...

Prop. 1997/98:183: Tillämpningsområdet för bestämmelsen utvidgas till att även avse varor som omfattas av lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Prop. 1998/99:3: Tillämpningsområdet för bestämmelsen utvidgas till att även avse dopningsmedel som omhändertagits enligt 16 eller 19 § eller påträffats inom ett hem för särskilt noggrann tillsyn utan att det finns någon känd ägare till medlen.

I 15 § lagen (1998:000) om verkställighet för sluten ungdomsvård hänvisas till bestämmelserna i förevarande lag vilket ...

Prop. 2004/05:123: Se kommentaren till 15 a §. I övrigt görs en ändring av redaktionell karaktär.

Prop. 2023/24:81: Statens institutionsstyrelse låta förstöra eller sälja egendomen enligt bestämmelserna om beslagtagen egendom i 2 § 1 första stycket lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m. Belopp som har tagits emot vid försäljning tillfaller staten.

Detsamma ska gälla i fråga om injektionssprutor, kanyler och andra föremål som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika. ...

Gemensamma bestämmelser om de särskilda befogenheterna

20 a §  Särskilda befogenheter enligt 15-15 d, 15 g-15 j, 15 m- 15 q och 17-19 §§ får användas endast om de står i rimlig proportion till syftet med åtgärden. Om mindre ingripande åtgärder är tillräckliga, ska de användas.

[S2]Den unge ska ges möjlighet att på lämpligt sätt följa vad som händer i omvärlden. Lag (2024:259).

Prop. 2017/18:169: Ändringen är en följd av införandet av den nya bestämmelsen om vård i enskildhet enligt 15 d §.

Prop. 2004/05:123: Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 7.1.

En proportionalitetsprincip liknande de som finns i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV) lagfästs i LVU. Bestämmelsen är avsedd att tillämpas vid varje tvångsåtgärd ...

20 b §  Utöver vad som anges i 15 a, 17 c och 18-20 §§ fattas beslut enligt 15, 15 b-15 d, 15 g, 15 h, 15 j, 15 m, 15 n, 15 p och 16-17 b §§ av Statens institutionsstyrelse. Lag (2024:259).

Prop. 2017/18:169: Statens institutionsstyrelse. Härutöver fattas beslut enligt 15 och 15 b–17 b §§ av Statens institutionsstyrelse.

Paragrafen ändras till följd av införandet av de två nya särskilda befogenheterna, rumsvisitation i 17 b § och säkerhetskontroll i 17 c §.

Prop. 2004/05:123: Som tidigare redovisats utmönstras bestämmelserna om föreståndarens beslutanderätt ur lagen, se närmare kommentaren till 15 a. I förevarande paragraf föreslås en samlad reglering av i vilka fall beslut fattas av Statens institutionsstyrelse.

Prop. 2023/24:81: I paragrafen anges vilka beslut som fattas av SiS, i den utsträckning det inte följer av respektive bestämmelse.

Uppräkningen av beslut som fattas av SiS kompletteras med anledning av att vissa bestämmelser om befintliga särskilda befogenheter har flyttats till nya paragrafer och vissa nya befogenheter har lagts till. I övrigt görs en redaktionell ändring av paragrafen.

20 c §  Den unge ska erbjudas ett uppföljande samtal efter ett verkställt beslut om

 1. avskildhet enligt 15 c §,
 2. kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning enligt 17 §, eller
 3. rumsvisitation enligt 17 b §.

[S2]Under samtalet ska den unge få information om vad som var anledningen till att tvångsåtgärden behövde tillgripas och ges möjlighet att framföra sin uppfattning om den vidtagna åtgärden. Lag (2018:652).

Prop. 2017/18:169: 3. rumsvisitation enligt 17 b §. Under samtalet ska den unge få information om vad som var anledningen till att tvångsåtgärden behövde tillgripas och ges möjlighet att framföra sin uppfattning om den vidtagna åtgärden.

Paragrafen, som är ny, behandlas i avsnitt 6.13. Bestämmelsen har utformats delvis i enlighet med Lagrådets förslag.

Enligt ...

Upphörande av vård

21 §  När vård med stöd av denna lag inte längre behövs, ska socialnämnden besluta att vården ska upphöra. Socialnämnden får inte besluta att vård enligt 2 § ska upphöra förrän de omständigheter som föranleder vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt.

[S2]Nämnden ska noga förbereda den unges återförening med den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne.

[S3]Vård som har beslutats med stöd av 2 § ska upphöra senast när den unge fyller 18 år.

[S4]Vård som har beslutats med stöd av 3 § ska upphöra senast när den unge fyller 21 år. Lag (2022:664).

Prop. 2021/22:178: Paragrafen innehåller bestämmelser om när vården ska upphöra.

 • HFD 2014:50:Fråga om en socialnämnd fullgjort sin utredningsskyldighet i ett ärende om upphörande av vård enligt LVU.
 • HFD 2012:35:Den risk för skada som en separation från ett familjehem kan medföra ska inte vägas in i bedömningen av om vård enligt LVU ska upphöra.

21 a §  Beslut om vård med stöd av denna lag hindrar inte beslut om

 1. avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen (2005:716),
 2. utvisning enligt lagen (2022:700) om särskild kontroll av vissa utlänningar,
 3. utlämning enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott,
 4. överlämnande enligt lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder,
 5. utlämning enligt lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling,
 6. utlämning enligt lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt,
 7. överlämnande enligt lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen,
 8. överlämnande enligt lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder, eller
 9. utlämning enligt lagen (2006:615) om samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone.

[S2]Vård med stöd av denna lag upphör när ett beslut enligt första stycket 1-9 har verkställts. Lag (2022:702).

Prop. 2005/06:93: I paragrafen anges att beslut om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga inte hindrar beslut om t.ex. utvisning eller utlämning.

Första stycket kompletteras med en ny punkt. Genom punkt 9 blir kollisionsregeln också tillämplig vid Sveriges samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone. Tillägget föranleds av en strävan att i lagstiftningen behandla olika former av lagstiftning om utlämning på ett konsekvent sätt. Övriga ändringar i paragrafen är redaktionella. ...

Uppföljning

21 b §  När vård upphör enligt 21 § ska socialnämnden följa upp situationen för den som är under 18 år.

