Inaktuell version

Förordning (1991:93) om införande av OECDs principer om god laboratoriesed

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1991-02-14
Ändring införd
SFS 1991 i lydelse enligt SFS 2013:414
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har beslutat om vissa principer för god laboratoriesed (Good Laboratory Practice, GLP) vid provning av kemikalier. Beslutet innebär att medlemsländer i vilka sådan provning utförs till skydd för hälsa och miljö skall skapa en nationell organisation, varigenom det kan säkerställas att laboratorierna uppfyller krav på GLP.

2 §  I denna förordning avses med

[S2]GLP (Good Laboratory Practice) de principer som lagts fast av OECD för organisationen av laboratorieundersökningar samt för planläggning, utförande, kontroll, registrering och rapportering av sådana undersökningar,

[S3]GLP-laboratorier laboratorier som vid opartisk bedömning visar sig uppfylla krav på GLP,

[S4]GLP-myndighet en myndighet som prövar och fastställer att laboratorier uppfyller kraven på GLP, utövar tillsyn över dessa GLP-laboratorier och i övrigt fullgör de uppgifter som ankommer på GLP-myndighet.

3 §  GLP-myndigheter är följande myndigheter inom det angivna området

Läkemedelsverketläkemedel samt kosmetiska produkter
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrollkemiska produkter som inte är läkemedel eller kosmetiska produkter
Förordning (2013:414).

4 §  Varje GLP-myndighet får inom sitt ansvarsområde och efter samråd med annan GLP-myndighet meddela närmare föreskrifter om verksamheten vid laboratorierna och om prövningen av deras kompetens samt om de avgifter GLP-laboratorierna skall betala till GLP-myndigheterna för prövning och tillsyn. Föreskrifter om avgifter skall föregås av samråd med Ekonomistyrningsverket. Förordning (1998:469).

5 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1998:1147).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:93) om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed

  Ikraftträder
  1991-04-01

Förordning (1995:191) om ändring i förordningen (1991:93) om införande av OECDs principer om god laboratoriesed

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 3, 5 §§
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1998:469) om ändring i förordningen (1991:93) om införande av OECDs principer om god laboratoriesed

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:1147) om ändring i förordningen (1991:93) om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2013:414) om ändring i förordningen (1991:93) om införande av OECDs principer om god laboratoriesed

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2013-07-11

Förordning (2014:1317) om ändring i förordningen (1991:93) om införande av OECDs principer om god laboratoriesed

Omfattning
ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2018:955) om ändring i förordningen (1991:93) om införande av OECDs principer om god laboratoriesed

Omfattning
ändr. författningsrubr., 5 §
Ikraftträder
2018-07-01