Inaktuell version

Förordning (1991:93) om införande av OECDs principer om god laboratoriesed

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1991-02-14
Ändring införd
SFS 1991 i lydelse enligt SFS 1998:1147
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har beslutat om vissa principer för god laboratoriesed (Good Laboratory Practice, GLP) vid provning av kemikalier. Beslutet innebär att medlemsländer i vilka sådan provning utförs till skydd för hälsa och miljö skall skapa en nationell organisation, varigenom det kan säkerställas att laboratorierna uppfyller krav på GLP.

2 §  I denna förordning avses med

[S2]GLP (Good Laboratory Practice) de principer som lagts fast av OECD för organisationen av laboratorieundersökningar samt för planläggning, utförande, kontroll, registrering och rapportering av sådana undersökningar,

[S3]GLP-laboratorier laboratorier som vid opartisk bedömning visar sig uppfylla krav på GLP,

[S4]GLP-myndighet en myndighet som prövar och fastställer att laboratorier uppfyller kraven på GLP, utövar tillsyn över dessa GLP-laboratorier och i övrigt fullgör de uppgifter som ankommer på GLP-myndighet.

3 §  GLP-myndigheter är följande myndigheter inom det angivna området

läkemedelsverketläkemedel samt hygieniska och kosmetiska produkter
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrollkemiska produkter som inte är läkemedel eller hygieniska och kosmetiska produkter
Förordning (1995:191).

4 §  Varje GLP-myndighet får inom sitt ansvarsområde och efter samråd med annan GLP-myndighet meddela närmare föreskrifter om verksamheten vid laboratorierna och om prövningen av deras kompetens samt om de avgifter GLP-laboratorierna skall betala till GLP-myndigheterna för prövning och tillsyn. Föreskrifter om avgifter skall föregås av samråd med Ekonomistyrningsverket. Förordning (1998:469).

5 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1998:1147).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:93) om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed

  Ikraftträder
  1991-04-01

Förordning (1995:191) om ändring i förordningen (1991:93) om införande av OECDs principer om god laboratoriesed

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 3, 5 §§
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1998:469) om ändring i förordningen (1991:93) om införande av OECDs principer om god laboratoriesed

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:1147) om ändring i förordningen (1991:93) om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2013:414) om ändring i förordningen (1991:93) om införande av OECDs principer om god laboratoriesed

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2013-07-11

Förordning (2014:1317) om ändring i förordningen (1991:93) om införande av OECDs principer om god laboratoriesed

Omfattning
ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2018:955) om ändring i förordningen (1991:93) om införande av OECDs principer om god laboratoriesed

Omfattning
ändr. författningsrubr., 5 §
Ikraftträder
2018-07-01