[S2]Om den unge ska återförenas med den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne när vården upphör men återföreningen behöver förberedas, ska socialnämnden följa upp den unges situation först när återföreningen har skett. Lag (2022:664).

Prop. 2021/22:178: I första stycket anges att socialnämndens ska följa upp situationen för den som är under 18 år när vård upphör enligt 21 §. Uppföljningsskyldigheten gäller således oavsett om den unge har vårdats med stöd av 2 § på grund av förhållandena i hemmet eller med stöd av 3 § på grund av sitt eget beteende. Unga personer över 18 år som har vårdats med stöd av 3 § omfattas inte av socialnämndens uppföljningsskyldighet. Eftersom uppföljningsskyldigheten endast gäller om den unge är under 18 år, ska ...

21 c §  Vid en uppföljning enligt 21 b § får socialnämnden konsultera sakkunniga samt i övrigt ta de kontakter som behövs. Socialnämnden får samtala med den unge utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande.

[S2]När uppföljningen inleds respektive avslutas ska socialnämnden underrätta den unge, om den unge har fyllt 15 år, och vårdnadshavare som berörs.

[S3]En uppföljning ska avslutas senast sex månader från det att den inleddes. Uppföljningen ska också avslutas om nämnden inleder en utredning enligt 11 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453). Lag (2022:664).

Prop. 2021/22:178: I första stycket ges socialnämnden befogenhet att ta nödvändiga kontakter eller samtala med den unge även utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavarna är närvarande. Socialnämnden får konsultera sakkunniga samt i övrigt ta de kontakter som behövs. Det är viktigt att uppföljningen genomförs på ett genomtänkt och respektfullt sätt. Vårdnadshavarna bör informeras innan ett samtal med den unge genomförs (se 1 kap. ...

Andra åtgärder

Förebyggande insatser

22 §  Om det kan antas att den som är under 20 år till följd av ett beteende som avses i 3 § kommer att behöva beredas vård enligt denna lag om beteendet fortsätter och det stöd eller den behandling som den unge behöver inte kan ges med samtycke av den unge själv, om han eller hon har fyllt 15 år, och av den unges vårdnadshavare, får socialnämnden besluta

 1. att den unge ska hålla regelbunden kontakt med en särskilt kvalificerad kontaktperson som socialnämnden utsett, eller
 2. att den unge ska delta i behandling i öppna former inom socialtjänsten.

[S2]När ett sådant beslut meddelas, ska en särskild behandlingsplan finnas.

[S3]Bestämmelserna i 13 § andra stycket, 13 a § första stycket samt 21 § första stycket första meningen och andra och fjärde styckena gäller i tillämpliga delar också i fråga om beslut enligt första stycket. Prövning enligt 13 § andra stycket av om ett sådant beslut ska upphöra att gälla ska ske första gången inom sex månader från dagen för nämndens beslut.

[S4]Första stycket är också tillämpligt om den som är under 20 år och som dömts till sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken vid verkställighetens slut bedöms vara i uppenbart behov av fortsatta insatser för att hindra ett sådant beteende som avses i första stycket. Lag (2022:664).

Prop. 2014/15:25: Om det kan antas att den som är under 20 år till följd av ett beteende som avses i 3 § kommer att behöva beredas vård enligt denna lag om beteendet fortsätter och det stöd eller den behandling som den unge behöver inte kan ges med samtycke av den unge själv, om han eller hon har fyllt 15 år, och av den unges vårdnadshavare, får socialnämnden besluta

1. att den unge ska hålla regelbunden kontakt med en särskilt kvalificerad kontaktperson som socialnämnden utsett, eller ...

Prop. 2005/06:165: I paragrafen finns bestämmelser om förebyggande insatser, s.k. mellantvång. Med tillämpning av mellantvånget kan socialnämnden ge stöd och hjälp för att bryta en destruktiv utveckling hos den unge, trots att den unge, om han eller hon fyllt 15 år, eller vårdnadshavaren inte samtycker till insatserna. Det finns emellertid inga medel för socialnämnden att tvinga den unge att genomföra de insatser som beslutats med stöd av paragrafen.

I första stycket 1 har införts en möjlighet ...

Prop. 2021/22:178: Paragrafen innehåller bestämmelser om förebyggande insatser.

23 §  Ett beslut enligt 22 § upphör att gälla, om

 1. beslut fattas om omedelbart omhändertagande, eller
 2. ansökan om vård bifalls.

Flyttningsförbud m.m.

24 §  Förvaltningsrätten får efter ansökan av socialnämnden för viss tid eller tills vidare förbjuda den som har vårdnaden om en underårig att ta denne från ett hem som avses i 6 kap. 6 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) om det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas om han eller hon skiljs från hemmet (flyttningsförbud). Lag (2009:804).

Prop. 2006/07:129: Förslaget behandlas i avsnitt 8.4.2.

I paragrafen stadgas idag att länsrätten efter ansökan av socialnämnden får förbjuda den som har vårdnaden om en underårig att ta denne från ett hem som avses i 6 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453, SoL). Med detta avses ett enskilt hem som inte har vårdnaden om ett barn men som tar emot det ...

 • HFD 2011:13:Fråga om förutsättningar för flyttningsförbud enligt 24 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

25 §  Ansökan om flyttningsförbud görs av den socialnämnd som har lämnat medgivande enligt 6 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453) att ta emot den unge i ett enskilt hem. Samma nämnd beslutar om tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 §. Lag (2001:466).

26 §  Socialnämnden skall minst en gång var tredje månad överväga om ett flyttningsförbud fortfarande behövs.

[S2]När ett flyttningsförbud inte längre behövs, skall socialnämnden besluta att förbudet skall upphöra.

27 §  Socialnämnden får besluta om tillfälligt flyttningsförbud, om

 1. det är sannolikt att ett flyttningsförbud behövs, och
 2. rättens beslut om flyttningsförbud inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa eller utveckling.

[S2]Om socialnämndens beslut om tillfälligt flyttningsförbud inte kan avvaktas, får nämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat besluta om ett sådant förbud. Beslutet skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

[S3]När socialnämnden har ansökt om flyttningsförbud, får även rätten besluta om ett tillfälligt flyttningsförbud.

