Upphävd författning

/r1/ Lag (1991:911) om uppgiftsskyldighet för näringsidkare inom livsmedelsområdet;

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1991-06-13
Ändring införd
SFS 1991:911
Ikraft
1991-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Med stöd av denna lag får uppgifter samlas in för att belysa förhållandena och följa effekterna av avregleringen på livsmedelsområdet.

2 §  Regeringen bemyndigas att föreskriva att uppgifter om verksamheten skall lämnas av näringsidkare som tar befattning med sådana varor som avses i 1--12, 15--25, 28, 31, 35 och 38 kap.tulltaxelagen (1987:1068) eller levererar varor som används vid framställning av sådana varor.

[S2]Uppgifterna skall lämnas till den myndighet som regeringen bestämmer.

[S3]Regeringen får överlåta åt en förvaltningsmyndighet att meddela föreskrifter om uppgiftsskyldigheten.

3 §  Uppgiftsskyldigheten får avse import, export, inköp och försäljning samt de uppgifter i övrigt som behövs för de ändamål som anges i 1 §.

4 §  Den myndighet som en uppgift skall lämnas till får meddela de förelägganden som behövs för att föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall följas. I beslut om föreläggande får myndigheten sätta ut vite.

5 §  Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

  1. inte lämnar uppgift enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, eller
  2. lämnar oriktig uppgift.

[S2]I ringa fall skall den skyldige inte dömas till ansvar. Detsamma gäller om den skyldige kan dömas till ansvar enligt brottsbalken.

[S3]Om ett vitesföreläggande har överträtts, döms inte heller till ansvar för gärning som omfattas av föreläggandet.

[S4]Allmänt åtal får väckas bara efter anmälan av den myndighet som uppgiften har eller skulle ha lämnats till.

Ändringar

Lag (1991:911) om uppgiftsskyldighet för näringsidkare inom livsmedelsområdet

Förarbeten
Prop. 1990/91:191
Ikraftträder
1991-07-01

Ändring, SFS 1992:888

    Omfattning
    upph.