Upphävd författning

Förordning (1991:916) om uppgiftsskyldighet för näringsidkare inom livsmedelsområdet;

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1991-06-13
Ändring införd
SFS 1991:916
Ikraft
1991-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statens jordbruksverk bemyndigas att föreskriva att näringsidkare som tar befattning med sådana varor som avses i 1--12, 15--25, 28, 31, 35 och 38 kap.tulltaxelagen (1987:1068) eller levererar varor som används vid framställning av sådana varor skall lämna uppgifter om verksamheten.

2 §  Uppgiftsskyldigheten får avse import, export, inköp och försäljning samt de uppgifter i övrigt som behövs för att belysa förhållandena och följa effekterna av avregleringen på livsmedelsområdet.

3 §  Jordbruksverkets beslut i ett särskilt fall enligt lagen (1991:911) om uppgiftsskyldighet för näringsidkare inom livsmedelsområdet eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos kammarrätten.

Ändringar

Förordning (1991:916) om uppgiftsskyldighet för näringsidkare inom livsmedelsområdet

Ikraftträder
1991-07-01

Ändring, SFS 1992:1032

    Omfattning
    upph.