28 §  Har socialnämnden beslutat om tillfälligt flyttningsförbud, skall beslutet underställas förvaltningsrätten. Därvid gäller bestämmelserna i 7 § första-tredje styckena. Lag (2009:804).

29 §  Om förvaltningsrätten fastställer ett beslut om tillfälligt flyttningsförbud, skall socialnämnden inom två veckor från dagen för förvaltningsrättens beslut ansöka om flyttningsförbud. Lag (2009:804).

30 §  Ett tillfälligt flyttningsförbud upphör

 1. om ansökan om flyttningsförbud inte har gjorts inom den tid som anges i 29 §, eller
 2. när rätten avgör frågan om flyttningsförbud.

[S2]Om det inte längre finns skäl för ett tillfälligt flyttningsförbud, skall socialnämnden besluta att detta genast skall upphöra. Ett sådant beslut får meddelas också av den rätt som prövar en fråga om flyttningsförbud.

31 §  Om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med ett flyttningsförbud eller ett tillfälligt flyttningsförbud får socialnämnden besluta hur den unges umgänge skall utövas med vårdnadshavare och med föräldrar som har umgängesrätt reglerad genom dom eller beslut av domstol eller genom avtal. Lag (2003:406).

Prop. 2002/03:53: Paragrafen har förtydligats i enlighet med övervägandena i avsnitt 6.4.3 som ligger till grund för ändringarna om umgänge i 14 §.

Utreseförbud

31 a §  Ett utreseförbud ska meddelas för den som är under 18 år, om det finns en påtaglig risk för att

 1. han eller hon förs utomlands eller lämnar Sverige, och
 2. hans eller hennes hälsa eller utveckling skadas under utlandsvistelsen på grund av
  • fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i boendemiljön, eller
  • eget missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende.

[S2]Ett utreseförbud ska också meddelas om det finns en påtaglig risk för att den unge förs utomlands eller lämnar Sverige i syfte att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse. Lag (2024:272).

Prop. 2023/24:72: – fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i boendemiljön, eller

– eget missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende.

Ett utreseförbud ska också meddelas om det finns en påtaglig risk för att den unge förs utomlands eller lämnar Sverige i syfte ...

31 b §  Beslut om utreseförbud meddelas av förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden.

[S2]Ansökan ska innehålla en redogörelse för

 1. den unges förhållanden,
 2. de omständigheter som utgör grund för att den unge behöver skyddas genom ett utreseförbud,
 3. tidigare vidtagna åtgärder,
 4. hur relevant information lämnats till den unge,
 5. vilket slags relevant information som lämnats, och
 6. den unges inställning. Lag (2020:352).

31 c §  Om ett utreseförbud har meddelats ska socialnämnden inom sex månader från dagen för beslutet pröva om utreseförbudet ska upphöra. Denna fråga ska därefter prövas fortlöpande inom sex månader från senaste prövning.

[S2]Om det inte längre finns skäl för ett utreseförbud, ska socialnämnden besluta att utreseförbudet ska upphöra.

[S3]Ett utreseförbud upphör senast när den unge fyller 18 år. Lag (2020:352).

31 d §  Socialnämnden får besluta om tillfälligt utreseförbud, om

 1. det är sannolikt att ett utreseförbud behövs, och
 2. rättens beslut om utreseförbud inte kan avvaktas med hänsyn till risken för att den unge förs utomlands eller lämnar Sverige.

[S2]Om socialnämndens beslut om tillfälligt utreseförbud inte kan avvaktas, får nämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat besluta om ett sådant förbud. Beslutet ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

[S3]När socialnämnden har ansökt om utreseförbud, får även rätten besluta om ett tillfälligt utreseförbud. Lag (2020:352).

31 e §  Om socialnämnden har beslutat om ett tillfälligt utreseförbud, ska det beslutet underställas förvaltningsrätten inom en vecka från den dag då beslutet fattades. Beslutet och handlingarna i ärendet ska tillställas rätten.

[S2]Förvaltningsrätten ska pröva beslutet så snart det kan ske. Om det inte finns synnerliga hinder, ska prövningen ske inom en vecka från den dag då beslutet och handlingarna kom in till rätten.

[S3]Om beslutet inte har underställts förvaltningsrätten inom föreskriven tid, upphör det tillfälliga utreseförbudet.

[S4]Om socialnämnden har beslutat om ett tillfälligt utreseförbud efter det att nämnden har ansökt om ett utreseförbud, ska beslutet underställas den rätt som prövar frågan om utreseförbudet. Första-tredje styckena gäller också vid ett sådant beslut. Lag (2020:352).

31 f §  Om förvaltningsrätten fastställer ett beslut om tillfälligt utreseförbud, ska socialnämnden inom fyra veckor från dagen för förvaltningsrättens beslut ansöka om ett utreseförbud. Förvaltningsrätten får medge förlängning av denna tid, om ytterligare utredning gör det nödvändigt. Lag (2020:352).

31 g §  Ett tillfälligt utreseförbud upphör

 1. om en ansökan om utreseförbud inte har gjorts inom den tid som anges i 31 f § och inte heller förlängning av tiden har begärts, eller
 2. när rätten avgör frågan om utreseförbud.

[S2]Om det inte längre finns skäl för ett tillfälligt utreseförbud, ska socialnämnden besluta att detta genast ska upphöra. Ett sådant beslut får meddelas också av den rätt som prövar en fråga om utreseförbud. Lag (2020:352).

31 h §  Beslut om utreseförbud eller tillfälligt utreseförbud hindrar inte beslut enligt 21 a § första stycket.

[S2]Ett utreseförbud eller ett tillfälligt utreseförbud upphör när ett beslut enligt 21 a § första stycket har verkställts. Lag (2020:352).

31 i §  Socialnämnden får för en viss resa besluta om ett tillfälligt undantag från ett utreseförbud. Sådant beslut får endast fattas om det inte finns någon risk för att den unge förs utomlands eller lämnar Sverige eller under resan förs eller beger sig till ett annat land och då drabbas av eller utsätter sig själv för sådana förhållanden som föranlett utreseförbudet. Lag (2024:272).

Prop. 2023/24:72: I paragrafen regleras förutsättningarna för att besluta om tillfälligt undantag från ett utreseförbud. Övervägandena finns i avsnitt 4.4.

