Inaktuell version

Förordning (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet

Version: 2005:124

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1991-06-13
Ändring införd
SFS 1991 i lydelse enligt SFS 2005:124
Upphäver
Förordning (1987:738) om statsbidrag till särskilda insatser inom skolområdet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande föreskrifter

1 §  En kommun kan enligt föreskrifterna i denna förordning få statsbidrag till kostnader för insatser av regional art som kommunen vidtar för

 1. elever med funktionshinder eller med andra särskilda behov i grundskolan och gymnasieskolan,
 2. elever med flera funktionshinder i särskolan, och
 3. elever i grundskolan för vilka särskild undervisning anordnas på sjukhus eller motsvarande enligt 10 kap. 3 § skollagen (1985:1100). Förordning (1993:1188).

2 §  I denna förordning avses med

[S2]- kommun: primärkommuner, landsting eller kommunalförbund,

[S3]- insatser av regional art: samordnade utbildningsinsatser för elever med funktionshinder eller med andra särskilda behov, som i stor utsträckning kommer även sådana elever till del vilka kommer från en annan kommun än den där skolan är belägen,

[S4]- institutet: Specialpedagogiska institutet,

[S5]- bidragsår: det kalenderår för vilket bidrag lämnas.

[S6]Med kommun skall vid tillämpningen av denna förordning jämställas huvudmän för sådana fristående skolor som avses i 9 kap.skollagen (1985:1100). Med grundskolan, gymnasieskolan och särskolan avses även motsvarande utbildning vid fristående skolor. Förordning (2005:124).

Fördelning och användning av bidraget

3 §  Institutet beslutar om fördelning av de medel som regeringen anvisar för statsbidrag enligt denna förordning.

4 §  En kommun som vidtar sådana insatser som avses i 1 §1 eller 2 får tilldelas bidrag till

 1. merkostnader för undervisningen och
 2. elevvårdskostnader, om dessa är särskilt stora.

5 §  En kommun som vidtar sådana insatser som avses i 1 § 3 får tilldelas bidrag till verksamheten.

6 §  Det bidrag som en kommun tilldelas skall användas för det ändamål som anges av institutet.

Ansökan om bidrag och utbetalning

7 §  Ansökan om bidrag görs hos institutet senast den dag institutet bestämmer.

8 §  Institutet skall besluta om fördelning av medlen i så god tid som möjligt inför det bidragsår som resurserna avser.

[S2]För kommunernas planering bör institutet så snart det kan ske göra en preliminär fördelning av de medel som regeringen väntas anvisa för det kommande bidragsåret. En sådan preliminär fördelning är inte bindande när institutet slutligt fördelar medlen. Institutet får hålla inne en mindre del av medlen för fördelning senare under bidragsåret. Förordning (1995:769).

9 §  Det bidrag som institutet har beslutat om för en kommun skall betalas ut av institutet med en fjärdedel under var och en av månaderna mars, juni, september och december. Förordning (1995:769).

Övriga föreskrifter

10 §  En kommun är skyldig att på begäran av institutet eller Riksrevisionen lämna de uppgifter och det verifikationsmaterial som behövs för myndighetens granskning. Förordning (2003:283).

11 §  Om en kommun åsidosätter vad som enligt lag eller andra författningar åligger kommunen i fråga om skolform som avses i denna förordning, får institutet besluta att högst tio procent av ett statsbidrag enligt förordningen skall hållas inne i avvaktan på rättelse. Om rättelse inte sker, får institutet besluta att det innehållna beloppet skall dras av från statsbidraget.

12 §  Institutets beslut om tilldelning av bidrag får inte överklagas.

13 §  Institutet får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (1987:738) om statsbidrag till särskilda insatser inom skolområdet.
  3. I fråga om fördelning av medel för redovisningsåret 1991/92 gäller följande i stället för vad som föreskrivs i 7 och 8 §§.
  SIH-utredningen beslutar om en preliminär fördelning av de medel som regeringen anvisar för ändamålet. Fördelningen skall i huvudsak ske utifrån det planeringsunderlag som lämnats av planeringsberedningarna och länsskolnämnderna under våren 1991.
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1993:1188) om ändring i förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1995:769) om ändring i förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.
  2. Det första bidragsåret efter denna förordnings ikraftträdande skall omfatta perioden den 1 juli 1995 -- den 31 december 1996. Under detta bidragsår skall bidrag betalas ut med en sjättedel under var och en av månaderna september och december 1995 och mars, juni, september och december 1996.
  Omfattning
  ändr. 2, 8, 9 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (2001:288) om ändring i förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2003:283) om ändring i förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2005:124) om ändring i förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2005-05-01

Förordning (2008:394) om ändring i förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet

Omfattning
ändr. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 §§
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2011:675) om ändring i förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet

Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2015:292) om ändring i förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2015-07-01