Upphävd författning

Förordning (1991:806) om avräkning av ingående mervärdeskatt på statsbudgeten;

Departement
Finansdepartementet BA
Utfärdad
1991-06-06
Ändring införd
SFS 1991:806
Ikraft
1991-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
utfärdad den 6 juni 1991.
Regeringen föreskriver följande.

1 §  Denna förordning gäller för de statliga myndigheter som riksrevisionsverket bestämmer.

2 §  En myndighet som omfattas av denna förordning får avräkna ingående mervärdeskatt mot inkomsttiteln 1411 Mervärdeskatt.

3 §  Avräkning mot inkomsttiteln sker i samband med bokföring av den utgift som den ingående mervärdeskatten hänför sig till.

[S2]För myndigheter med räntekonto i riksgäldskontoret gäller särskilda bestämmelser om avräkning.

4 §  Riksrevisionsverket får medge undantag från bestämmelserna i 3 § första stycket.

5 §  Högskoleenheter samt museer och övriga kulturmyndigheter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde som omfattas av denna förordning och som erhåller externa icke statliga medel för sin verksamhet och avkastning från fonder skall löpande, till inkomsttiteln 1411 Mervärdeskatt, tillföra 8 procent av erhållet belopp, motsvarande beräknad mervärdeskatt.

6 §  Riksrevisionsverket meddelar de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:806) om avräkning av ingående mervärdeskatt på statsbudgeten

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991 och tillämpas endast på varor som levererats och tjänster som utförts efter ikraftträdandet.
Ikraftträder
1991-07-01

Ändring, SFS 1993:529

    Omfattning
    upph.