Ändringarna i paragrafen är dels en följd av ändringarna i 31 a §, dels en begränsning av ramen för socialnämndens prövning. Begränsningen innebär att socialnämnden vid prövningen av om ett tillfälligt undantag från ett utreseförbud ska meddelas endast ska ta ställning ...

Läkarundersökning

32 §  I ett ärende enligt denna lag får socialnämnden besluta om läkarundersökning av den unge samt utse läkare för undersökningen. Om undersökningen inte lämpligen kan genomföras i den unges hem, får nämnden bestämma någon annan plats för den. I ett mål enligt denna lag har rätten samma befogenhet.

[S2]Läkarundersökning skall, om den inte av särskilda skäl är obehövlig, ske innan nämnden gör ansökan enligt 4 §.

Provtagning inför umgänge och upphörande av vård

32 a §  Har den unge beretts vård med stöd av 2 § ska socialnämnden inför umgänge, om det finns anledning till det, kontrollera om en vårdnadshavare eller förälder är eller har varit påverkad av narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, sådant medel som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådan vara som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Socialnämnden får då besluta att vårdnadshavaren eller föräldern ska uppmanas att lämna blod-, urin-, utandnings-, saliv-, svett- eller hårprov. Lag (2022:664).

32 b §  Har den unge beretts vård med stöd av 2 § ska socialnämnden inför prövning av om vården ska upphöra, om det finns anledning till det, kontrollera om en vårdnadshavare är eller har varit påverkad av någon sådan dryck eller vara eller något sådant medel som anges i 32 a §. Socialnämnden får då besluta att han eller hon ska uppmanas att lämna sådana prov som anges där. Lag (2022:664).

32 c §  Ett beslut enligt 32 a eller 32 b § får fattas bara i den mån åtgärden är försvarlig med hänsyn till dess syfte och övriga omständigheter.

[S2]Socialnämnden ska i beslutet särskilt ange vad för slags prov som avses och syftet med åtgärden.

[S3]Om vårdnadshavaren eller föräldern inte medverkar till provtagning får förhållandet tillmätas den betydelse för socialnämndens umgänges- eller vårdbeslut som omständigheterna motiverar. Lag (2022:664).

Bestämmelser om handläggningen

33 §  Mål och ärenden enligt denna lag skall handläggas skyndsamt.

34 §  Om den unge är omhändertagen eller om ett tillfälligt flyttningsförbud eller ett tillfälligt utreseförbud har meddelats, ska förvaltningsrätten ta upp målet till avgörande inom två veckor från den dag då ansökan om vård, fortsatt omhändertagande för tillfällig vård, flyttningsförbud eller utreseförbud kom in. Förvaltningsrätten får förlänga denna tid, om ytterligare utredning eller någon annan särskild omständighet gör det nödvändigt. Lag (2020:352).

Prop. 2018/19:102: Paragrafen innehåller bestämmelser om handläggningen i förvaltningsdomstolen. Paragrafen ändras som en följd av att det införs en reglering om omedelbart omhändertagande och fortsatt omhändertagande för tillfällig vård enligt de nya 6 a, 9 a och 9 b §§. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Övervägandena finns i avsnitt 5.6.

Ändringen i paragrafen innebär att kravet ...

35 §  I mål om beredande eller upphörande av vård, flyttningsförbud, fortsatt omhändertagande för tillfällig vård eller utreseförbud enligt denna lag ska förvaltningsrätten och kammarrätten hålla muntlig förhandling, om detta inte är uppenbart obehövligt. Muntlig förhandling ska alltid hållas, om någon part begär det. Parterna ska upplysas om sin rätt att begära muntlig förhandling.

[S2]Om en enskild part som har kallats vid vite att inställa sig personligen till en förhandling uteblir, får rätten förordna att han eller hon ska hämtas till rätten antingen omedelbart eller till en senare dag. Lag (2020:352).

Prop. 2019/20:131: Paragrafen innehåller bestämmelser om handläggningen i förvaltningsrätt och kammarrätt. Övervägandena finns i avsnitt 6.7.

Prop. 2018/19:102: Muntlig förhandling ska alltid hållas, om någon part begär det. Parterna ska upplysas om sin rätt att begära muntlig förhandling.

Om en enskild part som har kallats vid vite att inställa sig personligen till en förhandling uteblir, får rätten förordna att han eller hon ska hämtas till rätten antingen omedelbart eller till en senare dag.

Paragrafen innehåller bestämmelser om handläggningen i förvaltningsdomstolen. Paragrafen ändras som ...

36 §  Den unge ska få relevant information. Den unge ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör honom eller henne. Om den unge inte framför sina åsikter, ska hans eller hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt. Den unges åsikter och inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad.

[S2]Om den unge har fyllt 15 år, har han eller hon rätt att själv föra sin talan i mål och ärenden enligt denna lag. Den som är yngre får höras i domstol, om han eller hon inte kan antas ta skada av det.

[S3]Den som är förordnad som offentligt biträde enligt 39 § för någon som är under 15 år, utan att samtidigt vara biträde för vårdnadshavaren, är utan särskilt förordnande den unges ställföreträdare i det mål eller ärende som förordnandet avser. Lag (2012:777).

Prop. 2012/13:10: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.

Paragrafens första och andra stycken ändras. Bestämmelserna har utformats på ett liknande sätt som i 11 kap. 10 § första och andra styckena socialtjänstlagen, se författningskommentaren till den paragrafen.

Det nya tredje stycket ändras inte i sak.

 • RÅ 2006:10:Ett barn, som är under 15 år, har genom sin ställföreträdare rätt att överklaga länsrätts dom att avslå socialnämnds ansökan om att barnet skall beredas vård enligt 2 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
 • HFD 2014:46:Fråga om förutsättningar för vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Tillika fråga om förutsättningar för ett förordnande om omedelbar verkställighet av ett beslut om att vården ska upphöra.
 • HFD 2014:38:Ett icke processbehörigt barn kan genom sin ställföreträdare överklaga ett beslut om omhändertagande enligt LVU, trots att ställföreträdarens egen uppfattning är att detta bör bestå.
 • HFD 2011:78:En vårdnadshavare har inte ansetts ha rätt att föra barnets talan i ett LVU-mål när ett särskilt offentligt biträde finns förordnat för barnet och är dess ställföreträdare i målet.

37 §  Vid handläggning i kammarrätt av andra mål enligt denna lag än mål om omedelbart omhändertagande, tillfälligt flyttningsförbud och tillfälligt utreseförbud ska nämndemän ingå i rätten. Lag (2020:352).

38 §  Vid delgivning med enskild i mål eller ärende enligt denna lag får 3438 och 4751 §§delgivningslagen (2010:1932) inte tillämpas. Lag (2010:1955).

39 §  I mål och ärenden om beredande av vård enligt 2 eller 3 §, omedelbart omhändertagande enligt 6 eller 6 a §, fortsatt omhändertagande enligt 9 a §, upphörande av fortsatt omhändertagande enligt 9 b §, upphörande av vård enligt 21 §, flyttningsförbud enligt 24 §, upphörande av flyttningsförbud enligt 26 §, utreseförbud enligt 31 a §, upphörande av utreseförbud enligt 31 c § eller tillfälligt utreseförbud enligt 31 d § eller vid överklagande enligt 41 § första stycket 1 ska offentligt biträde förordnas för den som åtgärden avser samt för dennes vårdnadshavare, om det inte måste antas att behov av biträde saknas.

[S2]Till offentligt biträde för den unge får endast den förordnas som på grund av sina kunskaper och erfarenheter och även i övrigt är särskilt lämplig för uppdraget.

[S3]Behövs offentligt biträde både för den unge och för dennes vårdnadshavare, förordnas gemensamt biträde, om det inte finns motstridiga intressen mellan dem.

[S4]Vid överklagande enligt 42 § ska offentligt biträde förordnas för den som är under 15 år och som åtgärden avser, om det inte måste antas att behov av biträde saknas.

[S5]Offentligt biträde förordnas av den domstol som handlägger målet. I ärenden hos socialnämnd förordnas offentligt biträde av förvaltningsrätten. Lag (2020:1259).

Prop. 2017/18:169: Behövs offentligt biträde både för den unge och för dennes vårdnadshavare, förordnas gemensamt biträde, om det inte finns motstridiga intressen mellan dem.

Vid överklagande enligt 42 § ska offentligt biträde förordnas för den som är under 15 år och som åtgärden avser, om det inte måste antas att behov av biträde saknas.

Offentligt biträde förordnas av den domstol som handlägger målet. I ärenden hos socialnämnd eller social ...

Prop. 2018/19:102: Behövs offentligt biträde både för den unge och för dennes vårdnadshavare, förordnas gemensamt biträde, om det inte finns motstridiga intressen mellan dem.

Vid överklagande enligt 42 § ska offentligt biträde förordnas för den som är under 15 år och som åtgärden avser, om det inte måste antas att behov av biträde saknas.

Offentligt biträde förordnas av den domstol som handlägger målet. I ärenden hos socialnämnd eller social distriktsnämnd förordnas offentligt ...

Prop. 2020/21:35: Till offentligt biträde för den unge får endast den förordnas som på grund av sina kunskaper och erfarenheter och även i övrigt är särskilt lämplig för uppdraget.

Behövs offentligt biträde både för den unge och för dennes vårdnadshavare, förordnas gemensamt biträde, om det inte finns motstridiga intressen mellan dem.

Vid överklagande enligt 42 § ska offentligt biträde förordnas för den som är under 15 år och som åtgärden ...

40 §  Beslut om omedelbart omhändertagande, om förebyggande insatser, om tillfälligt flyttningsförbud eller om tillfälligt utreseförbud gäller omedelbart.

[S2]Andra beslut av socialnämnden enligt denna lag gäller omedelbart, om nämnden inte bestämmer något annat.

[S3]Rätten får bestämma att andra beslut som rätten har meddelat ska gälla omedelbart. Lag (2020:352).

 • HFD 2016:12:Fråga om inhibition av ett beslut om beredande av vård enligt LVU när den unge inte är föremål för omedelbart omhändertagande.
 • RÅ 2005:61:I ett mål om flyttningsförbud enligt 24 § lagen med särskilda bestämmelser om vård unga har länsrätten bifallit socialnämndens ansökan och förordnat om omedelbar verkställighet. Kammarrätten har, med ändring av länsrättens dom avslagit ansökan om flyttningsförbud. I avsaknad av särskilt förordnande om verkställigheten har kammarrättens dom ansetts inte gälla omedelbart. Det har därför saknats förutsättningar för inhibition av kammarrättens dom.
 • HFD 2014:46:Fråga om förutsättningar för vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Tillika fråga om förutsättningar för ett förordnande om omedelbar verkställighet av ett beslut om att vården ska upphöra.
 • HFD 2011:5:Interimistiskt beslut enligt förvaltningsprocesslagen om att omedelbart avbryta en inledd vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga kan bara komma i fråga om det står klart att en sådan åtgärd är nödvändig av hänsyn till barnets bästa och inte kan anstå till dess dom meddelas i målet.

Bestämmelser om överklagande

41 §  Socialnämndens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol, när nämnden har

 1. beslutat om var vården av den unge ska inledas eller beslutat i fråga om att flytta den unge från det hem där han eller hon vistas,
 2. beslutat i fråga om fortsatt vård med stöd av lagen,
 3. med stöd av 14 § beslutat i fråga om umgänge eller beslutat att den unges vistelseort inte ska röjas,
 4. fattat beslut enligt 22 § eller prövat om ett sådant beslut ska upphöra att gälla,
 5. med stöd av 31 § beslutat i fråga om umgänge,
 6. beslutat i fråga om fortsatt flyttningsförbud,
 7. beslutat i fråga om upphörande av ett fortsatt omhändertagande för tillfällig vård,
 8. beslutat i fråga om fortsatt utreseförbud, eller
 9. beslutat i fråga om tillfälligt undantag från ett utreseförbud.

[S2]Andra beslut av nämnden enligt denna lag får inte överklagas.

[S3]Rättens beslut enligt 8 och 31 f §§ i fråga om förlängd ansökningstid och enligt 32 § om läkarundersökning får inte överklagas. Lag (2020:352).

Prop. 2017/18:169: 1. beslutat om var vården av den unge ska inledas eller beslutat i fråga om att flytta den unge från det hem där han eller hon vistas,

Prop. 2018/19:102: 1. beslutat om var vården av den unge ska inledas eller beslutat i fråga om att flytta den unge från det hem där han eller hon vistas,

Prop. 2008/09:160: Ändringarna i paragrafen är endast redaktionella (jfr paragrafens lydelse i bet. 2002/03:SoU15 och rskr. 2002/03:225).

 • RÅ 2006:10:Ett barn, som är under 15 år, har genom sin ställföreträdare rätt att överklaga länsrätts dom att avslå socialnämnds ansökan om att barnet skall beredas vård enligt 2 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
 • HFD 2015:36:I mål om placering enligt LVU är domstolens prövning inte begränsad till att endast avse lämpligheten av socialnämndens placeringsbeslut.
 • HFD 2022:44:Ett placeringsbeslut med anledning av ett omedelbart omhändertagande enligt LVU är överklagbart.

42 §  Beslut av Statens institutionsstyrelse enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol, om beslutet gäller

 1. inskränkningar i rätten att använda elektroniska kommunikationstjänster enligt 15 g eller 15 h § eller ta emot besök enligt 15 m eller 15 n §,
 2. vård vid en låsbar enhet enligt 15 b §, avskildhet enligt 15 c § eller vård i enskildhet enligt 15 d §,
 3. kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning enligt 17 §,
 4. skyldighet att lämna blod-, urin-, utandnings-, saliv- eller svettprov enligt 17 a §,
 5. rumsvisitation enligt 17 b §,
 6. övervakning av brev och andra försändelser enligt 19 §, eller
 7. förstörande eller försäljning av egendom enligt 20 §.

[S2]Överklagande prövas av den förvaltningsrätt som meddelat beslutet om vård.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2024:259).

Prop. 2017/18:169: 1. inskränkningar i rätten att använda elektroniska kommunikationstjänster eller ta emot besök enligt 15 a §,

2. vård vid låsbar enhet enligt 15 b §, avskildhet enligt 15 c § eller vård i enskildhet enligt 15 d §,

Prop. 2000/01:80: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande. Genom tillägget i första stycket införs en möjlighet för en intagen i ett hem för särskilt noggrann tillsyn möjlighet att överklaga beslut i enskilt fall av rätten att föra telefonsamtal eller ta emot besök. Generella beslut om begränsningar i fråga om telefonsamtal eller att ta emot besök kan däremot inte överklagas enligt denna bestämmelse.

Prop. 2002/03:53: Förslaget behandlas i avsnitt 9.

Paragrafen ändras så att beslut om vård i enskildhet enligt 15 b § och beslut om avskildhet tillförs de överklagbara föreståndarbesluten. Genom andra stycket som är nytt införs krav på prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten. Detta gäller samtliga överklagbara föreståndarbeslut.

Prop. 2004/05:123: Som tidigare redovisats utmönstras bestämmelserna om föreståndarens beslutanderätt ur lagen, se närmare kommentaren till 15 a.

I ett nytt andra stycke anges att det är samma länsrätt som meddelat beslutet om vård som prövar överklagande av Statens institutionsstyrelses (SiS´) beslut. Eftersom SiS huvudkontor ligger i Stockholm är bestämmelsen nödvändig för att undvika att Länsrätten i Stockholm blir riksforum för överklagande av SiS´ beslut.

Prop. 2023/24:81: 1. inskränkningar i rätten att använda elektroniska kommunikationstjänster enligt 15 g eller15 h § eller ta emot besök enligt 15 m eller 15 n §,

2. vård vid en låsbar enhet enligt 15 b §, avskildhet enligt 15 c § eller vård i enskildhet enligt 15 d §,

Handräckning av Polismyndigheten och Kriminalvården

43 §  Polismyndigheten eller, om det gäller en transport av någon som vårdas i ett sådant särskilt hem som avses i 12 §, Kriminalvården ska lämna hjälp för att på begäran av

 1. socialnämnden eller nämndens ordförande eller rätten bereda en läkare, som avses i 32 §, tillträde till den unges hem eller för att föra den unge till läkarundersökningen,
 2. socialnämnden eller någon ledamot eller tjänsteman som nämnden har förordnat genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av denna lag, och
 3. Statens institutionsstyrelse efterforska och hämta den som vårdas på ett särskilt ungdomshem på någon grund som anges i 3 §, om den unge har avvikit från hemmet, eller ombesörja någon annan förflyttning av honom eller henne.

[S2]En begäran enligt första stycket får göras endast om

 1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att de särskilda befogenheter som anges i 10 och 10 a §§polislagen (1984:387) eller, om det gäller en transport som utförs av Kriminalvården, 4 kap. 4 § och 10 §första styckethäkteslagen (2010:611) behöver tillgripas, eller
 2. det annars finns synnerliga skäl.

[S3]Andra stycket gäller inte en begäran av rätten och inte heller en begäran av Statens institutionsstyrelse om efterforskning. Lag (2024:259).

Prop. 2004/05:123: Som tidigare redovisats utmönstras bestämmelserna om föreståndarens beslutanderätt ur lagen, se närmare kommentaren till 15 a. I konsekvens härmed ändras tredje punkten.

Prop. 2016/17:57: I första stycket görs, utöver språkliga ändringar, ett tillägg som anger att Kriminalvården ska lämna hjälp om det gäller en transport av någon som vårdas i ett sådant särskilt hem som avses i 12 §. Liksom hittills är det Polismyndigheten som lämnar hjälp i övriga fall. Begäran om hjälp ställs direkt till respektive myndighet.

Prop. 2023/24:81: 1. socialnämnden eller nämndens ordförande eller rätten bereda en läkare, som avses i 32 §, tillträde till den unges hem eller för att föra den unge till läkarundersökningen,

2. socialnämnden eller någon ledamot eller tjänsteman som nämnden har förordnat genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av denna lag, och

3. Statens institutionsstyrelse efterforska och hämta den som vårdas på ett särskilt ungdomshem på någon grund som anges i ...

43 a §  Kriminalvården ska vid en transport enligt 43 § tillämpa följande bestämmelser i häkteslagen (2010:611):

43 b §  Den som begär hjälp enligt 43 § ska utan hinder av sekretess lämna den verkställande myndigheten de uppgifter om den unge eller närstående till denne som behövs för planeringen och genomförandet av åtgärden. Lag (2017:135).

43 c §  Den unge får tas i förvar, om det är nödvändigt för att en transport enligt 43 § ska kunna genomföras. Den som är under femton år får dock inte tas i förvar. Lag (2017:135).

Prop. 2016/17:57: Paragrafen är ny. Den reglerar möjligheten att under vissa omständigheter ta den unge i förvar. Övervägandena finns i avsnitt 8. Paragrafen är utformad i enlighet med Lagrådets förslag.

Straff

44 §  Den som överträder ett flyttningsförbud eller ett tillfälligt flyttningsförbud ska dömas till böter.

[S2]Allmänt åtal får väckas endast efter medgivande av socialnämnden eller Socialstyrelsen. Lag (2009:598).

Prop. 2008/09:160: Ändringarna innebär bl.a. att ordet ”länsstyrelsen” utgår ur paragrafen eftersom länsstyrelsen inte längre ska ha några tillsynsuppgifter inom socialtjänsten.

45 §  Den som för ut ett barn ur Sverige i strid med ett utreseförbud eller ett tillfälligt utreseförbud döms till fängelse i högst två år. För försök döms det till ansvar enligt 23 kap.brottsbalken. Lag (2020:352).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag (nya lagen) träder i kraft den 1 juli 1990, då lagen (1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av unga (gamla lagen) skall upphöra att gälla.
  2. Ett beslut om omhändertagande enligt 6 § i den gamla lagen skall anses som ett beslut enligt 6 § i den nya lagen.
  3. Föreskrifterna i 1 § och 2 § andra stycket i den gamla lagen gäller fortfarande när ansökan om vård med stöd av den lagen har kommit in till länsrätten före den 1 juli 1990.
  4. Ett beslut om vård på någon grund som anges i 1 § andra stycket 1 i den gamla lagen skall anses som ett beslut om vård med stöd av 2 § i den nya lagen. Ett beslut om vård på någon grund som anges i 1 § andra stycket 2 eller tredje stycket i den gamla lagen skall anses som ett beslut om vård med stöd av 3 § i den nya lagen.
  5. Ett beslut enligt 8 a eller 16 § i den gamla lagen skall anses som ett beslut enligt 22 respektive 14 § i den nya lagen.
  6. Har ett flyttningsförbud beslutats med stöd av socialtjänstlagen (1980:620), gäller socialtjänstlagens bestämmelser om flyttningsförbud även efter den 1 juli 1990. Dessutom tillämpas bestämmelserna om övervägande i 26 § och om umgänge i 31 § i den nya lagen.
  7. Har ett tillfälligt flyttningsförbud beslutats med stöd av socialtjänstlagen (1980:620), gäller socialtjänstlagens bestämmelser om sådant flyttningsförbud även efter den 1 juli 1990. Dessutom tillämpas bestämmelserna om umgänge i 31 § i den nya lagen.
  8. Om det i en lag eller i en författning som har beslutats av regeringen hänvisas till den gamla lagen, skall hänvisningen i stället avse denna lag. Hänvisas det till en föreskrift som har ersatts av en föreskrift i denna lag, skall den nya föreskriften tillämpas.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:28
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1993:2) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
  Äldre bestämmelser tillämpas i fråga om vård som lämnas under tiden den 1 juli 1993--den 1 juli 1994. Har staten före den 1 juli 1994 med stöd av 23 a § socialtjänstlagen (1980:620) tagit över ett hem som avses i 12 § tillämpas dock de nya bestämmelserna i fråga om vården från och med den dag övertagandet skedde.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:61, Bet. 1992/93:SoU10
  Omfattning
  ändr. 12, 18 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1995:1244) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:35, Prop. 1994/95:224, Bet. 1995/96:LU2
  Omfattning
  ändr. 36 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1995:1316) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:64, Prop. 1995/96:23, Bet. 1995/96:SoU7
  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:1381) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:80, Prop. 1996/97:25, Bet. 1996/97:SfU5
  Omfattning
  ny 21 a §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1648) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:55, Prop. 1996/97:9, Bet. 1996/97:JuU3
  Omfattning
  ändr. 36, 39 §§
  Ikraftträder
  1997-12-01

Lag (1998:616) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Förarbeten
Rskr. 1997/98:275, Prop. 1997/98:96, Bet. 1997/98:JuU21
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:52) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Förarbeten
Rskr. 1998/99:139, Prop. 1997/98:183, Bet. 1998/99:SoU5
Omfattning
ändr. 16, 20 §§
Ikraftträder
1999-04-01

Lag (2001:466) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.
 2. Hänvisningar i denna lag till socialtjänstlagen (2001:453) skall till utgången av år 2001 i stället avse motsvarande bestämmelser i socialtjänstlagen (1980:620).
Förarbeten
Rskr. 2000/01:259, Prop. 2000/01:80, Bet. 2000/01:SoU18
Omfattning
ändr. 1, 10, 24, 25, 42 §§; nya 15 a, 15 b, 15 c, 17 a §§
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2003:406) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Förarbeten
Rskr. 2002/03:225, Prop. 2002/03:53, Bet. 2002/03:SoU15
Omfattning
ändr. 1, 2, 11, 13, 14, 15 b, 15 c, 17, 19, 21, 22, 24, 31, 36, 42, 43 §§
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:420) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Förarbeten
Rskr. 2002/03:225
Omfattning
ändr. 15, 35, 41 §§
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:1162) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Förarbeten
Rskr. 2003/04:107, Prop. 2003/04:7, Bet. 2003/04:JuU8
Omfattning
ändr. 21 a §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:182) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Förarbeten
Rskr. 2003/04:178, Prop. 2003/04:30, Bet. 2003/04:SoU6
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2005:468) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.
 2. Beslut som före lagens ikraftträdande fattats av den som förestår vården vid ett särskilt ungdomshem skall vid tillämpningen av denna lag anses fattade av Statens institutionsstyrelse.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:271, Prop. 2004/05:123, Bet. 2004/05:SoU15
Omfattning
ändr. 12, 15 a, 16, 17, 19, 20, 42, 43 §§; nya 14 a, 20 a, 20 b §§
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:729) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Förarbeten
Rskr. 2005/06:1, Prop. 2004/05:170, Bet. 2004/05:SfU17
Omfattning
ändr. 21 a §
Ikraftträder
2006-03-31

Lag (2006:616) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Förarbeten
Rskr. 2005/06:319, Prop. 2005/06:93, Bet. 2005/06:JuU21
Omfattning
ändr. 21 a §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:896) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Förarbeten
Rskr. 2005/06:294, Prop. 2005/06:165, Bet. 2005/06:JuU34
Omfattning
ändr. 3, 22 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2007:1312) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Förarbeten
Rskr. 2007/08:52, Prop. 2006/07:129, Bet. 2007/08:SoU5
Omfattning
ändr. 1, 4, 11, 17 a, 24 §§
Ikraftträder
2008-04-01

Lag (2009:598) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Förarbeten
Rskr. 2008/09:259, Prop. 2008/09:160, Bet. 2008/09:SoU22
Omfattning
ändr. 41, 44 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:804) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Förarbeten
Rskr. 2008/09:290, Prop. 2008/09:165, Bet. 2008/09:JuU23
Omfattning
ändr. 4, 7, 8, 24, 28, 29, 34, 35, 39, 41, 42 §§
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2010:1955) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
 2. Äldre bestämmelser gäller om en handling har skickats eller lämnats före den 1 april 2011.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:30, Prop. 2009/10:237, Bet. 2010/11:JuU2
Omfattning
ändr. 38 §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:736) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Förarbeten
Rskr. 2010/11:284, Prop. 2010/11:107, Bet. 2010/11:JuU25
Omfattning
ändr. 17 a §
Ikraftträder
2011-08-01

Lag (2011:1170) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Förarbeten
Rskr. 2011/12:21, Prop. 2010/11:158, Bet. 2011/12:JuU5
Omfattning
ändr. 21 a §
Ikraftträder
2012-10-16

Förordning (2012:577) om ikraftträdande av lagen (2011:1170) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Omfattning
ikrafttr. av 2011:1170

Lag (2012:777) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Förarbeten
Rskr. 2012/13:51, Prop. 2012/13:10, Bet. 2012/13:SoU4
Omfattning
ändr. 1, 13, 36 §§; ny 13 a §
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2014:752) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
rubr. närmast före 43 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2015:82) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Förarbeten
Rskr. 2014/15:102, Prop. 2014/15:25, Bet. 2014/15:JuU9
Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2015-07-01

Lag (2015:984) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Förarbeten
Rskr. 2015/16:101, Prop. 2015/16:43, Bet. 2015/16:SoU5
Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2016:518) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Förarbeten
Rskr. 2015/16:243, Prop. 2015/16:8, Bet. 2015/16:SoU11
Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2017:135) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Förarbeten
Rskr. 2016/17:149, Prop. 2016/17:57, Bet. 2016/17:JuU9
Omfattning
ändr. 43 §, rubr. närmast före 43 §; nya 43 a, 43 b, 43 c §§
Ikraftträder
2017-04-01

Lag (2018:652) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Förarbeten
Rskr. 2017/18:307, Prop. 2017/18:169, Bet. 2017/18:SoU30
Omfattning
ändr. 12, 15 a, 15 b, 15 c, 17, 18, 20, 20 a, 20 b, 39, 41, 42 §§; nya 12 a, 15 d, 17 b, 17 c, 20 c §§
Ikraftträder
2018-10-01

Lag (2018:686) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Förarbeten
Rskr. 2017/18:317, Prop. 2017/18:145, Bet. 2017/18:SkU19
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2019:358) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Förarbeten
Rskr. 2018/19:239, Prop. 2018/19:59, Bet. 2018/19:SoU18
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2019-07-01

Lag (2019:472) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Förarbeten
Rskr. 2018/19:261, Prop. 2018/19:102, Bet. 2018/19:SoU20
Omfattning
ändr. 8, 9, 34, 35, 39, 41 §§; nya 6 a, 9 a, 9 b §§
Ikraftträder
2019-09-01

Lag (2020:352) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Förarbeten
Rskr. 2019/20:272, Prop. 2019/20:131, Bet. 2019/20:JuU23
Omfattning
ändr. 1, 34, 35, 37, 39, 40, 41 §§, rubr. närmast före 44 §; nya 31 a, 31 b, 31 c, 31 d, 31 e, 31 f, 31 g, 31 h, 31 i, 45 §§, rubr. närmast före 31 a §
Ikraftträder
2020-07-01

Lag (2020:1259) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Förarbeten
Rskr. 2020/21:128, Prop. 2020/21:35, Bet. 2020/21:SoU5
Omfattning
ändr. 13, 39 §§
Ikraftträder
2021-03-01

Lag (2022:664) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Förarbeten
Rskr. 2021/22:322, Prop. 2021/22:178, Bet. 2021/22:SoU33
Omfattning
ändr. 1, 13, 21, 22 §§; nya 13 b, 13 c, 21 b, 21 c, 32 a, 32 b, 32 c §§, rubr. närmast före 21 b, 32 a §§
Ikraftträder
2022-07-01

Lag (2022:702) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Förarbeten
Rskr. 2021/22:323, Prop. 2021/22:131, Bet. 2021/22:JuU30
Omfattning
ändr. 21 a §
Ikraftträder
2022-07-01

Lag (2022:955) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Förarbeten
Rskr. 2021/22:378, Prop. 2021/22:189, Bet. 2021/22:CU26
Omfattning
ändr. 6 a §
Ikraftträder
2022-08-01

Lag (2024:259) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 15 maj 2024.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut som meddelats före ikraftträdandet.
 3. Ett särskilt ungdomshem som inte är indelat i någon säkerhetsnivå vid ikraftträdandet ska anses vara ett hem utan förhöjd säkerhetsnivå.
Förarbeten
Rskr. 2023/24:172, Prop. 2023/24:81, Bet. 2023/24:SoU25
Omfattning
ändr. 12, 15, 15 a, 18, 20, 20 a, 20 b, 42, 43 §§; nya 15 e, 15 f, 15 g, 15 h, 15 i, 15 j, 15 k, 15 l, 15 m, 15 n, 15 o, 15 p, 15 q §§, rubr. närmast före 15, 15 e, 15 j, 15 l, 15 q, 16, 20 a §§
Ikraftträder
2024-05-15

Lag (2024:272) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Förarbeten
Rskr. 2023/24:173, Prop. 2023/24:72, Bet. 2023/24:SoU24
Omfattning
ändr. 31 a, 31 i §§
Ikraftträder
2024-06-01